Valsts pārbaudes darbu grafiks

2021./2022. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt:

Valsts pārbaudes darbi 3.klasēs:
latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa –  2022. gada  5.janvāris – 16.februāris, rakstu daļa – 17. februārī;
matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6.klasēs:
latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – 2022. gada  5.janvāris – 15.februāris, rakstu daļa – 16. februārī;
matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;
dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9. klasei)

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā.
Matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 27. maijā.
Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā.
Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2022. gada 7. jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasei)

Centralizētie eksāmeni:
Angļu valodarakstu daļa – 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15., 16. un 17. martā;
Krievu valoda: rakstu daļa – 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17. un 18. martā;
Latviešu valoda (rakstiski) – 2022. gada 17. maijā;
Matemātika (rakstiski) – 2022. gada 20. maijā;
Ķīmija (rakstiski) – 2022. gada 25. maijā;
Fizika (rakstiski) – 2022. gada 27. maijā;
Bioloģija (rakstiski) – 2022. gada 30. maijā.
Eksāmeni (valsts):
Ekonomika (rakstiski) – 2022. gada 8. jūnijā.

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad (2022.), tāpat kā pagājušajā 2021.gadā, skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, nosakot, ka, lai 2020./2021. un 2021./2022. m.g. iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:
latviešu valoda, viena svešvaloda, matemātika,  ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Marika Ulmane