Erasmus+projekts “IKT Brocēnos

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs.

Projekta mērķis – attīstīt modernajās informācijas komunikācijas tehnoloģijās balstītu skolas piedāvājumu, pilnveidojot pedagogu prasmes ieviest un pielietot inovācijas mācību darbā, veicinot starpdisciplināro sadarbību un izglītojamo motivāciju un interesi.

Kursu apmeklētāji – pedagogi – attīstīs un uzlabos digitālās prasmes un starpkultūru izglītības prasmes. Apgūs jaunas IKT izmantošanas iespējas un pielietojamību. Papildinās prasmes metodēs, uzlabos valodu prasmes, attīstīs komunikācijas prasmes, darbojoties starptautiskā grupā. Papildinās zināšanas un izpratni par izglītību dažādās valstīs, kopīgajām vērtībām un dažādām pieredzēm. Uzlabos personīgās un profesionālās kompetences IKT rīku pielietošanā.  Būs intelektuālais resurss – multiplikatori – ieviest IKT inovācijas skolas darbā – jaunas metodes, paņēmienus  – veicinot izglītojamo motivāciju un interesi. Iesaistīsies starptautiskās aktivitātēs turpmāk.

Tēmas izvēles pamatojums – esošais aprīkojums netiek pilnvērtīgi izmantots; IKT viens no starpdisciplināros prasmju savienotājiem.

Izvēlēti kursi – kuros tiek apgūtas IKT pieejas, metodes, rīki – īpaši akcentējot IKT izmantošanu bērncentrētā klases mācību procesā, akcentējot izglītojamo iesaisti un motivāciju.

„ICT  as a tool for a student centred classroom” – Itālija, Florence .

Mērķis – iedrošināt dalībniekus efektīvi integrēt IKT mācību procesā. Treneri no Somijas – pieredze – IKT kā rīks bērncentrētā un starppriekšmetu mācīšanas procesā. Dažādu aplikāciju un ierīču izmantošana ikdienas darbā.

„ICT in Education” – Horvātija, Splita

Mērķis – iegūt ierosmi un idejas digitālo tehnoloģiju izmantošanai klasē, akcentējot skolēnu iesaisti digitālajā klasē un dažādu online rīku lietošanu, piemērojot to katram mācību priekšmetam.

„ICT in Education” – Čehija, Prāga.

Mērķis – apzināt esošās zināšanas un pieredzi, savienojot teoriju ar praksi, darbojoties starptautiskā vidē, celt profesionalitāti tehnoloģiju izmantošanai stundās, kā arī veidot izpratni par IKT iespējamajiem trūkumiem un kā no tiem izvairīties. Papildinās prasmes dažādu e-platformu ieviešanā un pielietošanā, digitālo tehnoloģiju integrēšanu mācību stundās, attīstot starpdisciplināro pieeju.

Projekta mājas lapa:
https://emaze.me/erasmus-iktbrocenos

Irēna Birgersone