Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
27.11.pirmdena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

28.11.otrdiena

 

Sanāksme par „Googles” dokumentiem 7.50 G-21 (210.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

Projekta vadības sanāksme 16.00

29.11.trešdiena Pieredze apmaiņas brauciens sākumskolas skolotājiem 15.00
30.11.ceturtdiena

Elektroenerģija (lekcija +praktiska nodarbība) 6.a klasei 9.20

Elektroenerģija (lekcija +praktiska nodarbība) 5.b klasei 10.20

10.00 Starpnovadu bioloģijas olimpiāde 206.kab.

Eksperimenti labarotorijās novada 1.-4.klasēm

1.12.piektdiena

 

														
Irēna Birgersone