Vecāku padome

Vecāku padomes protokoli 2022./2023.m.g. 

Protokols_09.02.23.

Protokols_12.01.23.

Protokols_08.12.22.

Protokols_10.11.22

Protokols_13.10.22.

Protoklos15.09.22

Vecāku padomes protokoli 2021./2022.m.g. 

Protokols_21.04.2022.

ProtokolsNr._09._03.2022.

Protokols Nr.6 17.02.2022

Protokols Nr.5 13.01.2022.

Protokols Nr.4 16.12.2021.

Protokols Nr.2 14.10.2021.

Protokols Nr.3 25.11.2021.

Vecāku padomes protokoli 2019./2020.m.g.

Nr.2 16.01.2020.

Piedalījās: K.Priede, Jolanta Lasmane, Aija Freiberga, Solveiga Dzene, Zaiga Vilne, Laila Arāja, Kristīne Ķeire, Madara Kravinska, Inta Svaža, Iveta Šnitkina, Maija Žulpa, Anna Zariņa, Iveta Vanaga, Gita Kudiņa, Liesma Vicinska, Dita Dubulta

Darba kārtība:

1.Annas Zariņas (skolas prezidente)saruna ar vecākiem par skolēnu pašpārvaldes darbu, aktualitātēm, problēmsituācijām un to risinājumiem, ieteikumi

2.Anketas par skolas skapīšiem un skolas formām

3.Arodu dienas

4.LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs aicina izvirzīt matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotājus “Ekselences balvai”

 1. 7.a un 8.a klasei izvirzīt jaunus vecākus vecāku padomei

Klausījāmies un nolēmām:

 1. Anna Zariņa pastāsta par skolēnu pašpārvaldes darbu(sociālā joma):

1.1. Saskatāmas problēmas nav, ir nenozīmīgi konflikti, kurus risina skolēnu starpā pašu spēkiem

1.2. Skolēnu vidū neliels protests pret jaunajiem iekšējās kārtības noteikumiem par saplēstajiem džinsiem, šortu garumu sportā-to nosaka sporta skolotājs

1.3. Vai sākumsskolu skolēniem apmierina diskotēkas?-Jā

1.4. Vai ir skolas avīze?-Jā, bet šobrīd avīze ir 1x pusgadā skolotājas noslogotības dēļ.

 1. Anketas:

2.1.Anketas par skapīšiem tiek nodotas aizpildīšanai skolēniem, par skolas formām-vecākiem. Anketas tiek nodotas klases audzinātājām

2.2. E-klasē informatīva vēstule par anketām

3.Arodu dienas:

3.1.10.02.20-Karjeras diena (8.-12.klasei sarunas ar visām Latvijas augstskolām, 5.-7.klasei-sarunas un darbs ar vietējiem uzņēmumiem)

3.2. Līdz 5.02.2020. jāpiesakās Ēnu dienām

3.3. 12.02.2020-Arodu dienas

1.nodarbība 8.30-9.30-skolā

2.nodarbība 9.55-10.55

3.nodarbība 11.25-12.25

 1. .LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra ” Ekselences balvai” tiek izvirzīta bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa 100% vecāku padomes lēmums
 2. 7.a un 8.a klasei izvirzīt jaunus vecākus vecāku padomei, jo dažādu apstākļu dēļ nav iespējams ierasties

Protokols 2019/2020 nr.1

12.09.19.

Sapulcē piedalās: Laila Arāja, Rinalds Rullis, Ivo Sestulis, Inta Uzule-Rancāne, Kristīne Priede, Inita Rancāne, Dita Dubulta, Solveiga Dzene

 1. 26.septembrī skolas vecāku kopsapulce 18.00:

Jaunumi un aktualitātes skolā. Lektors Agnis Timermanis”Veiksmīga sadarbība vecākiem ar skolu”. Līdz tam klases vecāku sapulces-apmeklēs Laila Arāja  un iepazīstinās ar vecāku padomes darbu.

 1. Atskats uz iepriekšējo mācību gadu par padarīto :

Tūrisma diena „Mēs Darām kopā”, „Labo darbu nedēļa-2018”,Ziemassvētku koncerts baznīcā „Jūs bērniņi nāciet, ar priecīgu prāt”, Arodu dienas.Vecāku nedēļa. Erudītkonkurss „Domu pūce”(10.-12.kl.skolēniem, vecākiem, skolotājiem, pašvaldības darbiniekiem). Izklaidējošs pasākums „Izklausies redzēts”. „Talkosim kopā”.

 1. 5.-12.klasei 2 audzināšanas stundas nedēļā:

Otrdienas 1.stunda kopēja visai skolai. Vienreiz mēnesī godina skolēnus „Pateicības minūtes”, kuriem ir panākumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās.

 1. Nākotnes plāni:

Vidusskolai pievienotā vērtība-dabas zinātņu programma.  Interaktīvā vide skolai-facebook, mājas lapa, to izveidē piesaistīt skolēnus. Jaunu pasākumu, tradīciju ieviešana.

Protokolēja:K.Priede

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.6(2016/2017)

2017.gada 9.martā

Sapulcē piedalās:  Andrejs Sergejevs, Inita Rancāne, Inta Uzule-Rancāne, Inita Mieze, Liesma Vicinska, Agnese Klimoviča, Kristīne Treidena, Kaspars Jēkabsons, Māris Breidaks, kā arī Brocēnu vidusskolas direktors Egons Valters.

Šajā sapulcē būtiskas problēmas netika apspriestas. Bija jautājums, vai skolas padomei ir iesniegti vecāku padomes priekšlikumi skolas iekšējās kārtības uzlabošanai. Šie priekšlikumi skāra apģērba izvēli skolā, mobilo telefonu lietošanu stundu laikā, svešvalodu apguves uzlabošanas iespējas. Par to A.Sergejevs atbildēja, ka to izdarīs tuvākajā skolas padomes sēdē.

Direktoram tika uzdots jautājums par biežajām stundu izmaiņām. Direktors sniedza atbildi – tas saistīts ar skolotāju slimošanu, semināriem skolotāju kvalifikācijas celšanai, kā arī ar ārpusklases aktivitātēm (piem. ekskursijām).Tam ļoti nevajadzētu ietekmēt mācību kvalitāti, jo skolotāji vēlāk cenšas iekavēto atgūt. Izskanēja priekšlikums par mājturības stundu organizēšanu. Varbūt varētu kādu reizi ļaut meitenēm apgūt “puišu lietas” un zēniem – “meiteņu lietas”?

Jautājumi bija par zinātniski pētnieciskajiem darbiem (ZPD), par to tēmām, piesaisti pie kāda mācību priekšmeta, par skolotāja-konsultanta izvēli, aizstāvēšanu. Skolas direktors pastāstīja par skolēnu sasniegumiem mācību olimpiādēs. R.Atteka no 5.klases veiksmīgi startēja valsts informātikas olimpiādē, kur, sacenšoties ar vecākiem bērniem, saņēma atzinības rakstu. Skolēni ir piedalījušies arī citās mācību olimpiādēs. 11.klases skolniece piedalījās arī televīzijas spēlē “Gudrs un vēl gudrāks”. Tuvākie pasākumi skolā būs “Domu pūce”, kurā tiek aicināta piedalīties arī vecāku padomes komanda. Šogad skolā būs  Žetonu vakars, kas varētu būt arī kā jauna skolas tradīcija. Kā jau ierasts, skolas noslēgumam 12.klases gatavojas teātra spēlēšanai.

Direktors informēja par nebijušu projektu skolas dzīvē. Tas ir kompetenču projekts, kurš tiks īstenots no 2017.gada 1.septembra līdz 2030.gadam. Šajā projektā tiek mainīti akcenti zināšanu apguvei no atcerēšanās uz domāšanu. Projektā piedalīsies 1.,7. un 10.klases. Lai īstenotu šo projektu tiek veidoti jauni standarti, jaunas programmas, apmācīti pedagogi. Projekts tiks īstenots 2 gadus 100 skolās un pirmsskolas mācību iestādēs visā Latvijā. Tad tiks veikts apkopojums, izdarīti secinājumi. Uz to pamata tiks veidotas jaunas mācību grāmatas. Pēc jaunajām programmām sāks mācīt bērnus no 1.klases.

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

Protokolēja – Inita Rancāne

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.4(2016/2017)

2017.gada 12.janvārī.

Sapulcē piedalās:  Andrejs Sergejevs, Inita Rancāne, Inta Uzule-Rancāne, Māris Breidaks, Rinalds Rullis, Inita Mieze, Daiga Dunaiska, Ainis Bruzinskis, Aija Fedotova, kā arī Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Dita Dubulta.

Galvenais sapulces jautājums – arodu diena, kura notiks skolā 8.februārī.

Arodu diena ir tradicionāls vecāku padomes un skolas sadarbības pasākums projektu nedēļas ietvaros. Tā tiek organizēta pamatskolas klasēm ar mērķi iepazīstināt bērnus ar pēc iespējas dažādākām profesijām.

Klāt esošie vecāki izteica savus priekšlikumus. Tie varētu būt – policists(gan valsts, gan kriminālpolicijā, gan ceļu policijā), ugunsdzēsējs, žurnālists(Saldus Zeme), sakaru operators(Bite), fizioterapeits, šuvēja, automehāniķis, galdnieks, zootehniķis, podnieks. Varētu tikt organizēts apmeklēt arī Canelle Bakery, Saldus gotiņa, Saldus patversme, VAAO, North 66, Cemex. A. Sergejevs apņemas apkopot visus pieejamos kontaktus un sarunāt bērniem tikšanos ar šo jomu speciālistiem.

Apspriedām D.Dunaiskas priekšlikumu par fizioterpeita nepieciešamību skolā, jo daudziem bērniem pēdējā laikā konstatētas stājas problēmas. Sarunu rezultātā tomēr secinājām, ka tas tomēr būtu Brocēnu domes kompetences jautājums, ko risināt sadarbībā ar vietējām ārstu praksēm.

D.Dubulta minēja, ka skolā 17.februārī tiek organizēts pasākums “Izklausies redzēts”. Viņa aicināja vecāku padomes locekļus piedalīties šajā pasākumā ar savu priekšnesumu.

Nākošā sapulce – 09.02.2017.

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

Protokolēja – Inita Rancāne

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.3(2016/2017)

2016.gada 8.decembrī.

Sapulcē piedalās:  Andrejs Sergejevs, Inita Rancāne, Inta Uzule-Rancāne, Māris Breidaks, Kristīne Treidena, Rinalds Rullis, Inita Mieze, Agnese Klimoviča, Andžela Fricsone, Kaspars Jēkabsons, Andris Ozoliņš, Laila Arāja, Inta Jansone, Daiga Dunaiska, Ainis Bruzinskis, kā arī Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Dita Dubulta.

Uz padomes sēdi tika uzaicināti skolas svešvalodu skolotāji – Kristīne Turka, Inese Lasmane, Nataļja Žameida, Svetlana Krūtaine, Natalija Ivanova, Daiga Barančane.

                Iemesls, kāpēc uz sapulci bija uzaicināti svešvalodu skolotāji, ir skolēnu nepietiekamās zināšanas šajos mācību priekšmetos. Krievu valodas skolotājas runāja par to, ka krievu valodu skolā sāk mācīt tikai no 6.klases. Šajā vecumā bērni jau kautrējas runāt, ja nevar izteikties droši un pareizi. Tas traucē valodas apguvei. Klasēs ir daudz skolēnu, rezultātā ne katram skolēnam var pievērst vajadzīgo uzmanību. Variants varētu būt, ja klases tiktu dalītas divās daļās. Tad skolēni varētu vairāk runāt, apgūt sarunvalodu, skolotājs varētu pievērsties vairāk katram skolēnam atsevišķi. Vēl varētu būt arī valodu pulciņš, iespējams, ka tas varētu tikt organizēts par atsevišķu maksu. No vecāku puses izskanēja jautājums, vai varētu jau sākumskolā būt fakultatīvas nodarbības? Šajā vecumā bērni daudz vieglāk apgūst citas valodas. Uzzinājām, ka Druvas vidusskolā eksperimentālā kārtā krievu valodu māca no 2.klases. Būtu vēlams uzzināt, kā viņiem veicas šajā jomā. Skolotāji un vecāki bija vienisprātis, ka arī vecāki daudz varētu darīt šajā jomā. Piemēram, televīzijas raidījumus skatoties krievu valodā, kā arī ik pa laikam sarunvalodā izmantot šo valodu… Bet diemžēl pašreizējā situācija ir tāda, ka arī gados jaunie vecāki krievu valodu jau zina slikti.

                Angļu valodā situācija ir cita. Valodu bērni sāk mācīties jau no 1.klases. Tie ir elementāri vārdi, dziesmas, rotaļas. 2.klasē sāk apgūt rakstīšanu. 3.klasē jau ir arī mājas darbi. Ar katru klasi prasības pret mācību priekšmeta apguvi pieaug. Bet tomēr ne visi bērni valodu apgūst vienlīdz veiksmīgi. Tādēļ vecākiem bija jautājums, vai nevarētu bērnus dalīt pa zināšanu līmeņiem? Nevienādās zināšanas bremzē labāk apgūt valodu tiem skolēniem, kas to prot augstākā līmenī, jo skolotājs ir spiests vairāk pievērsties skolēniem ar nepietiekamām zināšanām. Arī angļu valodā skolēniem ir sarunvalodas prasmes problēmas. To skaidri parādīja skolas angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm. Ar lasīšanu un valodas uztveršanu skolēniem ir mazāk problēmu. Uz jautājumu, kuru angļu valodu skolā apgūst? Atbilde bija, ka skolā apgūst British English. Jautājums bija arī par vērtēšanas kritērijiem sākumskolā, kamēr tie vēl nav vērtēti ar atzīmi. Skolotāja paskaidroja, ka pozitīvs vērtējums ir tad, ja ir 60% pareizu atbilžu. Tātad arī pie nepietiekama zināšanu līmeņa var dabūt pozitīvu vērtējumu, un vecāki negūst pietiekamu informāciju par sava bērna zināšanām.

                Atgriezāmies pie jautājuma, par mobilo telefonu lietošanu stundu laikā. Secinājums, ka visi skolotāji nav vienādi. Ir skolotāji, kuru stundu laikā neviens pat neiedrošinās izņemt no somas telefonu. Bet ir arī skolotāji, kurus neuztrauc tas, ko skolēns dara stundas laikā – vai piedalās stundā, vai spēlē spēlītes telefonā (vismaz ir kluss un netraucē apkārtējiem). Te, protams, jau ir jautājums par mācību priekšmeta apguves kvalitāti skolēnam, kurš stundā piedalās tikai teorētiski. Vecāki ierosināja, lai skolotājs paņem telefonu no skolēna, bet tam pakaļ ierodas viņa vecāki. Bet tas laikam nav tik vienkārši, jo tie skolēni, kas atļaujas ignorēt skolas iekšējās kārtības noteikumus (tajos ir paredzēts, ka telefonam jābūt ar izslēgtu skaņu un somā), var būt arī diezgan brutāli un vardarbīgi, un skolotāji necenšas radīt liekas konfliktsituācijas.

                Atgādinājums vecākiem par Arodu dienu skolā, ko februārī organizē vecāku padome. Aicinām apzināt iespējamās profesijas, ar kurām bērnus varētu iepazīstināt šī pasākuma laikā. Andrejs Sergejevs atgādināja par iepriekšējo gadu Arodu dienu  profesijām, par kurām bija pozitīvas atsauksmes no bērnu puses. Nākošajā sapulcē gaidīsim vēl kādus citus ierosinājumus.

                Izskanēja jautājums, par skolas autobusa maršrutu. Vai tas varētu kursēt arī Imantas virzienā? Tur ir pietiekami daudz bērnu, kurus vecāki ved ar savu transportu, jo sabiedriskais transports tajā laikā nekursē. Par šo jautājumu Ainis Bruzinskis aicināja uzrakstīt iesniegumu Brocēnu novada domei, jo par šādu nepieciešamību vēl nebija informācijas.

                Nākošā sapulce – 12.01.2017.

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

Protokolēja – Inita Rancāne

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.2(2016/2017)

2016.gada 10.novembrī.

Sapulcē piedalās:  Andrejs Sergejevs, Inita Rancāne, Inta Uzule-Rancāne, Liesma Vicinska, Māris Breidaks, Kristīne Treidena, Rinalds Rullis, Inita Mieze, Agnese Klimoviča, Aija Fedotova, Andžela Fricsone, Kaspars Jēkabsons, kā arī Brocēnu vidusskolas direktors Egons Valters, sporta skolotāji Niks Ozols, Santa Markevica, Raitis Plauks un skolas māsa Lienīte Jekavicka.

                Uz padomes sēdi tika uzaicināti skolas sporta skolotāji pastāstīt par sporta stundu norisi, kas tiek prasīts no skolēniem, par vērtēšanas kritērijiem. Tā kā ir saņemtas ziņas, ka daudzi skolēni regulāri izvairās no piedalīšanās sporta stundās, skolotājiem tika vaicāts, kā viņi uz to reaģē un, ko varētu vēl darīt, lai uzlabotu šo situāciju. Skolotāji atzina, ka skolēnu aktivitātes trūkums ir problēma. Skolēni kā iemeslus minot gan sporta tērpu trūkumu, gan veselības problēmas, tiekot iesniegtas skolas māsas zīmes. Skolas māsa atzīst, ka zīmes tiekot rakstītas, ja skolēns pie viņas vēršas ar kādām veselības problēmām, bet katrs gadījums tiekot stingri izvērtēts. Skolotāji pastāstīja, ka arī e-klasē tiekot veiktas atzīmes par piedalīšanos (nepiedalīšanos) sporta stundās. Tā kā vecāki bieži vien e-klasi neizmanto, tad tika spriests par iespēju vecākus informēt telefoniski. Šajā jautājumā varētu piesaistīt gan klases audzinātājus, gan sociālo pedagogu.

                Vecāki gribēja zināt, kādi mērķi pašlaik tiek izvirzīti sporta stundās? Pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēts skolēna sniegums? Skolotāji paskaidroja, ka nekādi obligātie normatīvi skolēniem nav jāpilda, bet ir ieskaites pēc katras konkrētas tēmas beigām(katra tēma ir 8 stundas). Tēmas tiek piesaistītas novada sporta sacensību grafikam. Tiek vērtēta arī uzcītība, attieksme pret nodarbību. Labu atzīmi nevar saņemt, ja skolēns ir kavējis stundas, kaut arī ieskaite ir nokārtota. Sporta stundās tiek likts uzsvars uz kustēšanos, jo bērni paliek mazkustīgāki, uz kustību daudzveidību, lai bērniem patiktu sportiskās aktivitātes. Sporta sacensībās skolu pārstāv aktīvākie skolēni. Tie parasti ir konkrēti skolēni, kas ar sportu nodarbojas papildus, arī ārpus skolas brīvajā laikā. Skola tiek pārstāvēta sporta sacensībās “Enkurs”, “Spēks un daile” Skrundā u.c. Skolas parlaments rīko sacensības “Stiprinieki”.

                Jau iepriekš ir bijis jautājums par dušas telpu izmantošanu pēc sporta stundas. Skolotāji atzina, ka tam īsti neatliek laika, ja nodarbība ir 40 min., un tā notiek sporta hallē, starpbrīdis ir 10 min., jāpaspēj uz nākošo stundu… Bet arī no skolēnu puses īsti nav bijusi vēlme izmantot dušu pēc nodarbības.

                Skolā ir bijis gadījums, ka sporta stundas laikā no ģērbtuves pazudis telefons (to izdevās atgūt). Šajā konkrētajā gadījumā ģērbtuve bija palikusi neaizslēgta. Bet tagad īpaši tiek uzraudzīts, ka ģērbtuves tiek slēgtas, vērtīgās mantas ir iespējams atstāt pie skolotāja, vai zālē uz galda.

                Skolas direktors īsumā informēja par plānotajiem darbiem skolā, kuri tiks virzīti uz budžeta apstiprināšanu Brocēnu novada domē, tie ir –  centrālās ieejas pakāpienu remonts, gājēju celiņa izbūve uz sporta halli, tiek plānoti  remontdarbi otrā stāva gaitenī, internāta guļamtelpās, 2 kabinetos, kā arī direktora kabinetā. Ir vēlme uzbūvēt velosipēdu novietni ar jumtu. Tiek plānots nomainīt datorus datorklasē, jo tie ir novecojuši, iegādāties 2 interaktīvās tāfeles, papildus uzstādīt vēl 3 novērošanas kameras, nomainīt projektoru un iegādāties pārvietojamu skaņu sistēmu, ko varētu izmantot skolas pasākumos arī ārpus telpām.

                Jaunums ir tas, ka dome apsolījusies segt transporta izdevumus katrai klasei ekskursijai uz Rīgu, Liepāju u.c.    Runājām par satiksmes organizēšanu Ezera ielā, pretī skolai. Rudenī ielas malas, kas vasarā ir zālājs, tiek izbraukātas, veidojas lielas, neglītas peļķes. Šo malu izbraukā mašīnas kurās tiek atvesti uz skolu sākumskolas skolēni, arī daži skolotāji šeit atstāj  savus transporta līdzekļus, kaut gan pie skolas ir stāvlaukums. Nolēmām rakstīt iesniegumu Brocēnu novada domei, lai rastu risinājumu šai problēmai.

                Iepriekšējā sapulcē  apspriedām problēmu, ka skolēni lieto mobilos telefonus stundu laikā. Nolēmām aptaujāt citas skolas, kā ar šo problēmu tiek galā citur. Citās mācību iestādēs ir plauktiņi, kur telefonus nolikt pirms stundas sākuma, citur tie tiek atstāti  kastītē uz skolotāja galda. Ir skolas, kurās tiek stingri ievēroti  iekšējās kārtības noteikumi, telefons ir izslēgts un atrodas skolēna somā. Jautājums paliek par sankcijām par noteikumu neievērošanu, tās dažādās skolās ir dažādas – telefonu atņemšana(saņemt atpakaļ var skolēna vecāki), izraidīšana no stundas, sociālā pedagoga piesaistīšana, pat policijas izsaukšana un naudas sodi. Pašreiz palikām pie jau esošajiem skolas iekšējās kārtības noteikumiem, kuri paredz, ka telefonam ir jābūt izslēgtam un jāatrodas skolēna somā.

                Uz nākošo sapulci vecāki vēlējās uzaicināt angļu valodas skolotājas parunāt par svešvalodas mācīšanas kvalitāti skolā.

                                                                                                                                Vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

                                                                                                                                Protokolēja – Inita Rancāne

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.1(2016/2017)

2016.gada 13.oktobrī.

Sapulcē piedalās:  Andrejs Sergejevs, Inita Rancāne, Inta Jansone, Laila Arāja, Ruta Mieze, Inta Uzule-Rancāne, Liesma Vicinska, Māris Breidaks, Kristīne Treidena, kā arī Brocēnu vidusskolas direktors Egons Valters

Sēdi sākam ar jauno vecāku padomes locekļu informēšanu par padomes darbības ideju, principiem, iepriekšējiem panākumiem. Kā būtisks panākums tiek uzskatīts video novērošanas kameru uzstādīšanu skolā. Pozitīvas atsauksmes ir gan no skolotājiem, gan vecākiem. Plānotas ir vēl 3 kameras.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem bija vecāku padomes vadības vēlēšanas. Par priekšsēdētāju vienbalsīgi atkārtoti ievēlēja Andreju Sergejevu. Par viņa vietnieci vienbalsīgi tika ievēlēta Inta Uzule-Rancāne .

Tika dots vārds skolas direktoram Egonam Valteram par jaunumiem skolā jaunajā mācību gadā. Viņš pastāstīja par viesiem skolā, kuri bija ieradušies no Oklahomas (ASV). Tas bija iespējams ar Andreja Sergejeva atbalstu. Ļoti interesanta tikšanās skolēniem bija ar armijas kapelānu pirms viņa došanās uz Austrāliju. Viesi bija patīkami pārsteigti par skolēnu angļu valodas zināšanām.

Direktors informēja arī par pasākumiem projekta “Skolas soma” ietvaros. Tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi, kuru laikā skolā ierodas dažādu jomu profesionāli kultūras darbinieki. Šāds projekts ir jaunums Latvijā, un Brocēnu novada skolām ir dota iespēja tajā piedalīties.

Atgriezāmies pie jautājuma par klašu aktivitātes vērtēšanas. Nolēmām, ka šogad to vēl nedarīsim. Iepriekš šo projektu skolā pārraudzīja direktora vietniece audzināšanas jomā Ginta Sīle. Tā kā šogad mums ir jauna direktora vietniece Dita Dubulta, viņai jādod laiks iejusties skolas kolektīvā. Vēlāk tad arī atgriezīsimies pie šī projekta.

Direktors atgādināja, ka 19.oktobrī būs skolas vecāku sapulce, pēc tam būs klašu vecāku sapulces tām klasēm, kurās tās vēl šogad nebija notikušas.

Skolā ir problēma – skolēnu mobilo telefonu lietošana. Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, kā un kad atļauts lietot telefonus. Jautājums ir par to, kā nodrošināt noteikumu izpildi. Lēmām par to, ka painteresēsimies, kā ar šo jautājumu tiek galā citās skolās.

Liesma Vicinska jautāja par dienasgrāmatu nepieciešamību skolā, jo tajās nekas netiek rakstīts. Bija iebildumi, jo ir klases, kurās viss ir kārtībā, dienasgrāmatās ir gan vērtējumi, gan informācija vecākiem.

e-klasē  esot novēloti ieraksti par mājas darbiem, bet tas pēdējā laikā ir reti.

Laila Arāja vērsa uzmanību uz to, ka ir izmaiņas skolas mājas lapā, kā atrast stundu izmaiņas. Tās ir ieguvušas nedaudz citu formātu. Skolēni jau to ir apguvuši.

Tika pacelts jautājums par sporta stundām skolā. Vecāko klašu  skolēni vēlētos nomazgāties, bet tam nepietiek laika. Ne visi skolēni piedalās nodarbībās. Iemesli esot dažādi – nav treniņtērpa, negribas u.c. Nolēmām uz nākošo sapulci uzaicināt skolas sporta pedagogus kopēju risinājumu meklēšanai.

Māris Breidaks jautāja par angļu valodas apgūšanas kvalitāti pie konkrētas skolotājas, ka bērniem tiek iemācīta nepareiza izruna. Direktors piekrita, ka šāda problēma varētu pastāvēt, bet ne jau visiem svešvalodu skolotājiem izruna ir perfekta.

Sasāpējis jautājums ir rindas skolas ēdnīcā. Lai arī visi skolēni neēd vienā laikā, pamatskolas skolēniem rindas ir garas. Tādēļ skolēni vēl             aizvien mēdz iet pusdienās uz sporta halli vai pēc našķiem uz veikalu Mego.

Nākošā sapulce – 10.11.2016.

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

Protokolēja – Inita Rancāne

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.6

2016.gada 10.martā.

Sapulcē piedalās:  Andrejs Sergejevs, Inita Rancāne, Inta Jansone, Iveta Ozola, Liesma Vicinska, Laila Arāja, Rasa Štromane,                                   Andžela Fricsone, Ainis Bruzinskis, Inta Uzule-Rancāne

Kā arī: direktora vietn. audzināšanas jomā Ginta Sīle

Brocēnu vidusskolā pēdējā laikā ir bijuši vairāki gadījumi, kad skolā ierodas dažādu valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki. Tādēļ skolā tika izstrādāti noteikumi, kā šādos gadījumos vajadzētu rīkoties skolas personālam  . Pārskatāmības nolūkos tie izveidoti kā rīcības shēmas. Tās nosaka kādā veidā Valsts un pašvaldības darbiniekiem vajadzētu komunicēt ar skolas vadību, lai tie pilnvērtīgi veiktu savas funkcijas, bet ievērotu arī skolas iekšējās kārtības noteikumus. Šīs rīcības shēmas skolotāja Ginta Sīle iesniedza izskatīšanai Vecāku padomei, lai saņemtu kādus papildinājumus vai ieteikumus. Kopumā tika dots pozitīvs vērtējums. Taču izraisījās diskusijas par bāriņtiesas vai VBTAI(Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) apmeklējumiem. Vecāki uzstāja, ka arī par šo iestāžu darbinieku apmeklējumu telefoniski jābrīdina bērnu vecāki.

Iveta Ozola jautāja par mobilo telefonu lietošanas noteikumiem skolas telpās, konkrēti iet runa par sākumskolas posmu. Jo ir konkrēts gadījums, kad tiek uzņemts video sporta nodarbības laikā, kas tālāk tiek atrādīts citiem skolēniem. Tas rosināja sarunu par telefonu lietošanu arī citās klašu grupās. No G.Sīles uzzinājām, ka skolotāji to risina dažādi, bet pārsvarā stundas sākumā telefoni tiek nolikti uz skolotājas galda. Tomēr tas nepasargā no fakta, ka stundas beigās katrs paņem tikai savu telefonu. Ieteikums būtu tomēr telefonus turēt tikai savā skolas somā ar izslēgtu skaņas signālu. Saziņai tos izmantot tikai stundu starpbrīžos. Tā kā skolas iekšējās kārtības noteikumos mobilo telefonu lietošanas ierobežojumi nav iekļauti, tad izskanēja ieteikums to tomēr izdarīt.

Skolā 5.-9.klasēs ieviesti taloni skolēnu bezmaksas ēdināšanai. Tas ir kļuvis iespējams, jo izveidojies uzkrājums no neizmantotajiem līdzekļiem, kas paredzēti bezmaksas ēdināšanai 1.-4.klasēs.  Vecāki par šo iespēju ir priecīgi, bet ir jautājums par tās izmantošanu. Skolēni cenšas aiziet pusdienās uz skolas ēdnīcu, bet tur ir ļoti garas rindas. Tās ir grūti izstāvēt un vēl papusdienot garā starpbrīža laikā. Pašreiz vēl īsti nav konkrēta risinājuma šai problēmai, bet to varētu risināt piesaistot papildus darbinieku ēdnīcā.

Laila Arāja izteica šaubas par agro stundu darba efektivitāti, kad bērni vēl nav īsti pamodušies. Tālāk sarunas risinājās par disciplīnas problēmu risināšanas iespējām klasēs, par piemēru ņemot uzvedības problēmas 7.a klasē. Šajā klasē labākais risinājums vēl tiek meklēts.

Andrejs Sergejevs atgriezās pie iepriekšējos gados iesāktās klašu aktivitātes vērtēšanas. G.Sīle informēja, ka skolotāji no šīs idejas vēlas atteikties, jo nav iespējams objektīvi izvērtēt klašu darbību pēc iepriekš izvirzītajiem kritērijiem(sabiedriskās aktivitātes, sekmes, kavējumi u.c.). Turklāt ir bijušas problēmas ar apsolītās balvas(ekskursijas) iegūšanu. Vecāku padome vēl pilnībā no šīs idejas negribētu atteikties. Vērtēšanas kritēriju izveidē varētu iesaistīt arī skolotājus. Kā balvu varētu noteikt, piemēram, ceļojošo kausu.

Nākamā vecāku padomes sapulce – 14.04.2016.

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

Protokolēja – Inita Rancāne

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.6

2016.gada 11.februārī.

Sapulcē piedalās:  Andrejs Sergejevs, Inta Jansone, Iveta Ozola, Liesma Vicinska, Laila Arāja, Rasa Štromane

 1. Arodu dienas norise Brocēnu vidusskolas pamatskolas klasēs. Direktora vietniece audzināšanas darbā Ginta Sīle pateicās visiem iesaistītajiem vecākiem. Diena izdevusies. Pārliecinājās, ka 3 profesijas vienai dienai pietiek.
 2. Uz sarunu ieradies SIA Brocēnu ceļa pārstāvis, kurš pastāstīja aktuālas lietas par ēdināšanu Brocēnu vidusskolā.
 • Pusdienu apmeklētība palielinās, ja ir slikti āra laika apstākļi. Konkurenti pusdienu jomā joprojām ir Ledus halle, Mego un DUS.
 • Pusporciju iegādāties nevar, jo salātiem pilna porcija ir 100 g.
 • Pārrunāja par skolēniem, kuri neievēro ēdnīcas noteikumus stāvot rindā; lieki kavējot citus, pirms tam neizpētot dienas piedāvājumu.
 • Tika ieteikts ēdnīcu atvērt agrāk, lai tie bērni, kas atbrauc agri, piemēram, ar autobusu, varētu paēst brokastis.
 • Vēlas veikt aptauju par launaga ēdienkarti.

Skolas direktors Egons Valters papildina par skolas ēdināšanu:

 • Par kontrolporciju 1.-4.klasēm (kopgaldam);
 • Pusdienu piedāvājumu izlikt skolas mājas lapā www.brocenuvsk.lv katras nedēļas sākumā. Katrs interesents varēs iepazīties ar piedāvājumu nedēļai.
 • Pusdienu ēdienkarti kontrolē skolas medmāsa N.Petrakeviča.
 • Ar Lauku Atbalsta Dienesta atbalstu – būs skolas piens- 250g tetra pakā.
 1. Skolas direktors Egons Valters par budžetu:
 • Skolas budžets apstiprināts.
 • Vasarā tiks izliktas 12 novērošanas kameras.
 • Remontēts tiks sākumskolas gaitenis, trepes no vestibila uz pārejas gaiteni, 3 internāta istabas.
 • Tiks iegādāti 5 LEGO roboti, 3. datorklašu aprīkojumi un portatīvā datorklase.

Nākamā vecāku padomes sapulce – 10.03.2016.

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

Protokolēja – Rasa Štromane

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.5

2016.gada 14.janvārī.

Sapulcē piedalās:  Andrejs Sergejevs, Inita Rancāne, Inta Jansone, Iveta Ozola, Liesma Vicinska, Laila Arāja.

Galvenā sarunu tēma – Arodu dienas Brocēnu vidusskolas pamatskolas klasēs. Tika pārskatīts iepriekšējo gadu piedāvāto profesiju saraksts. Nolēma, ka pamatā tiks runāts ar šo darba vietu pārstāvjiem, bet bija arī idejas par jauniem piedāvājumiem, par citām profesijām. Pilns saraksts ar darba vietām, ko varētu apmeklēt skolēni, jāiesniedz direktora vietn. audzināšanas jomā Gintai Sīlei līdz 03.02.2016.

Bez tam tika pacelts jautājums par skolas apkārtnes sakopšanu, sniega tīrīšanu ziemas laikā. No rītiem, kad bērni dodas uz skolu, sniegs vēl nav notīrīts un celiņi nav nokaisīti. Tā kā daudzi sākumskolas bērni, lai ierastos skolā, izmanto otru skolas ieeju, radās jautājums, vai tiešām pretī ieejas kāpnēm ir jāatrodas automašīnai (iespējams, ka tā pieder kādai skolotājai). Ziemas laikā sniega dēļ taciņa tur ir šaura un neērta.

Skolas apkārtnes sakarā, bija vēl kāds jautājums. Ļoti labi, ka skolas sporta zāli var apmeklēt ne tikai skolēni sporta stundu laikā, bet arī pieaugušie pēc darba vakara stundās. Bet vai tiešām šo apmeklētāju personīgais autotransports ir jānovieto ielas malā izbraukājot zālāju. Pie skolas ir vairāki stāvlaukumi, kur transportu var novietot bez problēmām.

Tā kā no jaunā gada stājušies spēkā jauni noteikumi skolas ēdināšanas jomā, tika apspriests arī šis jautājums. Pēc bērnu stāstītā, saldumus skolas kafejnīcā vairs netirgo, ir pieejami āboli, par ēdiena kvalitāti sūdzību nav.

Nākamā vecāku padomes sapulce – 09.02.2016.

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

Protokolēja – Inita Rancāne

Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.4

2015.gada 10.decembrī.

Sapulcē piedalās: Andrejs Sergejevs, Inita Rancāne, Andžela Fricsone, Inta Uzule-Rancāne, Aivis Rancāns, Inta Jansone, Iveta Ozola, Kristīne Treidena, Ivonna Fjodorova, Liesma Vicinska.

Iveta Ozola pastāstīja par gadījumu 1.klasē, kad no skolnieces naudas maciņa, kurš atradās skolas somā, pazudusi nauda. Tā kā tas neesot vienīgais gadījums, kad pazūd privātas mantas, tas atkal atkārtoti pacēla jautājumu par slēdzamu individuālo skapīšu nepieciešamību skolā. Nolēmām rakstīt iesniegumu skolas vadībai, lai tā izskatītu iespēju par šādu skapīšu iekārtošanu skolas telpās.

Atgriezāmies pie jautājuma par novērošanas kameru nepieciešamību skolā. Tās nodrošinātu papildus drošību skolā, disciplinētu skolēnus. Iespējams, ka tas varētu palīdzēt “pazudušu” mantu atrašanai. Tā kā naudu šādam projektam var iegūt tikai no Brocēnu novada līdzekļiem, vēlreiz apstiprinājām, ka vecāku padomes priekšsēdētāja Andreja Sergejeva piedalīšanās Brocēnu domes sēdē ir nepieciešama. Tas dotu iespēju konkrētāk aktualizēt novērošanas kameru nepieciešamību, redzēt situāciju domē, kāpēc nauda šim projektam neatradās jau iepriekšējā gadā, kuram no deputātiem neliekas svarīga bērnu drošība skolā.

Andrejs Sergejevs informēja, ka saņemta sūdzība no vecākiem par to, ka bērniem brīvi ir pieejami dažādi neveselīgi saldumi skolas kafejnīcā. Turklāt cenas šiem saldumiem ir neadekvāti augstas, salīdzinājumā ar cenām citur veikalos. Šajā sakarā nolēmām rakstīt vēl vienu iesniegumu skolas vadībai, lai tiktu pārskatīts pieejamo kaitīgo saldumu sortiments, aizvietojot tos ar mazāk kaitīgiem našķiem, un cenu politika skolas kafejnīcā.

Pirmo klašu vecāki bija neizpratnē par to, ka vēl joprojām esot gadījumi, ka mazajiem skolēniem sporta nodarbības notiekot sporta hallē, nevis skolas sporta zālē. Par to jau esot runāts iepriekš, bijis solījums mazajiem bērniem sporta nodarbību norisi nodrošināt nepametot skolas telpas. Tas saistīts ar to, ka pirmklasnieki vēl pilnībā nespēj saprast, ka nepieciešams kārtīgi saģērbties pēc sporta nodarbībām pirms iziet uz ielas, tam visam seko regulāras saaukstēšanās.

Aivis Rancāns vērsa uzmanību uz to, ka ceļā uz sporta halli, beidzoties gājēju celiņam, nav gājēju pārejas, lai droši šķērsotu ielas braucamo daļu. Vecāku viedoklis bija, ka šeit derētu gājēju pāreja, kas tā kā kombinēta ar “gulošo policistu”. Līdzīgi, kā tas ir Saldū, Avotu ielas krustojumā, un vēl arī citviet tādas ir redzētas. Lēmām, ka par šo jautājumu ir vērts rakstīt iesniegumu Brocēnu domes izpilddirektoram Ainim Bruzinskim.

Andrejs Sergejevs atgādināja par to, ka tālu vairs nav februāris, kurā tiek organizētas arodu dienas pamatskolas skolēniem. Vecāki tika aicināti laicīgi padomāt par profesijām, darba vietām un iestādēm, kuras bērni varētu apmeklēt šīs dienas ietvaros.

Liesma Vicinska bija satraukta par to, ka e-klasē informācija par uzdotajiem mājas darbiem parādās pārāk vēlu. Bērni apmeklē pulciņu nodarbības, kas nereti ir vakaros. Varētu sagatavoties stundām pirms tām, nevis vēlu vakaros, kad bērni atgriežas no nodarbībām jau noguruši. Arī dienasgrāmatās bērniem neliek ierakstīt uzdoto. Mācību gada sākumā situācija bijusi labāka, bet semestra laikā tā pasliktinājusies. Vecākiem dienasgrāmata nedēļas beigās jāparaksta, bet jēgas no tā nav, jo tajā ir tikai nedēļas stundu saraksts, bez jebkādas citas informācijas.

Nākamā vecāku padomes sapulce – 14.01.2016.

 Brocēnu vidusskolas Vecāku padomes sapulces protokols Nr.3

2015.gada 12.novembrī.

Sapulcē piedalās: Andrejs Sergejevs, Ainis Bruzinskis, Kristīne Maslovska, Inita Rancāne, Andžela Fricsone, Inta Uzule-Rancāne, Inta Jansone, Iveta Ozola, Laila Arāja, Mārīte Rubašenko, Rasa Štromane

Kā arī: direktora vietn. audzināšanas jomā Ginta Sīle, skolotāja Inga Rozalinska.

Tā kā pēc vecāku padomes nolikuma priekšsēdētājs, viņa vietnieks un protokolists jāievēl katru gadu no jauna, tika izvirzīti kandidāti šiem amatiem. Vienbalsīgi tika ievēlēti –

– vecāku padomes priekšsēdētājs – Andrejs Sergejevs

– vecāku padomes priekšsēdētāja vietniece – Kristīne Maslovska

– protokoliste – Inita Rancāne

Pagājušā mācību gada beigās skolā bija ieradusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), vecākiem radās daudz jautājumu par šīs inspekcijas ierašanās iemesliem, darba metodēm un tālākajām sekām. Uz sapulci ir uzaicināta skolotāja Inga Rozalinska, kura pagājušajā gadā bija skolas sociālais pedagogs, pastāstīt par situāciju skolā tajā laikā. Skolotāja pastāstīja, ka pie viņas bija vērsušās 7.b klases meitenes, kurām bija radušās domstarpības ar skolotāju I.Valteri. Kādai skolniecei esot bijuši pat zilumi uz rokas. Meitenes bija paprasījušas uzticības tālruņa numuru, to viņas arī saņēma. Iespējams, ka pēc šī zvana saņemšanas, skolā ieradās VBTAI inspektores. Inspektorēm ir tiesības runāt ar bērniem bez vecāku un pedagogu līdzdalības. Šādas tiesības vēl ir arī prokuroram. Viena no inspektorēm Brocēnu skolā ieradās jau atkārtoti, iepriekš izskatītais jautājums bijis par līdzīgu sūdzību. Tika izjautāti un uzklausīti bērni no dažādām klasēm, t.sk. arī 6.a klase. Šīs klases vecāku sapulcē jau tika mēģināts rast risinājumu skolotājas I.Valteres un skolēnu attiecību problēmām. VBTAI inspektoru slēdzienu skolotāja I.Rozalinska nav redzējusi, bet inspekcijas slēdzienam ir tikai rekomendējošs raksturs. Skolotāja no darba aizgāja pati pēc savas vēlēšanās.

Jautājumus uzdeva Andrejs Sergejevs, skolotāja Inga Rozalinska sniedza izsmeļošas atbildes.

Laila Arāja stāstīja, ka jaunais skolas sociālais pedagogs stādā ļoti cītīgi, apzvana visus vecākus, kuru bērni nav ieradušies skolā. Par bērna prombūtni var informēt arī skolas sekretāri, ne tikai klases audzinātāju.

Andžela Fricsone aizskāra jautājumu par sporta nodarbību ģērbtuvēm, tās ne vienmēr ir aizslēgtas, tajās valdot liela nekārtība, zūdot mantas. Sk. I.Rozalinska atbildēja, ka reizēm tā mēdzot gadīties, bet tomēr reti. Mobilos telefonus ir iespēja atstāt pie pedagoga.

Par pazudušām un atrastām lietām u.c. aktuālo informāciju var redzēt uz ekrāna skolas foajē.

Atkārtoti atgriezāmies pie jautājuma par slēdzamiem skolēnu mantu skapīšiem. Uzzinājām, ka šādu iespēju aplūkojuši 8.b klases audzēkņi iepriekšējā mācību gada projektu nedēļā. Viņi pat ir atraduši vietas, kur skapīši varētu atrasties, rēķinājuši izmaksas skapīšu īrei u.t.t.

Rasa Štromane informēja, ka bez maksas ir pieejams psihologs, kurš strādā Brocēnu sociālā dienesta telpās,            Skolas ielā 10.

Vecāki izteica bažas par to, ka ļoti bieži notiek stundu izmaiņas, ka vidusskolas klasēs stundu sarakstā ir “logi”. G.Sīle atbildēja apstiprinoši, problēma pastāv. Pirmsdzemdību atvaļinājumā ir devusies skolotāja Ļena Zvaigzne, citi skolotāji viņu aizvieto iespēju robežās.

R.Štromane jautāja par konsultācijām, vai ir kādas izmaiņas. G.Sīle atbildēja, ka tās paliek ceturtdienās.

Apmācību procesam ļoti kaitē skolēnu neapmierinošā uzvedība mācību stundās. Vecāki sprieda par to, vai ir iespēja kaut ko darīt lietas labā. Secinājums, ka diez vai klases disciplīnu uzlabotu vecāku atrašanās klasē.

G.Sīle stāstīja par pieredzi Blīdenes skolā. Skolēnam, kurš izdarījis kādu pārkāpumu vai slikti uzvedies, tūlīt, skolotāja klātbūtnē, jāpiezvana saviem vecākiem un jāpastāsta tiem, ko viņš ir izdarījis.

Ainis Bruzinskis runāja par problēmu skolas ēdnīcā. Skolēni neapmeklē ēdnīcu, bet dodas pusdienot uz hokeja halli vai Mego. Skolas ēdināšanas uzņēmumam rodas zaudējumi. Par ēdiena kvalitāti gan neesot sūdzību.

A.Bruzinskis informēja par transporta izmaksām skolēnu pārvadāšanai. No rītiem skolas autobuss netiekot pilnībā noslogots, bet domē apmaksai tiek iesniegtas satiksmes autobusa biļetes,kurš kursē pusstundu vēlāk. Bija priekšlikumi papildināt skolas autobusa maršrutu, iekļaujot tajā arī Statoil un Kuldīgas ielu Saldū. G.Sīle atgādināja, ka skolas autobusa grafiks ir 7.30 – lielais autobuss un 8.00 – mazais autobuss no Saldus sporta nama, un 15.30 no skolas uz Saldu.

Inta Uzule-Rancāne apšaubīja Gaiķu skolas izmantošanas efektivitāti. Skolā ir maz skolēnu, pietiktu ar vienu autobusu, lai atvestu visus skolas skolēnus uz Brocēniem.

Vecāki lēma deleģēt A.Sergejevu piedalīties skolas budžeta projekta aizstāvēšanā Brocēnu domē, lai panāktu, ka skolā tomēr tiktu veikta video novērošana. Tas ir ļoti būtisks jautājums bērnu drošības nodrošināšanai.

BROCĒNU VIDUSSKOLAS VECĀKU PADOMES SAPULCES PROTOKOLS

Brocēnos, 2015. gada 08.oktobrī                                                                                                                             Nr. 2

 Sapulces vadītājs: Andrejs Sergejevs

Sapulcē piedalās: 10 vecāku padomes pārstāvji

Sapulcē pieaicinātās personas: skolas direktors Egons Valters, skolas Sociālais pedagogs Ieva Gūža un pašvaldības Izglītības darba speciāliste Daila Frīdmane

Darba kārtībā:

 1. Iepazīšanās ar Sociālo pedagoga darbu un tā nozīmi skolā
 2. Pašvaldības Izglītības darba speciālistes Dailas Frīdmanes uzruna
 3. Dažādi jautājumi

 Klausījāmies un apspriedām

1.Tiek dots vārds sociālajam pedagogam, lai pastāstītu par savu darbu skolā.

Ieva Gūža agrāk strādājusi bērnu namā. Tā ir savādāka pieredze nekā strādājot skolā ar bērniem. Skola ir jauna vide. Pirmās divas nedēļas pagāja iepazīstoties ar vidi. Sociālais pedagogs ir cilvēks starp bērnu – skolu – vecākiem. Sociālais pedagogs palīdz pilnveidot vidi, kurā dzīvo un mācās bērns. Sociālais pedagogs māca bērnam un vecākiem piedalīties socializācijas procesos, pieņemamu bērnam, sabiedrībai un ģimenei. Sociālā pedagoga palīdzība vajadzīga, kad radušās problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā . Skolas sociālais pedagogs koordinē komandas darbu. Klases audzinātājs ir komandas darba neatņemama sastāvdaļa.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Vecāki būtu priecīgi, ja šādos un citos gadījumos tiktu tas paziņots vai nu telefoniski, vai ierakstīts e-klasē. Ja bērnam jāraksta protokols, tad arī to vecāki grib redzēt.

2.Tiek dots vārds pašvaldības Izglītības darba speciālistei Dailai Frīdmanei.

Izglītības darba speciāliste turpinot iesākto tēmu, uzskata, ka nozīmīga loma pie konfliktsituāciju risināšanas, ir klases audzinātājam. Un ja nepieciešams, tad piesaista vecākus. Svarīgs priekšnoteikums veiksmīgai sadarbībai ir savstarpējā cieņa un uzticēšanās, tolerance, atzīstot un respektējot, ka ir dažādas zināšanas, lomas, ar kurām dalīties, dažādi skatījumi. Klases audzinātājs ir komandas darba neatņemama sastāvdaļa.

Audzināšana – tā ir vērtība. Bērns atnāk uz skolu ar tām zināšanām, prasmēm un uzvedības modeli, kādu viņš ir apguvis mājās. Skola ir tā vieta, kur viņš iegūst ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas un prasmi, kā uzvesties un dzīvot sabiedrībā.

Izglītības darba speciāliste strādā par izglītības kvalitāti novadā. Darbs ar direktoriem. Tiekas vienreiz mēnesī un pārrunā aktuālos jautājumus. Novadā tiek piedāvāti dažādi interešu izglītības pulciņi. Tie ir ne tikai valsts apmaksāti, bet arī pašvaldības apmaksāti. Pašvaldība atbalsta un apmaksā ceļu arī tiem bērniem, kuri pulciņus apmeklē citās pilsētās.

Novadā tiek veiktas starpinstitucionālās sarunas, kas veicina sadarbības modeli sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam, lai mazinātu sociālo atstumtību. Sarunās piedalās Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Izglītības nodaļa. Starpinstitucionālā sadarbība ir nepieciešama, lai bērnu tiesību aizsardzības subjekti – bērna ģimene, izglītības, kultūras, veselības aprūpes, bērnu aprūpes iestādes, policija, valsts un pašvaldības institūcijas, sabiedriskas organizācijas un citas fiziskas un juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar palīdzības sniegšanu bērniem, kā arī darba devēji veiksmīgi varētu īstenot normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinot bērnu tiesības (piemēram, bērna drošību, aizsardzību, tiesības uz izglītību, tiesības būt pasargātam no fiziskas, garīgas un seksuālas ekspluatācijas).

Izglītības darba speciāliste informē arī par to, ka 2015. gada 24.oktobrī notiks Vecāku forums 2015. Foruma moto: Darbīga ģimene kā vērtība un novada prioritāte

Foruma mērķis: Veicināt skolas un vecāku līdzatbildību bērnu mācību un audzināšanas procesā

Sapulci protokolēja: Kristine Treidena

Brocēnu vidusskolas vecāku padomes sanāksmes

protokols nr. 1.

            Norises laiks: 2015.gada 10.septembrī.

Dalībnieki: 5 vecāku padomes pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. Iepriekšējā mācību gada darba rezumējums .
 2. Vecāku padomes darbība atbilstoši skolas nolikumam.
 3. Dažādi jautājumi.

Klausījāmies un apspriedām:

Vecāku padomes priekšsēdētājs Andrejs Sergejevs atgādina 2014./2015.gada vērtīgāko ieguldījumu skolas dzīves uzlabošanā- Arodu dienas organizēšanu 5.-10.klašu skolēniem, kuras laikā tuvāk tika iepazītas 18 profesijas. Viņš arī atzīst, ka nav izdevies apzināt vairuma skolēnu vecāku viedokli, jo vecāku kopsapulces apmeklē maz vecāku, skolas mājas lapā ielūkojas arī maz.

Tika apspriesta konfliktsituāciju risināšanas kārtība Brocēnu vidusskolā. Runājām par Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas secinājumu, ka bērni skolā nejūtas droši, jo baidās no sankcijām no skolotājiem.

Meklējām idejas skolas mikroklimata uzlabošanai un vecāku viedokļu izzināšanai.

Nolēmām:

 1. Organizēt klašu vecāku sapulces līdz oktobra beigām, aicinot tajās piedalīties vecāku padomes pārstāvjus padomes darba popularizēšanai.
 2. Uzaicināt skolas sociālo pedagogu uz nākamo vecāku padomes sanāksmi .

Sēdi vadīja:     Andrejs Sergejevs

Protokolēja :   Ginta Sīle

Vecaku padome 2014_15

Sapulce 2014.gada 9. janvārī.

Sapulci vada: Kaspars Jēkobsons.

Sapulcē piedalās: Andrejs Sergejevs, Liesma Vicinska, Ilze Kalniņa, Inga Rozalinska, Iveta Preisa, Ainis Bruzinskis, Romāns Ņikiforovs, Kristīne Treidena, Sanita Bērende, Ieva Vorobjova, Egons Valters, Inga Rozalinska.

Sapulci protokolē: I.Vorobjova

Darba gaitas kopsavilkums (no protokola Nr 16):

 • No diskusijām par disciplīnu izrietējušais jautājums – videonovērošana skolā. Vecāki iepazīstas gan ar divu Latgales skolu, gan arī ar Saldus 2.vidusskolas pieredzi šajā jautājumā (šajās skolās videonovērošana jau darbojas) – tas visupirms ir drošības jautājums, fiksē nepiederošas personas, palīdz uzturēt disciplīnu skolā, fiksē skolas inventāra bojāšanu, veselībai kaitīgu vielu pārdošanu, zādzības u.c. Vecāki iepazīstas ar Datu valsts inspekcijas rekomendāciju par Bērnu datu aizsardzību skolā, kas regulē arī videonovērošanu skolās. Nolemj veikt vecāku aptauju par videonovērošanas nepieciešamību.
 • Jautājums skolas vadībai no ikdienas saskarsmes skolotājs/skolēns – pedagoga reakcija saspringtās situācijās klasē, aizskarot skolēna privāto dzīvi (ģimeni). Kā reaģēt, risināt? Atbilde: Brocēnu vidusskolā darbojas pedagogu ētikas normas. Ja tās tiek pārkāptas, vecākiem ir jāreaģē. Lai šādus gadījumus varētu risināt, tos ir jāfiksē rakstiski un jāiesniedz direktoram.
 • Arodu diena – organizēšana.

Sapulce 2013.gada 12.decembrī

Sapulci vada: Kaspars Jēkobsons

Sapulcē piedalās: Jānis Dzenis, Kristīna Maslovska, Liesma Vicinska, Ieva Vorobjova, Ginta Sīle.

Sapulci protokolē: I.Vorobjova

Darba gaitas kopsavilkums (no protokola Nr 15):

 • Smēķēšana skolas teritorijā (atklāts jautājums no iepriekšējām sapulcēm). Vecāki iepazīstas ar likumdošanu par tabakas izstrādājumu ierobežošanu. Iezīmējas mehānisms, kā reāli dzīvē ierobežošana varētu darboties. Un tik pat svarīga ir veselīga dzīves veida popularizēšana un ar to saistošu pasākumu organizēšana. Ideju un domu apkopojums tiks sagatavots atbildes vēstulē Brocēnu vidusskolas veselību veicinošajai grupai.
 • Jautājumi skolas vadībai / diskusija: laicīga mājas darbu izvietošana e-klasē; sadarbības rezultāti ar centru „Dardedze”; obligāti apmeklējamu pasākumu organizēšanā ņemt vērā autobusu atiešanas laikus bērniem, kuri dzīvo ārpus Brocēniem.
 • Disciplīna. Turpinot diskusiju par disciplīnas problēmām, vecāki nonāk pie domas izvirzīt vienu vecāku pārstāvi (vēlams priekšsēdētāju) no padomes , kurš ņemtu dalību skolas padomes (vai citās)  sanāksmēs, kur tiek risinātas disciplīnas problēmas.
 • Arodu dienas organizēšana.

Sapulce 2013.gada 14. novembrī

Sapulci vada: Kaspars Jēkobsons

Sapulcē piedalās: Andrejs Sergejevs, Laila Arāja, Jānis Dzenis, Kristīne Treidena, Ilze Kalniņa, Kristīna Maslovska, Liesma Vicinska, Ainis Bruzinskis, Egons Valters, Ginta Sīle.

Sapulci protokolē: G.Sīle

Darba gaitas kopsavilkums (no protokola Nr 14):

 • K.Jēkobsons iepazīstina ar novada pašvaldības atbildi par atbalstu ēdināšanai – prasība tiks virzīta uz finanšu komiteju, ja to uzskatīs par pamatotu, tad domes sēdē par to lems deputāti.
 • Turpina izskatīt jautājumu par smēķēšanu skolas teritorijā – rodas vairākas neskaidrības par likumdošanu un valsts policijas funkcijām, un sadarbību ar to. Nolemj nākošajā sanāksmē atkārtoti pie šī jautājuma atgriezties.
 • Arodu dienas plānošana. Iepazīstina vecākus ar iepriekšējā gada pieredzi un secinājumiem. Nolemj Arodu dienu organizēt 2014.gada 11.februārī.
 • Diskusijas par mācību procesiem svešvalodas un sporta nodarbībās

Sapulce 2013.gada 17.oktobrī.

Sapulci vada: Kaspars Jēkobsons

Sapulcē piedalās: Ainis Bruzinskis, Andrejs Sergejevs, Vivita Ķezbere,  Ilze Kalniņa, Liesma Vicinska, Kristīne Treidena,  Mārcis Liekmanis, Laila Arāja, Sanita Bērende, Inita Goča, Kristīne Maslovska, Jānis Dzenis, Ieva Vorobjova, Egons Valters.

Sapulci protokolē: I.Vorobjova

Darba gaitas kopsavilkums (no protokola Nr 13):

 • Jaunā sastāva iepazīšanās. Sastāva iepazīstināšana ar padomes darbību.
 • Par padomes priekšsēdētāju uz 2013./14. m.g. ievēl Kasparsu Jēkobsonu.
 • Nolemj, ka padomes sapulces notiks reizi mēnesī – otrajā ceturtdienā.
 • Smēķēšanas problēmas aktualizēšana (iepriekšējā gadā iesāktais un neatrisinātais jautājums).
 • Diskusija par disciplīnu skolā, par protokolu sistēmu, par sadarbību ar centru „Dardedze”. Atkārtoti tiek pacelts jautājums par iespēju / nepieciešamību skolā uzstādīt video novērošanu.
 • Vecāki iesaka un skolas vadība sola kontrolēt skolēnu organizēto pasākumu saturu, jo ir bijušas nepatīkamas situācijas.
 • Diskusija par ēdināšanu skolā. Padome pieņem lēmumu rakstīt iesniegumu Brocēnu novada pašvaldībai par atbalstu skolēnu ēdināšanai (līdzīgi, kāds tas bija sadarbībā ar IK „Garšiņa”).

11.aprīlī notika Vecāku padomes sanāksme. Piedalījās: K.Jēkobsons, R.Buhancova, V.Ķezbere, E.Valters, Vija Kundrāte, Andrejs Sergejevs, Aleksandrs Vorobjovs, Igors Krūmiņš, Ainis Bruzinskis, Svetlana Kudrašova.

Sanāksmē V.Ķezbere iepazīstināja ar idejām skolas apkārtnes labiekārtošanā un apzaļumošanā. Diskutēja par par bērnu nekontrolētu interneta lietošanu. Direktors E.Valters pateicās vecākiem par iesaistīšanos „Sabiedrības dienas” aktivitātēs un iepazīstināja vecākus ar iegādātajiem planšetdatoriem. Informēja par skolēnu braucienu uz sadraudzības skolu Igaunijā 19.04.

Nolēma:

 1. Uzrakstīt nolikumu konkursam 5.-12.kl. skolēniem par radošāko un orģinālāko ideju ziedu kastei, konstrukcijai skolas apkārtnes  apzaļumošanā.
 2. Skolas vecāku sapulcē iepazīstināt vecākus ar iespējām kontrolēt bērnu pieeju nevēlamām interneta adresēm.

Nākošā sanāksme 9.maijā plkst. 19.00 Brocēnu vidusskolā.

14.martā notika Vecāku padomes sanāksme. Sapulcē piedalījās: Iveta Preisa, Egons Valters, Ginta Sīle, Vivita Ķezbere, Sigita Ozola, Vija Kundrāte, Igors Krūmiņš, Ainis Bruzinskis, Aija Fedotova, Andrejs Sergejevs, Aleksandrs Vorobjovs, Svetlana Kudrašova.

Vecāki apskatīja izremontēto sporta zāli, uzklausīja mācību pārzines O.Ļitvinovas informāciju par neklātienes programmas iespējām 1.-9.klasei, plānoto Sabiedrības dienā. Diskutēja par Arodu dienas norisi un turpmākajām aktivitātēm.

Nolēma:

 • Vecākus Vecāku padomē ievēlēt uz 2 gadiem,
 • Sākt plānot akcijas „Ziedi mana skola” norisi,
 • Konkursā 6.04. „Domu pūce” komandā piedalīsies Kaspars Jēkobsons, Ainis Bruzinskis, Sigita Ozola vai Vija Kundrāte.

Nākošā sanāksme 11.aprīlī.

7.februārī notika Vecāku padomes sanāksme. Piedalījās: K.Jēkobsons, S.Ozola, R.Buhancova, I.Preisa, V.Ķezbere, E.Valters, G.Sīle.

Sanāksmē:

 • Pārrunāja Arodu dienas norisi 13.02. un tās organizātoriskos jautājumus.
 • Diskutēja par vecāku iesaistīšanos Vecāku padomes darbā un skolas dzīvē.
 • Vienojās par piedalīšanos konkursā Domu pūce 2.kārtā.

Nākošā sanāksme 14.martā plkst. 19.00 Brocēnu vidusskolā.

Līdz šim Brocēnu vidusskolas sadarbības ar vecākiem veidi bija:

 •  Klašu vecāku sapulces
 •  Skolas vecāku sapulces
 • Individuālas sarunas ar vecākiem
 •  „Padomu lapa” ( vismaz 2 reizes mācību gadā)
 •  Informācijas lapa no skolas administrācijas ( vismaz 2 reizes mācību gadā)
 •  Vecāku līdzdalība skolas pasākumos
 •  Vecāku līdzdalība skolas projektos

Šodien esam kļuvuši bagātāki ar vecāku padomi.

Brocēnu vidusskolā 1.februārī 10 vecāki bija pulcējušies uz pirmo vecāku padomes sanāksmi. Atsaukušies radošai sadarbībai bija Aleksandrs Sanduļaks, Kristīne Maka, Ilze Kalniņa,Andrejs Sauja, Andrejs Sergejevs, Iveta Preisa, Kaspars Jēkobsons, Aleksandrs Vorobjuvs, Larisa Krūtaine, Vineta Jurevica, bet skolu pārstāvēja dierektors Egons Valters un direktora vietniece audzināšanas jomā Ginta Sīle.

Tikšanās sākās ar 12.a klases skolēnu uzņemto filmiņu par Brocēnu vidusskolas skolēniem. Vecākiem bija iespēja „iemēģināt roku” uz interaktīvās tāfeles, uz kuras parādījās formulējums, ka „Brocēnu vidusskola ir atvērta sadarbībai. Brocēnu vidusskola ir manu bērnu skola.  Brocēnu vidusskola ir arī mana skola. Brocēnu vidusskola ir viena no pilsētas sejām. Brocēnu vidusskola ir manu bērnu otrās mājas. Brocēnu vidusskola ir radoša un dzīvīga.”

Iepazīšanās laikā vecāki pastāstīja par sevi un prognozēja, ko katrs var dot skolai, atklāja, kāpēc piekritis darboties vecāku padomē. Skolas direktors Egons Valters iezīmēja savu redzējumu padomes darbībai- gan vides sakārtošanā, gan mācību procesa pilnveidošanā

Saruna izvērtās uzticību raisoša, tāpēc parādījās gan pirmie ieteikumi sadarbībai- aicināt vecākus uz karjeras stundām, jau sākumskolas klasēs, kur vecāki iepazīstinātu ar savu profesiju, gan atklājās risināmie un uzlabošanu nepieciešamie jautājumi- skolēnu nepietiekamo vērtējumu labošanas iespējas; glītrakstīšanas konkursu vērtēšanas objektivitāte ( izvērsās diskusija par sacensības klātbūtni skolā), apbalvojumu sistēma skolā ( cik motivējoša tā ir skolēniem), skolas fasādes remonts.

Pirms vecāku padomes sanāksmes, Brocēnu novadā domē notika diskusija par Brocēnu novada izglītības politikas veidošanos, tāpēc daži tur risinātie jautājumi tika pārrunāti arī ar vecākiem.

Sapulces mērķis šoreiz bija iepazīšanās un iespējamo darbības virzienu apzināšana, bet konkrētas atziņas radās:

 • Sākumskolas klases audzinātājam KATRĀ bērnā jāierauga viņa talanta šķautne un kopā ar vecākiem jāveicina tās attīstīšanu un „slīpēšanu”
 • Skolas mājas lapā ievietot skolēnu apbalvojumu sistēmas kārtību un kritērijus Brocēnu vidusskolā ( vecāki aicināti ar tiem iepazīties un izteikt savu viedokli)
 • Izanalizēt „Skolas vērtēšanas nolikumā” ieklāuto punktu par nepietiekamo vērtējumu labošanu ( skatīt www.brocenuvsk.lv sadaļa Macības/ vērtēšanas noteikumi/12.6 punkts)
 • Vecāku padome tiksies reizi mēnesī, tā ir atvērtadalībai visiem vecākiem.Lūdzam izteikt viedokļus, priekšlikumus līdz 1.martam.

Materiālu apkopoja Ginta Sīle

Irēna Birgersone