Projekti

2023./2024. mācību gada projekti

PROJEKTA NOSAUKUMS APRAKSTS
Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai”
Projektā tiek attīstītas izglītojamo pētnieciskās prasmes,
talanti un sniegts atbalsts mācīšanās grūtību pārvarēšanā.
Erasmus+  projekts “21.gadsimta
prasmes skolā”
Tiek apgūtas 21. gadsimta prasmes mūsdienīgajā skolas
vidē, padziļināti pētot katras dalībvalsts (Horvātija,
Turcija, Itālija, Bulgārija, Latvija) skolu vērtēšanas sistēmu
un praktiskā dzīves pieredzē balstītas prasmes.
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras projekts
“Kontakts”
Īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektu, tiek stiprināta
izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstība, sekmēta izglītojamo
aktīva pilsoniskā līdzdalība un vairota visu izglītojamo
labbūtība, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām
iespējām iekļaušanu.
Projekts “Mācies un iegūsti
velovadītāja tiesības savā skolā!”
Skolēniem ir iespēja mācīties ceļu satiksmes noteikumus,
izmantojot šajā projektā izstrādātos mācību materiālus. Ir
noslēgts sadarbības līgums ar CSDD par velovadītāja
eksāmena kārtošanu skolā.
Projekts “Saliedēšanās pasākums
Brocēnu vidusskolas skolēnu
pašpārvaldei”
Projekts īstenots projektu konkursa „Jaunieši darbībā
2023” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta
Saldus novada pašvaldība.
Ukraiņu un latviešu bērnu
nometne “Skaista mana
valodiņa”
Saldus novada pašvaldības projekts “Atbalsts Ukrainas un
Latvijas bērnu un jauniešu nometnei ” Saldus novadā.
Erasmus+ projekts “Karjeras
prasmju attīstīšana un karjeras
atbalsts skolēniem izglītības
procesā”
Projektā piedalīsies 9 pedagogi, gan 8 izglītojamie,
apgūstot karjeras plānošanas prasmes un karjeras izglītības
integrēšanu izglītības un audzināšanas procesā.

Zita Andersone