Kārtības noteikumi

Brocēnu vidusskolas skolēnu iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.pantu, MK 24.11.2009.     

noteikumu Nr.1338 6.1.punktu un Brocēnu vidusskolas nolikuma 40.6.punktu.

 Izmaiņas 1.-4.klasei 2.punktā un 5.-12.klasei 5.punktā stājas spēkā ar 06.01.2020.

Saskaņots Brocēnu vidusskolas padomes sēdē 28.11.2019., protokols nr.3

 1.-4. klase

 1. Skolā ierasties tīriem, tīrās drēbēs un apavos. Lietot maiņas apavus.
 2. Skolā mācību procesa laikā nedrīkst nēsāt treniņbikses, sporta tērpu valkāt tikai sporta stundās. Skolā nedrīkst nēsāt apģērbus ar lielu dekoltē, atkailinātiem pleciem, vēderu un muguras daļu, plēstus apģērbus. Apģērba garums nedrīkst būt īsāks kā desmit centimetri virs ceļgala.  Skolā ievērot personiskās higiēnas prasības. Skolā nedrīkst nēsāt drēbes un aksesuārus ar komunistisku, fašistisku, pornogrāfisku, vardarbības, narkotiku, alkohola un nikotīna reklāmu.
 3. Skolā un skolas teritorijā sveicināt skolotājus, skolas darbiniekus un citus pieaugušos.
 4. Virsdrēbes, galvassegas un sporta apavus novietot garderobē.
 5. Uz skolu nenest nevajadzīgas un bīstamas lietas.
 6. Pēc pirmā zvana sagatavoties mācību stundai. Novietot uz sola stundai nepieciešamos mācību līdzekļus, dienasgrāmatu.
 7. Mācību stunda sākas ar otro zvanu plkst. 8.30. Aizkavēšanās gadījumā atvainoties un ieņemt savu vietu.
 8. Stundu laikā neēst, nekošļāt košļājamās gumijas, netraucēt darbu skolotājam un klases biedriem.
 9. Ja stunda nav sagatavota attaisnojoša iemesla dēļ, drīkst to saskaņot ar skolotāju pirms stundas.
 10. Skolas telpās nedrīkst skriet, klaigāt, spļaudīties, kauties, runāt necenzētiem vārdiem. Nepiegružot skolas telpas, neizmīt skolas apkārtnē zālienus, apstādījumus.
 11. Skolas teritorijā un skolas telpās nedrīkst smēķēt un lietot enerģijas dzērienus.
 12. Aizliegts spēlēt kārtis un citas azartspēles, spēles par naudu un ar naudu.
 13. Neaizskart gan fiziski, gan mutiski klases biedrus, skolas biedrus. Par citu skolēnu aizskaršanu, apsaukāšanu tiek sastādīts protokols un paziņots vecākiem.
 14. Saudzēt mācību grāmatas. Mācību grāmatām jābūt apvākotām.
 15. Saudzēt skolas inventāru, stendus, uzskates materiālus. Bojājumu gadījumā sastāda aktu, kurā norāda bojājuma apmērus. Vecākiem jāatlīdzina materiālie zaudējumi.
 16. Klasē ir dežurants. Klases dežurants notīra tāfeli, sakārto klasi.
 17. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav skolā, vecākam telefoniski jāinformē klases audzinātājs par kavējumu tai pašā dienā.
 18. Par stundu kavējumiem skolēns iesniedz zīmi vai ierakstu dienasgrāmatā no vecākiem par 1-3 dienām ne biežāk kā 3 reizes semestrī; par atsevišķām stundām – ne biežāk kā 3 reizes mēnesī. Ja slimības dēļ kavētas vairāk par 3 dienām, jāiesniedz ārsta zīme. Zīmes jāiesniedz klases audzinātājam nākamajā dienā pēc kavējuma. Citos gadījumos prombūtni mācību procesa laikā vecāki saskaņo, iesniedzot rakstisku iesniegumu skolas direktoram.
 19. Skolēni ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti septembrī -audzināšanas stundā. Skolēns to apstiprina ar parakstu dienasgrāmatā un klases instrukciju lapās.
 20. Vecāki ar skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti, izlasot tos sava bērna dienasgrāmatā, ko apliecina ar parakstu.
 21. Par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēnam tiek aizrādīts. Par atkārtotu noteikumu neievērošanu tiek informēti vecāki.
 22. 21. Mobilais tālrunis mācību dienas laikā atrodas somā klusuma režīmā. Mobilo tālruni iespējams izmantot saziņai ar vecākiem, vienojoties ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju.
  Atrodoties skolas teritorijā esošajā rotaļu laukumā, ievērot tajā norādītos drošības noteikumus.

5.-12.KLASE

 I.Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumu pamatuzdevums ir organizēt Brocēnu vidusskolas (turpmāk – skolas) skolēnus sekmīgai vispārējās izglītības programmu realizācijai.
 2. Noteikumi nosaka:

2.1.skolēnu rīcību skolā, skolas teritorijā, skolas organizētajos pasākumos;

2.2.atbildību par noteikumu neievērošanu;

2.3.kārtību, kādā skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar noteikumiem.

3 .Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem skolēniem.

 1. Noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un tiesību ievērošanu.

II. Skolēnu rīcība skolā, skolas teritorijā un skolas organizētajos pasākumos

 

 1. Skolā ierasties skolēnam atbilstošās tīrās drēbēs un apavos. Skolā mācību procesa laikā nedrīkst nēsāt treniņbikses, sporta tērpu valkāt tikai sporta stundās. Skolā nedrīkst nēsāt apģērbus ar lielu dekoltē, atkailinātiem pleciem, vēderu un muguras daļu, plēstus apģērbus. Apģērba garums nedrīkst būt īsāks kā desmit centimetri virs ceļgala. Skolā ievērot personiskās higiēnas prasības. Skolā nedrīkst nēsāt drēbes un aksesuārus ar komunistisku, fašistisku, pornogrāfisku, vardarbības, narkotiku, alkohola un nikotīna reklāmu.
 2. Skolā un skolas teritorijā sveicināt skolotājus, skolas darbiniekus un citus pieaugušos.
 3. Sporta stundās skolēniem jālieto sporta tērps un apavi. Skolēniem, kuri dažādu iemeslu dēļ sporta stundā nepiedalās, jāatrodas stundas norises vietā. Ja sporta stunda notiek ledus hallē tad, vienojoties ar skolotāju, skolēns drīkst atrasties skolas telpās.
 4. Skolas noteiktajās svētku dienās skolā ierasties svētku tērpos.
 5. Virsdrēbes un galvassegas novietot un glabāt garderobē. Skolas telpās nenēsāt kapuci.
 6. Uz skolu nenest nevajadzīgas un bīstamas lietas. Skolotājam ir tiesības šos priekšmetus atņemt un nodot vecākiem.
 7. Pēc pirmā zvana ieņemt kabinetā savu vietu. Sagatavoties mācību stundai – novietot uz sola stundai nepieciešamās grāmatas, burtnīcas un citus mācību piederumus, kā arī dienasgrāmatu (5.-6.klasei).
 8. Stunda sākas ar otro zvanu.
 9. Nekavēt stundu sākumu. Aizkavēšanās gadījumā klusi atvainoties un ieņemt savu vietu.

14.Stundu laikā neēst, nekošļāt, nelietot personiskās mūzikas atskaņošanas ierīces. Mobilos telefonus pārslēgt klusuma režīmā un glabāt somā vai kastītē uz skolotāja galda.

 1. Ja stunda nav sagatavota attaisnojoša iemesla dēļ, drīkst atteikties skolotājam pirms stundas.
 2. Stundā netraucēt darbu skolotājam un klasesbiedriem. Gadījumos, ja skolēnam atkārtoti nav līdzi nepieciešamie mācību piederumi, viņš stundā nestrādā un traucē mācību procesu, tiek ziņots vecākiem un skolas vadībai.
 3. Stundu kavējumi, skolēnu disciplīnas pārkāpumi tiek atzīmēti e-klases žurnālā.
 4. Par stundu kavējumiem skolēns iesniedz zīmi (ierakstu dienasgrāmatā 5.-6.klasei) no vecākiem par 1-3 dienām ne biežāk kā 3 reizes semestrī; par atsevišķām stundām – ne biežāk kā 3 reizes mēnesī. Ja slimības dēļ kavētas vairāk par 3 dienām, jāiesniedz ārsta zīme. Zīmes jāiesniedz klases audzinātājam nākamajā dienā pēc kavējuma. Citos gadījumos prombūtni mācību procesa laikā vecāki saskaņo, iesniedzot rakstisku iesniegumu skolas direktoram.
 5. Par neattaisnoti kavētām stundām vecāki tiek informēti skolēna dienasgrāmatā. Ja skolēns neattaisnoti kavējis dienā, kad mācību stundas nenotiek (projektu nedēļa, tūrisma diena, u.c.), tad par neattaisnotām tiek ieskaitītas tik stundas, cik ilgi notiek attiecīgais pasākums. Ja pasākums notiek ilgāk, nekā stundas (ekskursija, pārgājiens, u.c.), tad par neattaisnotām tiek ieskaitītas tik stundas, cik skolēnam paredzētas tajā nedēļas dienā.
 6. Neattaisnoti kavētu stundu gadījumā skolēns ar vecākiem tiek aicināts uz sarunu ar klases

audzinātāju, sociālo pedagogu, direktora vietnieku, direktoru.

 1. Skolas telpās un teritorijā nedrīkst fotografēt, filmēt un veikt skaņas ierakstus bez personas piekrišanas, runāt necenzētiem vārdiem, klaigāt, spļaudīties, piegružot un veikt, veicināt vai popularizēt jebkādu vardarbību pret skolasbiedriem, skolas darbiniekiem vai citām personām; apdraudēt savu vai citu personu veselību, drošību un dzīvību.
 2. Skolas telpās un teritorijā nedrīkst smēķēt, iegādāties, realizēt vai lietot jebkādus tabakas izstrādājumus. Nedrīkst ierasties uz mācību stundu nosmēķējies.
 3. Skolas telpās un teritorijā nedrīkst iegādāties, realizēt vai lietot enerģijas dzērienus.
 4. Skolā, skolas teritorijā un skolas organizētajos pasākumos ārpus skolas teritorijas (piemēram, ekskursijās, pārgājienos) aizliegts iegādāties, lietot, glabāt vai realizēt alkohola, narkotiskās, toksiskās, psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, atrasties alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibumā. Ja rodas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņa, gāzes pistoles, šaujamieroča vai aukstā ieroča glabāšanu, direktors vai direktora vietnieks ir tiesīgs lūgt skolēnam pārbaudīt viņa mantas. Ja skolēns neatļauj, tiek zvanīts vecākiem, lai uzaicina skolēna piekrist atļaut pārbaudīt. Ja vecāki nepiekrīt vai skolēns neatļauj pārbaudīt mantas, tiek izsaukta policija. Līdz policijas ierašanās brīdim direktoram vai direktora vietniekam ir tiesības aizturēt skolēnu un izsaukt liecinieku.
 5. Pēc mācību stundu beigām skolēni atstāj skolas telpas, ja nav pamatota iemesla aizkavēties.
 6. Aizliegts spēlēt azartspēles uz naudu un ar naudu. Aizliegts spēlēt kārtis, tai skaitā pokeri, citas azartspēles.
 7. Skolas pasākumos skolēni virsdrēbes atstāj skolas garderobē. Pasākuma telpā virsdrēbēs ieiet nedrīkst. Pasākumu un koncertu laikā izslēgt mobilos telefonus.
 8. Skolēni drīkst bez maksas izmantot datoru un interneta pakalpojumus norādītajā laikā un telpās.

III. Skolēnu drošība

 1. Katrā skolas ēkā un stāva gaitenī ir izvietots evakuācijas plāns.
 2. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie tālruņa aparātiem kancelejā, skolotāju istabā un internātā.
 3. Kārtību, kādā skolā uzturas skolēnu vecāki un citas personas, nosaka kārtības noteikumi, kuri ir izvietoti blakus ieejas durvīm skolas telpās.
 4. Skolēnu drošību mācību stundās, ekskursijās, pārgājienos, masu pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās, strādājot skolā vai skolas teritorijā reglamentē attiecīgās drošības instrukcijas.
 5. Skolēnu rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ugunsgrēkā, vardarbības situācijā) vai nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām) nosaka drošības noteikumi.
 6. Informācija par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un reģistrēšanu attiecīgajā žurnālā, kā arī amatpersonu, kas ir atbildīga par to, ir iekļauta drošības instrukcijās.
 7. Situāciju, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu, izskata skolas direktors vai direktora vietnieks izglītības jomā pedagoģiskā procesa vadības un kontroles jautājumos.
 8. Nekavējoties informēt jebkuru pedagogu vai skolas tehnisko darbinieku, saskatot kādas personas darbībā draudus savai vai citu personu drošībai.
 9. Nekavējoties ziņot jebkuram skolas administrācijas pārstāvim vai citam pedagogam, ja ir saņemta informācija, vai rodas pamatotas aizdomas, ka skolā vai skolas teritorijā atrodas persona, kura iegādājas, lieto, glabā, realizē vai pamudina lietot alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus vai aukstos ieročus.

IV. Skolēnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

 1. Skolēnam ir tiesības vērsties pēc palīdzības fiziskas vai emocionālas vardarbības, draudu drošībai vai citu bērnu tiesību pārkāpuma gadījumā, rakstot iesniegumu skolas direktoram, direktora vietniekam, sociālajam pedagogam vai citai skolas amatpersonai.
 2. Amatpersona informē par saņemto iesniegumu savas kompetences ietvaros atkarībā no skolēna iesniegumā minētā bērnu tiesību pārkāpuma būtības vecākus (aizbildņus) vai tiesību aizsardzības institūcijas, jautājumu izskata un sniedz atbildi skolēnam un vecākiem (aizbildņiem) vai tiesību aizsardzības institūcijām.

 

V.Skolas īpašuma saudzēšana

 

 1. Saudzēt mācību grāmatas. Ievērot Brocēnu vidusskolas bibliotēkas reglamentu.
 2. Saudzēt skolas inventāru, nebojāt izstāžu materiālus, uzskates līdzekļus, informatīvos materiālus. Bojājumu gadījumā komisija, kuras sastāvā ietilpst skolas saimniecības pārzinis, skolas saimnieciskās grupas vadītājs, klases audzinātājs, sastāda aktu, kurā norāda bojājuma apmērus. Vecākiem jāatlīdzina materiālie zaudējumi.

VI.Atbildība par noteikumu ievērošanu

 

 1. Par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu ir atbildīgi skolēni, klašu audzinātāji, skolotāji, skolas administrācija, skolas tehniskais personāls, skolēnu parlaments.
 2. Par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēnam var likt rakstīt paskaidrojumu un var sodīt:

43.1. mutiski aizrādot;
43.2. ar ierakstu skolēna dienasgrāmatā un/ vai e-klases žurnāla dienasgrāmatā;

43.3. ar rakstisku skolas direktora brīdinājumu;

43.4. izsaucot uz skolēnu parlamenta sēdi;

43.5. izsaucot ar vecākiem uz sarunu ar klases audzinātāju, sociālo pedagogu, direktora vietnieku vai direktoru;

43.6. izslēdzot no skolas vidusskolēnus  ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu.

VII. Kārtība, kādā skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

 

 1. Skolēni ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti katru gadu septembrī audzināšanas stundā. Atbildīgie par skolēnu iepazīstināšanu ir klašu audzinātāji.
 2. Skolēnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem reģistrē klases žurnālā un skolēna dienasgrāmatā, ko skolēns apstiprina ar parakstu.
 3. 5.-6. klašu skolēnu vecāki ar skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstas, izlasot tos sava bērna dienasgrāmatā, ko apstiprina ar parakstu dienasgrāmatā; 7.-12. klašu skolēnu vecāki – skolas mājas lapā (www.brocenuvsk.lv), skolas kancelejā un apstiprina ar parakstu, skolas izveidotā veidlapā. 

VIII. Par vienoto prasību izmaiņām

 

 1. Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi var tikt mainīti skolas padomē, izskatot skolas vadības, skolēnu parlamenta vai skolas padomē esošo vecāku un novada domes pārstāvja rakstisku iesniegumu.
Irēna Birgersone