Atbalsta speciālisti

Skolas psiholoģe

Arta Zepa


Sertifikāts Nr.1100558
izglītības un skolu psiholoģijas jomā
Saziņai tel. 29375665

Psihologs palīdz cilvēkam rast risinājumus problēmsituācijās, atklāj iekšējos resursus, spējas un individuālās iezīmes, kā arī pārzina vispārējās likumsakarības par attīstību, uzvedību, psihisko procesu darbību, dažādām reakcijām uz ārējās vides ietekmēm.

Psihologa darbs skolā.

Konsultē skolēnus un skolotājus ar mērķi uzlabot mācību procesu, veicināt pozitīvu savstarpējo saskarsmi, novērst problēmsituācijas.

Konsultē vecākus problēmsituāciju risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

Palīdz izprast ar bērnu vecumposmu saistītās īpatnības; Novērtē mācību iemaņas, mācīšanās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību vidi un skolas mikroklimatu.

Apzina adaptācijas procesu, lai veicinātu veiksmīgu 1.,5. un 10.klases skolēnu adaptāciju skolā.

Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli; Palīdz risināt konfliktus un domstarpības mācību un saskarsmes procesā.

Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas.

Sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās.

Palīdz pārvarēt stresa un vardarbības radītās sekas u.tml

Skolas logopēde

Vita Ķezbere


Logopēda darbs skolā.

Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.

Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.

Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.

Sniedz atzinumus par valodas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Skolas logopēde

Gita Roze


Logopēda darbs skolā.

Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.

Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.

Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.

Sniedz atzinumus par valodas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Sociālais pedagogs

Helēna Dubulta


Saziņai tel. 26607575

Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Kādos gadījumos var palīdzēt skolas sociālais pedagogs

Klases audzinātājam, ja:

Skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ. Skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās. Pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība. Skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija. Skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā. Skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi. Skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:

Nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt. Ir problēmas mājās. Skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu. Ir mācīšanās grūtības. Ir konflikts ar skolas biedriem, skolotājiem vai vecākiem. Ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

Radušās grūtības bērna audzināšanā. Bērns bieži klaiņo un nenāk mājās. Bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies. Bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem. Bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti. Bērnam ir atkarības problēmas. Ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.

Zita Andersone