2007./2008.m.g.projekti

2007./2008. m.g. realizētie projekti

1.Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos. Finansētājs: ESF. Koordinatore: Olita Ļitvinova

Projekta ietvaros ir piesaistīti 60000 LVL dabaszinību kabinetu iekārtošanai un skolotāju tālākizglītībai. Kabineti tiks aprīkoti ar modernām IKT. Skolēniem būs iespēja apgūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, izmantojot modernas palīgierīces.

2.Gudriem bērniem gudrus vecākus

Finansētājs: Īpašo uzdevumu ministra sekretariāts. 2008.01- 2008.05. Koordinatore: Arta Zepa, Irēna Birgersone

Projekta ietvaros tika veikta skolēnu vecāku datorapmācība. Vecāki izrādīja lielu interesi un bija apmierināti.

3. UNESCO pilotprojekts par ilgtspējīgu attīstību GREAT VOLGA RIVER ROUTE   (Lielais Volgas ceļš). Finansētājs : UNESCO 2004.10. – 2008.01. Daiga Barančane

D.Barančane ir projekta nacionālā koordinatore un piedalījās projekta vadlīniju izstrādāšanā. Projektā iesaistītas 16 valstis, kas ietilpst Baltijas, Melnās un Kaspijas jūru baseinos un Volgas reģionā.

Projekta mērķis ir starpvalstu sadarbība jaunu un efektīvu mācību metožu ieviešanā, lai veicinātu izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Būtiska nozīme ir moderno tehnoloģiju izmantošanai,- sadarbības partneri apmainās ar informāciju, izmantojot projekta mājas lapu, tomēr atsevišķas tikšanās notiks arī klātienē.

4.Atbalsts biedrības stiprināšanai – pamats veiksmīgai ilgtermiņa darbībai.

Finansētājs: ES struktūrfonda LEADER+ veida pasākums. 2007.05.- 2007.06. Koordinatore: Inita Valtere, Arta Zepa

Projekta ietvaros tika tehniski aprīkots veselības mācības kabinets- iegādāts televizors, projektors, ekrāns, portatīvais dators, DVD lasītājs, mūzikas centrs un fotoaparāts.

5. Brocēnu vidusskola “Zaļā punkta skola” Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds. 2003.- 2008. Koordinatore: Vivita Ķezbere.Mērķauditorija : Brocēnu novada skolēni, apkārtējā sabiedrība.

Projekta mērķis ir sekmēt vides apziņas veidošanos, ekoloģisko domāšanu, rosināt taupīt neatjaunojamos dabas resursus. Skolēni vāc makulatūru, šķiro atkritumus, mudina to darīt citus.

6.Veselību veicinošas skolas projekts „Labi brīvam būt”. Finansētājs: Brocēnu pašvaldība 1993. –  Koordinatore: Inita Valtere

Projekta ietvaros notiek dažādai pasākumi- diskusijas, konkursi, informatīvas sacensības, akcijas, izglītojošas pēcpusdienas.

7.Abalsts vienaudžu izglītotāju apmācībai. Finansētājs: CEMEX projektu fonds.

2007.08. – 2007.12. Koordinatori: Inita Valtere, Arta Zepa

Mērķis -apmācīt vienaudžu izglītotājus darbam ar saviem līdzcilvēkiem.

8.Bērniem draudzīga skola. Finansētājs: Bērnu un ģimenes lietu ministrija. Koordinatore: Eva Raboviča 2005. –

Projekta mērķis ir radīt bērniem draudzīgu vidi skolā, kurā viņi justos droši, būtu veselīgi, pasargāti no izmantošanas diskriminācijas un vardarbības.

9. Skolēnu projektu konkurss. Finansē: Brocēnu pašvaldība. 2000.-

Jau septiņus gadus notiek skolēnu projektu konkursi. Tiek atbalstīti 3 projekti, kuru budžets ir Ls 30.-  un  viens lielais projekts, kura budžets ir Ls 200.-

Projekti ir visdažādākie – šogad, realizējot projektus, tika organizēta talka mežā, apgleznota sporta zāles siena, iegādāta veļas mašīna internātā dzīvojošajiem un labiekārtota internāta dušas telpa.

10.Novada skolu sadarbība novadpētniecībā. Finansē: Brocēnu pašvaldība. 2003. – Koordinatore: Laura Miķelsone

Skolēni tiek iesaistīti novada vēstures izzināšanā, piedalās projektos, akcijās, veic zinātniskos un izpētes darbos.

11.Jaunieši vēro. Finansē: Sorosa fonds Latvija. 2007. 01.-2008.05. Koordinatore: Ginta Sīle

Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja iepazīt pašvaldību darbinieku darbu, vairāk uzzināt par viņu darbības jomām, iespējām un pienākumiem. Notika „ēnu” dienas. Jauniešiem veidojās adekvātāks priekšstats par pašvaldības darbu.

12.Uzņēmējs – palīgs karjeras izvēlē. Finansē: Saldus rajona padomes projektu fonds. 2008. 08.-2008.12. Koordinatore: Inita Valtere, Arta Zepa

Jaunieši iepazīsies ar uzņēmēju darbu, apmeklēs Saldus maiznīcu, Saldus pārtikas kombinātu, z/s Mucenieki un z/s Brūveri, Saldus nodarbinātības dienestu, gatavos prezentācijas un ar iegūto informāciju iepazīstinās savus vienaudžus.

13.Socrates Comenius. Iepazīsim Eiropu bērnu acīm. Finansētājs: Eiropas Komisija

2007.10. – 2008.12. Koordinatore: Daiga Barančane

Šajā projektā mūsu sadraudzības valstis ir Čehija, Grieķija un Turcija. Bērniem un skolotājiem būs iespēja iepazīt šīs zemes un to izglītības sistēmu  gan klātienē, gan neklātienē.

14. Brocēnu novadā sportojam ar azartu. Finansē: IZM Sporta pārvalde. 2008. 04.-2008.10. Koordinatore: Arta Zepa

Projekta ietvaros tika organizētas dažādas sportiskas aktivitātes un iegādāts sporta inventārs ( Ls 960)

 

Irēna Birgersone