2006./2007.m.g.projekti

2006./2007.m.g.realizētie  projekti

1. 1.Brocēnu vidusskola – UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniece.

Finansētājs: UNESCO

2004. – 2007.

Laura Miķelsone, Daiga Barančane, Inita Valtere

Asociēto skolu projekts ir starptautisks skolu sadarbības tīkls, ar kura palīdzību UNESCO cenšas bagātināt mācību saturu un ieviest jaunas mūsdienīgas mācību metodes, tādējādi uzlabojot mācību kvalitāti.

Projekta darbības mērķi:

  • veicināt izglītības kvalitāti un pieejamību visiem bērniem un jauniešiem uz zināšanām orientētas sabiedrības attīstībai;
  • sekmēt četru 21. gadsimta izglītības balstu – mācīties izzināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā – integrēšanu mācību procesā.

Darbojoties projektā skola iegūst:

  • iespēju mācīties un uzlabot skolas mācību saturu,
  • piedalīties ANO Latvijā, kā arī Asociēto skolu projekta organizētajos starptautiskajos un vietējos konkursos, projektos, pasākumos, akcijās un semināros;
  • izmantot UNESCO LNK un ANO Latvijā rīcībā esošos uzziņas, metodiskos u.c. materiālus;
  • saņemt konsultācijas no UNESCO LNK ekspertiem.

 

2. UNESCO pilotprojekts par ilgtspējīgu attīstību GREAT VOLGA RIVER ROUTE   (Lielais Volgas ceļš)

Finansētājs : UNESCO

2004.10. – 2007.

Daiga Barančane

D.Barančane ir projekta nacionālā koordinatore un piedalījās projekta vadlīniju izstrādāšanā. Projektā iesaistītas 16 valstis, kas ietilpst Baltijas, Melnās un Kaspijas jūru baseinos un Volgas reģionā.

Projekta mērķis ir starpvalstu sadarbība jaunu un efektīvu mācību metožu ieviešanā, lai veicinātu izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Būtiska nozīme ir moderno tehnoloģiju izmantošanai,- sadarbības partneri apmainās ar informāciju, izmantojot projekta mājas lapu, tomēr atsevišķas tikšanās notiks arī klātienē.

 

3.Brocēnu vidusskola “Zaļā punkta skola”

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

2003.- 2007.

Koordinatore: Vivita Ķezbere

Mērķauditorija : Brocēnu novada skolēni, apkārtējā sabiedrība.

Projekta mērķis ir sekmēt vides apziņas veidošanos, ekoloģisko domāšanu, rosināt taupīt neatjaunojamos dabas resursus. Skolēni vāc makulatūru, šķiro atkritumus, mudina to darīt citus. Mūsu skola uzrāda labus rezultātus valsts līmenī.

 

4.Veselību veicinošas skolas projekts „Uzturs un fiziskās aktivitātes”

Finansētājs: Brocēnu pašvaldība

1993. – 2007.

Koordinatore: Inita Valtere

Projekta ietvaros notika diskusijas kā jaunietim būt veselam un informētam. Tika organizētas informatīvas sacensības, akcijas, izglītojošas pēcpusdienas.

 

5.Informēts un aktīvs jaunietis pilsoniskā sabiedrībā.

Finansētājs: Latvijas sociālās integrācijas fonds.    /EUR 33501/

Koordinatore Laura Miķelsone

2005.09. – 2006.09.

Projekta mērķis bija sekmēt jauniešu sociālo aktivitāti, izglītojot un iesaistot viņus sabiedrības problēmu risināšanā.

 

6.Bērniem draudzīga skola

Finansētājs: Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Koordinatore: Eva Raboviča

2005. –

Projekta mērķis ir radīt bērniem draudzīgu vidi skolā, kurā viņi justos droši, būtu veselīgi, pasargāti no izmantošanas diskriminācijas un vardarbības.

 

7. Skolēnu projektu konkurss.

Finansē: Brocēnu pašvaldība  /Ls290/

2000.-2007.

Jau septīto gadu notiek skolēnu projektu konkursi. Tiek atbalstīti 3 projekti, kuru budžets ir Ls 30.-  un  viens lielais projekts, kura budžets ir Ls 200.-

Pagājušajā gadā finansējumu ieguva skolēnu parlamenta projekts „Sapīsim jauniešus vienā bizē”. Vēl projekta līdzekļi palīdzēja vēstures kabinetā izveidot laika līnija, matemātikas kabinetā sistematizēt materiālus un sākumskolas bērniem noorganizēt pasākumu „Lielais draugs mazajam”.

 

8.Novada skolu sadarbība novadpētniecībā.

Finansē: Brocēnu pašvaldība

2003. – 2007.

Koordinatore: Laura Miķelsone

Skolēni tiek iesaistīti novada vēstures izzināšanā, piedalās projektos, akcijās, veic zinātniskos un izpētes darbos.

 

9.Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabazinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.

Finansē: Eiropas Sociālais fonds     /Ls  60000/

2005.11.-

Koordinatore: Olita Ļitvinova

Skolas dabaszinību un matemātikas kabineti tiek labiekārtoti  – apgādāti ar modernām mācību palīgierīcēm un instrumentiem. Tiek izglītoti skolotāji. Skolēniem būs iespēja apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, izmantojot modernas palīgierīces.

 

10.Atbalsts Saldus rajona skolotāju kompetenču paaugstināšanai.

Finansē: Eiropas Sociālais fonds, Latvijas valsts   /Ls37031,06/

Koordinatores Irēna Birgersone, Arta Zepa

Projekta mērķis ir uzlabot skolotāju zināšanas svešvalodās un IT jomā. Deviņu Saldus rajona skolu skolotāji apgūst angļu un vācu valodu (7 mēn.), kā arī apgūst jaunas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā (3 mēn.). Projekta ietvaros tiks izdots informatīvs disks un organizēta noslēguma konference.

 

11.”Atklāti par to”

2006.08. – 2006.11.

Finansē: Saldus rajona padome  /Ls 325/

Koordinatores Inita Valtere, Arta Zepa

Mērķis – pievērst jauniešu, skolotāju un atbildīgo personu uzmanību reproduktīvās veselības problēmām Saldus rajonā, aicinot iegūt zināšanas un prasmes reproduktīvās veselības aprūpes un izglītības jomā.

 

 

12.Daudzbalsīgā vēsture

2005.09. – 2006.07.

Finansētājs: LSIF

Koordinatore: Laura Miķelsone

Projekts 9.-12.klašu skolēniem un vēstures skolotājiem. Tā mērķis bija sagatavot jaunu metodisko materiālu vēstures mācīšanai.

 

 

13.Mazie dziesmu svētki.

2006.06.

Finansē: Saldus rajona padome  /Ls 300/

Koordinatore: Aija Kampenusa

Bijām sadarbības partneri šajā projektā un mūsu mazajiem dziedātājiem bija iespēja pilnveidot savas prasmes vasaras nometnē Nīgrandē.

 

Irēna Birgersone