Tālmācība 1.-9.kl.

Iestāšanās tālmācības programmā 2022./2023.m.g. 

1.06.2022. –  22.06.2022. un  1.08.2022. – 15.08.2022.

Brocēnu vidusskola ir pirmā skola Latvijā, kas licencēja un akreditēja tālmācības programmu jau no 1.klases. Sākotnēji, 2011.gadā, programmā mācījās 5 skolēni. Valsts finansētā tālmācības programmā 2022./2023. mācību gadā mācās 183 skolēni.

Šī programma ir domāta tev, ja:

 • dzīvo ārzemēs;
 • nevari apmeklēt skolu veselības, sociālu vai citu apstākļu dēļ;
 • mācības klātienē nevari apvienot ar topošo karjeru, darbu vai ģimenes dzīvi;
 • savulaik neesi ieguvis izglītības dokumentu, bet tagad vēlies nokavēto atgūt.

Ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem šī ir iespēja:

 • mācīties dzimtajā valodā;
 • atgriezties Latvijā jebkurā laikā un iekļauties mācību vidē vecumam atbilstošā klasē;
 • uzturēt ciešu saikni ar Latviju un latvietību;
 • iegūt papildus zināšanas un prasmes;
 • iegūt Izglītības un zinātnes ministrijas atzītu izglītības dokumentu (programma ir akreditēta līdz 2026.gadam).

Pieteikšanās tālmācības programmai:

Līdz 1.augustam uz e-pastu talmaciba@brocenuvsk.lv jānosūta pieteikums:

Skolēna (līdz 18 gadu vecumam) vecākam / likumiskajam pārstāvim, norādot potenciālā skolēna:

 • vārdu un uzvārdu;
 • vecumu;
 • pieredzi Latvijas skolā;
 • uzturēšanās ilgumu ārzemēs;
 • latviešu valodas zināšanas un prasmes ( aprakstoši).

Veidlapa šeit

Skolēniem, kas vecāki par 18 gadiem, norādot:

 • vārdu un uzvārdu;
 • izglītības iestādi, kurā iepriekš mācījies;
 • klasi, kuru iepriekš beidzis, pievienojot (skenētu) liecību vai arhīva izziņu.

Veidlapa šeit
Iestāšanās kārtība:
Lai noteiktu atbilstību attiecīgajai klasei, potenciālais skolēns ( līdz 18.g.), pieteikumā norādītajā e – pastā, saņem diagnostikas darbu šādos mācību priekšmetos:

 • latviešu valodā 2.-9.klasē;
 • matemātikā 2.-9.klasē;
 • literatūrā 7.-9.klasē;
 • Latvijas vēsturē 7.-9.klasē;
 • dabaszinībās 6.-7.klasē;
 • kombinēts darbs dabaszinātnēs ( bioloģija, ģeogrāfija) 8.klasē;
 • kombinēts darbs dabaszinātnēs ( fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) 9.klasē.

Diagnostikas darbs nav jāveic :

 • iestājoties 1. klasē, bet ir jāprot runāt un lasīt latviešu valodā vienkāršus 1-2 zilbju vārdus;
 • skolēnam, kas pašlaik iegūst izglītību Latvijā, bet pāriet uz mācībām tālmācības formā.

Pārbaudes darbs skolēnam ir jāizpilda (ar pildspalvu) patstāvīgi, neizmantojot palīglīdzekļus, pēc tam jāieskenē un jānosūta atpakaļ uz e-pastu talmaciba@brocenuvsk.lv  5 darba dienu laikā.

Skolēna valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus izvērtē ar direktora rīkojumu izveidotā komisija.

Saņemot atbildi par diagnostikas darba rezultātiem un atbilstību konkrētai klasei:

 • jāiesniedz iesniegums skolas direktorei;
 • jāuzrāda skolēna dzimšanas apliecība, pase vai personas apliecība (Nr., izdošanas datums un  izdevējiestāde);
 • foto skolēna personas lietai;
 • liecība vai dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu ( par iepriekšējo mācību periodu);
 • medicīnas forma 026/u  vai 027/u ( personām no 18 g.);
 • speciālistu atzinums par tālmācības formas nepieciešamību (Latvijā dzīvojošiem skolēniem līdz 18 gadiem).

Mācību procesa organizācija:

 • sākot mācības, bērns saņem piekļuvi mācību videi Office 365, kurā notiek saziņa ar skolotājiem un mācību materiālu, darba lapu, uzdevumu , pārbaudes darbu apmaiņa;
 • skolēns saņem piekļuvi e-klases dienasgrāmatai, kurā var redzēt uzdoto un iegūtos vērtējumus un notiek saziņa ar pedagogiem un skolas vadību;
 • līdz 5.septembrim uz vecāku norādīto e-pastu tiek nosūtīta videopamācība par reģistrāciju mācību videi, skolotāju saraksts, pārbaudes darbu grafiks 1.semestrim;
 • skolēns saņem katra mācību priekšmeta tematisko plānu, kas palīdz sagatavoties pārbaudes darbiem;
 • mācību grāmatas var saņemt Brocēnu vidusskolas bibliotēkā. Ir iespējams izmantot arī lielāko izdevniecību un portāla lv piedāvātās digitālās grāmatas;
 • skolēni mācās mājās, izmantojot pieejamos mācību līdzekļus un sazinoties ar skolotāju noteiktos konsultāciju laikos;
 • konsultācijas notiek tiešsaistē, izmantojot Ms Teams. Skolēniem no 1.līdz 4.klasei tiešsaistes konsultācijas notiek reizi nedēļā, vienojoties ar vecākiem;
 • ir iespēja piedalīties mācību stundās klātienē (skolā ir internāts);
 • nepieciešama pieeja internetam, e pastam, printeris un skeneris.

Individuālie jautājumi – Brocēnu vidusskolas direktora vietniecei Anetei Miltai talmaciba@brocenuvsk.lv.

Zita Andersone