Recenzija par filmu “Mans mīļākais karš”

2020.gada 16.novembrī Brocēnu vidusskolas 6.b klase noskatījās dokumentālo animācijas filmu “Mans mīļākais karš ”. Filmu skolēni varēja noskatīties projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Filmas režisore ir skolēnu novadniece Ilze Burkovska-Jakobsena. Filma stāsta par galvenās varones Ilzes bērnības un jaunības laikiem padomju režīmā. Stāsts ir autobiogrāfisks, veidots dokumentālās animācijas žanrā. Tas ir stāsts par pieaugšanu Padomju Savienībā: ar trūcīgu ikdienu, ko padomju propaganda sludina kā leiputriju, ar gatavošanos trešajam pasaules karam, bet filmas centrā ir Otrais pasaules karš – cildenas un varonīgas uzvaras simbols. Šādu uzskatu bērnu prātos cenšas nostiprināt arī tālaika skolotāji tepat Saldus novadā. Skolēnu atziņas:

Filips: “Man patika šī dokumentālā filma, jo bija laba animācija, interesants atmiņu stāstījums. Man patīk stāsti un filmas par vēsturi, uzskatu – mums vajadzētu iemācīties to laiku vēsturi par padomju laiku, par karu, Sibīriju un militārajām mācībām. ” Elizabete: “Filma ir ļoti interesanta, tajā viss ir skaisti pastāstīts. Varone Ilze stāsta par savu bērnību un skolas gadiem Saldū, par to, ko viņa domā par karu. Gājis viņai smagi, bet galu galā kļuvusi par žurnālisti. Es ieteiktu filmu skatīties 13 – 14 gadu vecumā, jo ne visu var kārtīgi saprast.” Bruno: “Es šo filmu ieteiktu noskatīties saviem vecākiem, jo filma bija interesanta, un gribu, lai mana mamma ar tēti uzzina vairāk par šo laiku, kad arī viņi bija mazi.” Jēkabs: “Man šī filma patika, jo tā atšķīrās no citām filmām, un mani interesē, kā cilvēki tajos laikos dzīvoja. Noteikti iesaku citiem noskatīties, pat – ja tas maksā naudu.” Māra: “Man patika šajā filmā tas, ka bija stāstīts par to, kā norisinājās kādreiz dzīve skolā padomju laikos, un man patīk uzzināt ko jaunu.” Amanda: “Es šo filmu ieteiktu noskatīties saviem vecākiem, jo uzskatu, ka viņiem patiktu šī filma. Tā ir interesanta, tās darbība notiek Saldū, un man patīk vēsture.” Laila: “Man šī filma nepatika, jo nebija interesanta. Tā bija par karu, un tā bija biedējoša un šausmīga.” Edžus: “Mani personīgi šī filma neinteresēja, jo es jau visu zinu par šo karu un padomju laikiem.” Leila: “Man filmā ļoti patika animācija. Bija daudz nesaprotamu fragmentu, jo es neesmu piedzimusi padomju laikā. Filma bija interesanta.” Emīls: “Man filmā šķita interesants fakts, kā visi gatavojās trešajam pasaules karam, kā skolā lika izjauktAK-47 un apmācīja šaut ar to. Visiem bija obligāta militārā mācība. Lai visi būtu gatavi karam. Bet karš nenotika, un Ilze protestēja pret šo sagatavošanu, to arī nolēma atcelt.” Estere: “Man šī filma patika, tā likās interesanta, jo tā bija gan animācijas, un tajā pašā laikā bija stāstīts arī kā īstajā dzīvē.” Viktorija: “Filmu ieteiktu noskatīties visiem, jo man filma patika. Īpaši patika, ka filmas sākumā Ilze bija pie aizliegtās jūras, bet filmas beigās viņa aizveda savus bērnus pie jūras tai vietā, kur viņa pirmo reizi bija aizbraukusi ar saviem vecākiem 7 gadu vecumā.” Elza: “Man šajā filmā patika redzēt, kā notika šis karš, jo es to neesmu piedzīvojusi. Man patīk paskatīties to no citas puses. Man nepatika tās lidmašīnas, kas meta no gaisa bumbas, kas sprāga, jo mana ome ir stāstījusi par to, kādi posti no šīm bumbām ir nodarīti (Zvārdē). Es ieteiktu filmu noskatīties tiem, kam patīk vēstures stāsti. ” Marta: “Man šī filma patika, jo tur stāstīts par senākiem laikiem, par kuriem es nezināju to, kas notiek. Piemēram, par pionieriem skolā. Filma bija par padomju laikiem. ” Evelīna: “Man patika visa filma, jo tur bija daudz “atcerības un dramatika”.” Patrīcija: “Man patika filma, jo galvenā varone mācījās Saldus skolā. Nepatika tas, ka viņa dzīvoja blakus vidusskolai, kur apakšā bija kauli no 2.pasaules kara. Tur uzcēla māju virsū, bet apakšā bija kapi. Tas bija spocīgi.” Keitija: “Man patika šī filma. Tur bija vectēvs, kurš daudz zināja par karu, viņš viņai arī stāstīja, jo visu bija pieredzējis. Viņš bija gleznotājs. Ilzei bija brūni, gari mati un mazāks brālis. Es iesaku visiem noskatīties šo filmu.” Daniels”: “Man filma patika, jo bija interesanti uzzināt par citu cilvēku dzīves stāstiem.” Skolēnu vairākums atzīst, ka filma viņiem patika, bija interesanti to skatīties, lai arī filma bija 2 stundas gara. Visiem patika filmas animācija, jo tā bija viegli uztverama, saprotama, vienkārša. Skolēni arī atzina, ka daudzi atpazina filmas darbības vietu – Saldu un tās apkaimi, tādēļ filmu uztvēra personiskāk. Kāda skolēna vecāki ir personīgi pazīstami ar režisori Ilzi Burkovsku-Jakobsenu un meitai stāstījuši par filmā attēlotajiem notikumiem. Mīnuss, kuru uzsvēra skolēni, bija tas, ka viņi vēl nav mācījusies par šo posmu Latvijas vēsturē un neizprot filmā atainoto notikumu pretnostatījumu. Mums, pieaugušajiem, ir saprotama Padomju Savienības un citu totalitārisma režīmu bīstamība, tās nostādīšanā pretstatā visam cilvēcīgajam, tiesībām uz savu viedokli, uz pašnoteikšanos. Taču kā teikusi pati filmas režisore- 9 gadus tapušās filmas “Mans mīļākais karš” idejiskais pienesums ir iestāšanās pret vardarbīgiem režīmiem, kas vēlas atņemt cilvēcību.

Latviešu valodas skolotāja: Marika Ulmane

														
Irēna Birgersone

Par Grozījumiem “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā“

26.novembrī Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīti un apstiprināti grozījumi lēmumprojektam “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā”:

1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 7.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 26. oktobri  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā vai kuri mācās kāda no Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet nav deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 26.oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 15,00 euro (piecpadmit euro, 00 centi).  Pabalsts izmaksājams uz vecāku (aizbildņa) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. 

Pabalsts izmaksājams, ja izglītojamais nesaņem atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā no citas pašvaldības.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs (ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie ēku durvīm) vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 7. decembrim.

														
Irēna Birgersone

Mācāmies būt līderi

Novembris mūsu vidusskolēniem “Līderu akadēmijā” ir bijis rosīgs laiks. Mēneša sākumā mūsu skolas komanda mācījās, kā vadīt domnīcas attālināti. Klusībā gan priecājāmies, ka mēs savas domnīcas novadījām jau īsi pirms pandēmijas sākuma – februārī. Taču pieredze noderēs arī piedaloties citu skolu attālinātajās domnīcās.  Esam jau piedalījušies attālinātajās domnīcās, kuras vadīja Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija – tēma “Ekonomika, kas kalpo cilvēkam “ un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas darbnīcā “Vienlīdzība un godīgums”. Divas reizes mēnesī aktīvi piedalāmies līderības mācībās un viedokļu apmaiņā –  “Iemācītā bezspēcība vai pārpilnības mentalitāte” un ‘Sevis motivācija attālināto mācību laikā”.  Patīkami vērot, ka mūsu skolas jaunieši ir vieni no aktīvākajiem runātājiem. Lieliska iespēja bija klausīties eksprezidenta Valda Zatlera lekciju, kuras laikā bija iespēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Prieks par K. Zakevicu. L. Spriesli un D. Lasmani, kuri ieguva V. Zatlera parakstītu grāmatu “Kas es esmu?” par interesantiem jautājumiem. Interesantas izvērtās diskusijas pēc lekcijas. Prieks, ka mūsu vidusskolēni prot uzvesties interneta vidē, komunicēt ar vienaudžiem un uzdot jēgpilnus jautājumus.

Tikai sevi pilnveidojot, sadarbojoties ar citu skolu vienaudžiem, varam panākt kopīgi labu rezultātu un attīstīt līderības prasmes.

Sagatavoja L. Miķelsone

														
Irēna Birgersone

Dalība UNESCO starptautiskajā „Izglītības nākotnes” iniciatīvā

Novembra otrajā nedēļā Brocēnu vidusskola kā Unesco asociēto skolu tīkla pārstāve tika aicināta iesaistīties starptautiskajā UNESCO “Izglītības nākotnes” iniciatīvā, rīkojot fokusa grupas diskusiju vairākām mērķgrupām – skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Iniciatīvas mērķis ir uzsākt sarunu starp UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībniekiem par pārmaiņām izglītībā un veidot kopīgu nākotni. Galvenie jautājumi, kas noteica nozīmīgākos diskusijas elementus, saistāmi ar to, kā nepieciešams virzīt un attīstīt izglītību, mācību procesu un zināšanas pasaulē, kurā arvien vairāk vērojama sarežģītība, nenoteiktība un resursu ierobežotība. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja 11. a klases skolēni un ieinteresēto grupa no 10.a klases, skolas metodiskās padomes skolotāji un vecāku pārstāvji. Diskusijas vadīja skolotājas Laura Miķelsone, Daiga Barančane un Mairita Neilande. Fokusa grupu diskusijās to dalībnieki iesaistījās kopīgās pārdomās, ideju ģenerēšanā par izglītības nākotni, izmantojot tematisku pieeju izglītībai ilgtspējīgai attīstībai un globālajam pilsoniskumam .

Nacionālo fokusa grupu diskusijās iegūto skatījumu apkopoja un to plānots pielāgot UNESCO Izglītības nākotnes iniciatīvas Starptautiskās komisijas vajadzībām, tādējādi palīdzot virzīt globālos jautājumus. Komisijas sastāvā ir arī Latvijas ex-prezidente Vaira Vīķe – Freiberga. No Unesco nacionālās komisijas saņēmām atzinīgus vārdus par paveikto: „Liels paldies par ieguldīto darbu šīs diskusijas norisē! Esmu tiešām sajūsmā par diskusiju dziļumu jūsu skolā – skolotāju un pat vecāku iesaisti, atsaucību. Skolēni atbildīgi uztvēruši uzdevumu, izteikuši vērtīgas, interesantas atziņas.  Esmu sajūsmā par jūsu skolas talantīgajiem un gudrajiem skolēniem. Jums (un arī Latvijai) ir
paveicies! Esmu patīkami pārsteigta. Brocēnu vidusskola ir viena maģiska vieta!” :)

#UnescoASP Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Skolēnu pašpārvalde aicina PIEDZĪVOT, Ziemīgās piektdienas jau klāt!

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Šajā sarežģītajā un trauslajā laikā Latvijas kultūras kanona konkursā īpaša uzmanība pievērsta AUGŠANAS ideju daudzveidīgajām izpausmēm kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, kā arī jauniešu prasmē tās ieraudzīt un interpretēt mūsdienu situācijā.  Prieks, ka Brocēnu vidusskolas 11. klases komanda – Daniela Lasmane, Rainers Pavārs, Mareks Lazda, skolotāja Inta Zankovska – Kurzemes reģiona konkursā 1. kārtā 24. 11. iekļuva to 3 laureātu skaitā, kas 15. janvārī cīnīsies Rīgā 2. kārtā par vietu finālā valstī.

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Lepnums un prieks par mūsu skolotāju  Maiju Golubevu, kuras atsaucību, pedagoģisko talantu un lielo ieguldījumu skolēnu izglītošanā novērtējuši Brocēnu novada pašvaldībā, piešķirot apbalvojumu –  2020.gada cilvēks izglītībā.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Manai Latvijai 102!

														
Irēna Birgersone