Labdien!

Ir sākusies jau otrā mācību nedēļa attālinātā režīmā! Daudz kas ir savādāk un tas prasa papildu piepūli un radošumu visiem – gan skolotājiem, gan skolēniem , gan vecākiem. Tā ir sastapšanās ar jauniem izaicinājumiem un jaunām iespējām, piemēram, attīstīt pašvadītu mācīšanos skolēniem, pilnveidot dažādu mācību platformu un rīku izmantošanu, dažādot saziņas formas.

Domāju, ka grūtākais vēl priekšā, jo visticamāk ar 14.aprīli  mācīšanas forma vēl nemainīsies.

Paldies visiem par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par atbalstu, kas šobrīd nepieciešams vairāk kā jebkad! Būsim atbildīgi pret darbu un cits pret citu, korekti un cieņpilni saziņā un saudzēsim savu un visas ģimenes veselību. Lai mums izdodas! 

Skolas administrācijas vārdā

Direktors Egons Valters

														
Irēna Birgersone

Attālinātā mācību procesa organizēšana Brocēnu vidusskolā

No 23.03.2020. mācību darbs notiek attālināti . Visa attālinātā mācību procesa informācija pieejama e-klasē. Katru dienu sekojiet līdzi informācijai e-klasē un skolas mājaslapā!

 Skolēniem un skolotājiem

 1. 1.- 6. klases skolēni saņem informāciju uz nākamo stundu par veicamajiem uzdevumiem un darba uzdevumu izpildes termiņu e-klases dienasgrāmatā vai e-pastā līdz plkst.16.00.
 2. 7.-12. klases mācību priekšmeta skolotājs līdz kārtējās nedēļas pirmdienas plkst. 9.00 e-klases pastā skolēniem nosūta nedēļas darba plānojumu, uzdevumus un nosaka darba uzdevumu izpildes termiņu (datums, pulksteņa laiks).  Ierakstus e-klases žurnālā veic pēc plānotā stundu saraksta līdz attiecīgās dienas plkst.16.00.
 3. Mācību darbs katru dienu notiek saskaņā ar e-klasē pieejamo informāciju.
 4. Saziņa un konsultācijas ar mācību priekšmeta skolotāju notiek saskaņā ar grafiku, kurš ir ievietots e-klasē (kā saite uz Google dokumentu) un skolas mājaslapā pie stundu izmaiņām.
 5. Ja skolēns uzdoto darbu neiesūta norādītajā laikā (datums, pulksteņa laiks), e-žurnālā parādās ieraksts “nv”.
 6. Par vērtējumu “nv” mācību priekšmeta skolotājs informē skolēna vecākus e-klasē un klases audzinātāju.
 7. Pirmajā attālinātās mācīšanās nedēļā netiek plānoti ballēs vērtējamie pārbaudes darbi.
 8. Mācību priekšmeta skolotājs pēc katra iesniegtā darba dod skolēnam atgriezenisko saiti e-klasē vai tiešsaistē.
 9. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) skolēns vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojas par tālāko rīcību.
 10.  Ja skolēns nav pildījis uzdoto, nav sazinājies ar skolotāju nevienā no saziņas formām (telefons, e-pasts, WhatsApp u.c.), tad pedagogs e-klasē reģistrē to kā kavējumu ar apzīmējumu “n”. Kavējums tiks uzskatīts par attaisnotu, ja vecāki/aizbildņi varēs uzrādīt ārsta zīmi.
 11. Ja skolēnam nav iespējas iesniegt darbus elektroniski, tad vecāki/aizbildņi tos ievieto skolā novietotajā pastkastītē, iepriekš informējot pedagogu e-klases pastā.
 12. Par attālinātā mācību procesa organizēšanu atbildīgs ir direktors Egons Valters. Atbildīgie direktora vietnieki un atbalsta personāls: par tehnoloģisko atbalstu –  d.v. Irēna Birgersone; par mācību saturu – d.v. Olita Ļitvinova (5.-12.klasei)  un d.v. Vivita Ķezbere (1.4.klasei); par mācību procesa organizēšanu – d.v. Marika Ulmane (5.-12.klasei) un d.v. Vivita Ķezbere (1.-4.klasei); par skolotāju metodisko darbu – d.v. Laura Miķelsone; par audzināšanas un sociālajiem jautājumiem –  d.v. Dita Dubulta, sociālais pedagogs Janīna Drekslere.
 13. Mācību procesa nodrošināšanai galvenokārt tiks izmantoti šādi tiešsaistes rīki: e-klase, uzdevumi.lv, soma.lv, WhatsApp, letonika.lv, maconis.zvaigzne.lv;
 14. Vecāku saziņai ar klases audzinātāju un skolas administrāciju tiek izmantots tālrunis un e-pasts.
 15. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu, skolas administrācija aicina 9.-12. klašu skolēnus katram izveidot Google kontu.

Ieteikumi skolēniem:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi, plāno savu laiku un iesniedz norādītajos termiņos uzdotos uzdevumus!
 • Atceries, ka tiek vērtēts tavs individuālais mācību darbs!
 • Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus!
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!

 Vecākiem:

 1. Sekojiet, lai jūsu bērns katru darba dienu atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā. Ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos.  
 2. Ja skolēns neveic un neiesūta norādītajā laikā uzdotos darbus, skolotājs e-klasē veic ierakstu “nv”, un skolotājs vai klases audzinātājs informē vecākus par to.
 3. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) skolēns vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojas par tālāko rīcību.
 4. Attālinātās mācīšanās laikā visiem vecākiem e-klases uzturētāji ir pieslēguši “ģimenes komplektu” e-klasē.

Ieteikumi vecākiem:

 • Pārliecinieties, vai jūsu bērnam ir e-klases lietotājvārds un parole, vai viņš prot tos lietot. Ja nav paroles vai ja tā ir aizmirsta, lūdziet klases audzinātājam piešķirt jaunu paroli!
 • Sagatavojot ierīci drošam apmācības procesam, skolēnam ieteicams izveidot atsevišķu lietotāja kontu, kas palīdzēs ierobežot iespēju piekļūt vecumam neatbilstošai informācijai.
 • Atbalstiet bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdziet iekārtot darba vietu, palīdziet plānot laiku, dienas beigās pārrunājiet, kā bērnam veicies!
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskās vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem!

Attālinātā mācību procesa organizēšana pēc nepieciešamības var tikt koriģēta! 

														
Irēna Birgersone

Svarīgi

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija līdz 14.aprīlim.

Ārkārtas_situācijas_papildinātie_noteikumi (1)

Ārkārtas situācijas papildinātie noteikumi no Brocēnu pašvaldības (1)

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13.marta mācību process visas izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Skolotājiem ir nepieciešams laiks, lai sagatavotos mācību darbam attālināti. Tāpēc, nākamajā MK sēdē tiks veikti nepieciešamie grozījumi šobrīd spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”.
Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.

🛑Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centrs mājas lapā – spkc.gov.lv

Svešvalodu centralizēto eksāmenu 12.klasēm norise pārcelta uz 2020.gada maiju

Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12.klasēm ir pārcelta uz 2020.gada maiju.
Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020.gada 12.maija līdz 2020.gada 15.maijam

 • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 12.maijā,  mutvārdu daļa – 12., 13. un 14.maijā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020.gada 13.maijā;
 • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 14.maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15.maijā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020.gada 15.maijā;

Brīvlaiks

Arī 12. klases dodas pavasara brīvdienās no 16.-22. martam!

Mācības attālināti notiek nākamajā nedēļā augstākās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs.

Visa aktuālā informācija Valsts izglītības un satura centra VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.

Vairāk info par centralizēto eksāmenu norisi

														
Irēna Birgersone

Lepojamies ar sasniegumiem Brocēnu novada skatuves runas konkursā

Augstākā pakāpe: uzaicināti uz 2.kārtu

Jasmīna Davidāne 2.a – skolotāja Eva Raboviča

Ernests Ulmanis 5.c – skolotāja Inta Zankovska

Arnolds Maks 5.b – skolotāja Inta Zankovska

Ksenija Sanduļaka 9.b – skolotāja Mairita Neilande

Anna Zariņa 11.a – skolotāja Ļena Zvaigzne

1.pakāpe:

Marta Kapeniece 3.c – skolotāja Viviāna Grīnberga

Kate Sestule 3.a – skolotāja Evita Sergejeva

Viktorija Loladze 8.b – skolotāja Mairita Neilande

Rebeka Zakevica 8.b – skolotāja Mairita Neilande

Tīna Endija Strakse 10.a – skolotāja Inta Zankovska

Samanta Turka 12.a – skolotāja Mairita Neilande

2.pakāpe:

Ralfs Mazrims 1.b – skolotāja Svetlana Tarasova

Kate Veckunga 4.a – skolotāja Dace Viļumsone

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar sasniegumiem olimpiādēs:

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē:

1.vieta – Sanija Burlakova 9.a

3.vieta – Līza Elizabete Jakušenkova 9.b. Paldies skolotājai Daigai Barančanei

Starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiādē:

1.vieta – Pauls Putnāns (2.a.)

3.vieta – Jurijs Visockis (3.b)

Atzinība – Ralfs Mazrims (1.b)

Paldies skolotājām Evai Rabovičai un Svetlanai Tarasovai.

														
Irēna Birgersone

Divpadsmitie ienes Latgali Kurzemē

Kad strauji tuvojas eksāmenu laiks, skolēni vairāk uzmanības velta mācību procesam, bet pēdējais gads vidusskola ir tik piesātināts ar notikumiem, ka katra diena atnes kaut ko jaunu un vienreizēju!Šī gada divpadsmitā klase jau septembrī nolēma visus pārsteigt ar īpašu izrādi, ko uzdāvināt visai skolas saimei, saviem radiem un draugiem. Tāda neliela avantūra – ienest Latgali Kurzemē. Latgales dramaturģe Danskovīte, kura ir arī latviešu valodas skolotāja, ir radījusi vairāku viencēlienu sēriju, kas  apvienota krājumā „Latgola”. Pirms pieciem gadiem izlaiduma klase, kuras audzinātāja bija skolotāja Laura Miķelsone, iestudēja pirmās divas daļas, bet šogad skolotājas Mairitas Neilandes audzēkņi ķērās pie nākamo divu daļu iestudējuma.Ja kādai lugai nepieciešams liels aktieru sastāvs, tad šīm lugām tas ir neliels, tādēļ katrai daļai savi aktieri. Un vēl sanāca izcilai lauku kapelai „Čiuļi no Latgolas”, kuri jau no ieejas durvīm sagrieza jautrā dejā visus skatītājus, tā radot īstas lauku ballītes noskaņu.Atraktīvā izlozē Anne laimēja loterijā automašīnu, ar kuru tad nu bija jāiemācās braukt. Šī tēma divpadsmitajai klasei ir aktuāla, jo tieši šobrīd viņi viens pēc otra kārto braukšanas eksāmenus un tiek pie kārotajām tiesībām. Annei tas nav lemts, jo viss ir pārāk sarežģīti! Un tad vēl tie regulētāji!…Laimīgā kārtā Ontana un Annes meitas atrisina šo problēmu, citādi Annei jau cirvis rokās un cits problēmas risināšanas scenārijs. Viss sajūk vēl vairāk, jo Pētera mācību stundas Ontanam liek justies greizsirdīgam.Pēc izskaidrošanās un jautras kadriļas Ontana un Annes sētā ienāk jaunas problēmas – viesi no Rīgas, kuri ieradušies atveseļoties un atveseļot citus. Izrādās, ka Latgales klimats lieliski noder ārstniecības augu vākšanai un tēju vārīšanai, bet ir kaites, pret kurām arī šī ezeriem bagātā zeme ir bezspēcīga. Netrūkst pārpratumu, un atkal lielas jautrība!

Šī skaistā tradīcija, ko skolā sauc par Žetona vakara izrādi, Brocēnos aizsākusies teju pirms 50 gadiem. Katrs gads nāk ar jauniem iestudējumiem, pārsteigumiem, talantu atklāšanu, un mēģinājumu laiks ir vislabākais klases saliedēšanas pasākums. Arī šogad paši skolēni atzina, ka ir pārsteigti par to, ko īstenībā spēj viņu klases biedri, un atzīst, ka tik cieša sadarbība viņiem ir bijusi reti, bet šī ir pārspējusi visas.Vairāki skolotāji tik ļoti klusajos un intravertajos skolēnos atklāja ko jaunu un ieraudzīja to, cik talantīgi un iedvesmojoši viņi spēj būt. Nē, pret Latgali neko neiespēsi! Ja tā ieradusies Kurzemē, tad arī šeit uzjundīs ar patiesu un atklātu emocionalitāti.Paldies jums visiem par lielo darbu un uzdrīkstēšanos! Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja, lai šāds uzvedums varētu būt!Iestudējuma režisore Digna Gūtmane

														
Irēna Birgersone

Turam īkškus par mūsu bioloģijas skolotāju Margitu Skrastiņu Ekselences balvas finālā pirmdien, 9.martā Rīgā !

														
Irēna Birgersone

RTU muzejā

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros 3.martā mūsu skolas 5.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Skolēniem bija iespēja apmeklēt 2 nodarbības – RTU muzejā iepazīt tās vēsturi, bet otrajā nodarbībā universitātes profesors demonstrēja video faila uzņemšanas nosacījumus. RTU muzejā ekskursijas laikā skolēni klausījās profesores stāstījumu, uzdeva jautājumus un saņēma grāmatu par RTU vēsturi. Nodarbības beigās centās izpildīt krustvārdu mīklu. Interesantāk bija vērot gan pašu skolēnu, gan profesionāli uzņemtus video failus. Uzņemot video, ļoti svarīgs ir apgaismojums, objekta novietojums kadrā, dažādu kadru apvienojums. Iegūtās zināšanas noteikti noderēs filmējot savus video failus.

														
Irēna Birgersone

Esi meistars pats sev!

2. martā projekta „Kas meklē, tas atrod „ ietvaros Brocēnu vidusskolas 7.a un 8.a klases skolēni gatavoja mākslas darbus pēc savas gaumes un  izjūtām. Aizrautība, azarts, radošums un degsme virmoja Bodnīcā, Ilzes Barones Tomanovičas vadībā. Katrs jaunietis meistarklasē „Radošās darbnīcas” varēja izgatavot no  koka dēlīša savu atslēgu turētāju. Kāds to dāvinās mammai 8. martā, bet kāds to jau izvietojis sava dzīvokļa vai privātmājas priekštelpā gan kā aksesuāru, gan kā vajadzīgu elementu saimniecībā. Gandarījums, prieks par paveikto, paldies Ilzei par  ieteikumiem un vērtīgajiem padomiem! Tas nemaz nebija tik sarežģīti, vajadzēja  tikai uzdrošināties un pamēģināt!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4 0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(Pumpurs).

														
Irēna Birgersone

„Kā top filma”

8. februārī, projekta ”Kas meklē, tas atrod!” ietvaros 7.a un 8.a klasei notika nodarbība „Kā top filma”, kuru vadīja Nauris Zeltiņš. Viņš pastāstīja par savu nodarbošanos, iepazīstināja ar sevi, un vēlāk kopā ar skolēniem veidoja filmiņu. Filmas tēmu skolēni izvēlējās paši. 7.a klase nolēma taisīt filmiņu ar nosaukumu ”Tik tok”, bet 8.a izvēlējās veidot filmu, kuras nosaukums ”Sēdēt uz krēsla”. Katram skolēnam bija savi pienākumi, kāds bija aktieris, kāds galvenais filmētājs, aizkadru filmētājs vai gaismotājs. Filmējot un veidojot filmu, jaunieši savā starpā sadarbojās un palīdzēja viens otram justies labi gan aizkadros, gan kameru priekšā. Kad materiāls tika nofilmēts, bija laiks to montēt, izvēlēties dziesmu un “noslīpēt” līdz gatavībai.  Un tad jau – filmu noskatīšanās! Visi bija priecīgi par iznākumu un ar smaidu sejā devās mājās. Mums ļoti patika šī nodarbība, ieinteresēja filmas tapšanas process. Vēlamies teikt lielu paldies Naurim Zeltiņam. 7.a klases skolniece Evelīna Grinkeviča

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

														
Irēna Birgersone