Vecāku padomes reglaments

                                   BROCĒNU VIDUSSKOLAS VECĀKU PADOMES REGLAMENTS

Apstiprināts 2013-05-17

Izdots saskaņā ar Brocēnu vidusskolas nolikuma 72.2. punktu

I.                   Vispārīgie noteikumi

  1. Brocēnu vidusskolas (turpmāk – skolas) Vecāku padome ( turpmāk –„padome”) ir vēlēta  skolas pašpārvaldes institūcija.
  2. Padome tiek veidota, lai sekmētu vecāku līdzdalību sadarbībā ar skolas vadību un veicinātu vecāku iesaistīšanos skolas darbības pilnveidošanā.
  3. Padome darbojas saskaņā ar LR Izglītības likumu, LR Vispārējās izglītības likumu, skolas nolikumu, Vecāku padomes reglamentu un citiem LR  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
    II.    Padomes darbības mērķi un virzieni

4. Padome ir vidutājs starp skolas padomi, skolas vadību, pedagogu kolektīvu, skolas tehnisko personālu un ikvienu vecāku.

5. Padome organizē vecāku naudas ziedojumu vākšanu un lemj par ziedojumu izlietošanu.

6. Padome palīdz skolas vadībai sponsoru piesaistē un seko sponsoru finanšu  izlietojumam paredzētajiem mērķiem.

7. Padome iepazīstas un izsaka savu viedokli ar  skolas vadības jaunām izstrādātām mācību programmām, citiem izskatīšanai iesniegtiem jautājumiem.
8. Padome izskata vecāku padomes locekļu vai citu vecāku iesniegumus un priekšlikumus  par skolas mācību un audzināšanas darbu, skolēnu drošību, veselības aizsardzību, izmaiņām skolas iekšējos normatīvajos  aktos vai citiem ar skolas darbību saistītiem jautājumiem.

9. Padome pēc jautājuma izskatīšanas pieņem lēmumu izskatīšanai skolas padomē vai informē skolas vadību.

10. Padome risina ar skolā rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskus jautājumus.

III.       Padomes sastāvs  un darba organizācija

11.   Padomē darbojas  viens vecāku pārstāvis  no katras klases.

12.  Vecāku pārstāvjus septembrī ievēl klašu vecāku sapulcēs atklāti balsojot.

13.   Padomes sastāvu ievēl uz diviem gadiem.

14.  Vecāks, kurš nav ievēlēts padomē var iesaistīties padomes darbā, iesniedzot iesniedzot  padomei rakstisku iesniegumu.

15.  Vecāks pārtrauc darbu padomē,  iesniedzot padomei rakstisku iesniegumu vai no brīža, kad vecāka bērns vairs nemācās skolā.

16.   Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes semestrī, tās ir atklātas.

17.   Padomes sēdes tiek protokolētas, katras sēdes sākumā tiek nozīmēts protokolists. Protokolus paraksta sēdes vadītājs un protokolists, tie glabājas

skolas lietvedībā.

18.   Informējošu jautājumu izskatīšana var notikt katrā padomes sēdē neatkarīgi no sēdes dalībnieku skaita; lēmumu par saziedoto līdzekļu izmantojumu var pieņemt, ja sēdē piedalās vismaz puse no vecāku padomes locekļiem.

19.   Lēmumu pieņemšanas gadījumā balsošanas tiesības ir tikai padomes locekļiem, lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā.

20.    Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu; vienāda „par” un „pret” balsojuma gadījumā padomes priekšsēdētāja balsojums ir izšķirošais.

IV.  Padomes priekšsēdētāja pienākumi un tiesības

21.    Padomes priekšsēdētājs tiek ievēlēts  no padomes locekļu vidus atklātā  balsošanā uz  vienu gadu.

22.    Padomes priekšsēdētāja  pienākumi ir:

22.1.  plānot un vadīt padomes darbu;

22.2.  no padomes locekļu vidus, savstarpēji vienojoties, izvēlēties sev vietnieku;

22.3.  iesniegt padomes priekšlikumus izskatīšanai skolas vadības sanāksmē,   skolas padomes, novada pašvaldības domes sēdēs;

22.4.  pārstāvēt vecāku padomi skolas padomes sēdēs, kurās tiek izskatīti padomes iesniegumi;

22.5.  deleģēt kādam no padomes locekļiem savu pienākumu veikšanu savas prombūtnes laikā;

22.6.  parakstīt padomes sēžu protokolus.

23.     Padomes priekšsēdētāja tiesības ir:

23.1.    īstenot padomdevēja lomu skolas direktoram un skolas vadībai;

23.2.   nepieciešamības gadījumā  uzaicināt uz sēdi skolas vadības pārstāvjus, pedagoģiskos, tehniskos darbiniekus, skolēnu parlamenta pārstāvjus,

vecākus;

23.3.  izteikt  padomes viedokli vecāku pilnsapulcēs, skolas vadības sanāksmēs, skolas   pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas konferencēs un citās sanāksmēs.

V. Padomes locekļu pienākumi un tiesības

24.  Padomes loceklis sadarbojas un konsultējas ar klases audzinātāju un   pārējiem klases vecākiem aktuālu skolas vai klases dzīves jautājumu

iekļaušanai klases vecāku sanāksmes vai padomes sēdes darba kārtībā.

25.  Padomes loceklis ir tiesīgs ieteikt klases audzinātājam sasaukt klases vecāku   sanāksmi  vai arī to veikt vienpersoniski, par to informējot klases  audzinātāju.

26.   Padomes locekļi ir atbildīgi par uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību realizāciju.

VI. Padomes finansiālā darbība

27.  Padomei ir lēmējvaras statuss par vecāku ziedojumos saņemto līdzekļu

izlietošanu.

28.   Padome uzņemas atbildību par vecāku ziedojumu uzskaiti, to izlietošanu, ziņojuma par izlietojumu sniegšanu vecāku kopsapulcē.

29.  Ziedojumu saņemšanai, uzglabāšanai un reģistrēšanas nodrošināšanai padome sadarbojas ar skolas tehnisko sekretāri.

Pieņemts Brocēnu vidusskolas vecāku padomes sēdē 14.03.2013., protokols nr.11.

Saskaņots Brocēnu vidusskolas padomes sēdē 17.05.2013., protokols Nr.1.

Irēna Birgersone