Attālinātā mācību procesa organizēšana Brocēnu vidusskolā

No 23.03.2020. mācību darbs notiek attālināti . Visa attālinātā mācību procesa informācija pieejama e-klasē. Katru dienu sekojiet līdzi informācijai e-klasē un skolas mājaslapā!

 Skolēniem un skolotājiem

 1. 1.- 6. klases skolēni saņem informāciju uz nākamo stundu par veicamajiem uzdevumiem un darba uzdevumu izpildes termiņu e-klases dienasgrāmatā vai e-pastā līdz plkst.16.00.
 2. 7.-12. klases mācību priekšmeta skolotājs līdz kārtējās nedēļas pirmdienas plkst. 9.00 e-klases pastā skolēniem nosūta nedēļas darba plānojumu, uzdevumus un nosaka darba uzdevumu izpildes termiņu (datums, pulksteņa laiks).  Ierakstus e-klases žurnālā veic pēc plānotā stundu saraksta līdz attiecīgās dienas plkst.16.00.
 3. Mācību darbs katru dienu notiek saskaņā ar e-klasē pieejamo informāciju.
 4. Saziņa un konsultācijas ar mācību priekšmeta skolotāju notiek saskaņā ar grafiku, kurš ir ievietots e-klasē (kā saite uz Google dokumentu) un skolas mājaslapā pie stundu izmaiņām.
 5. Ja skolēns uzdoto darbu neiesūta norādītajā laikā (datums, pulksteņa laiks), e-žurnālā parādās ieraksts “nv”.
 6. Par vērtējumu “nv” mācību priekšmeta skolotājs informē skolēna vecākus e-klasē un klases audzinātāju.
 7. Pirmajā attālinātās mācīšanās nedēļā netiek plānoti ballēs vērtējamie pārbaudes darbi.
 8. Mācību priekšmeta skolotājs pēc katra iesniegtā darba dod skolēnam atgriezenisko saiti e-klasē vai tiešsaistē.
 9. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) skolēns vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojas par tālāko rīcību.
 10.  Ja skolēns nav pildījis uzdoto, nav sazinājies ar skolotāju nevienā no saziņas formām (telefons, e-pasts, WhatsApp u.c.), tad pedagogs e-klasē reģistrē to kā kavējumu ar apzīmējumu “n”. Kavējums tiks uzskatīts par attaisnotu, ja vecāki/aizbildņi varēs uzrādīt ārsta zīmi.
 11. Ja skolēnam nav iespējas iesniegt darbus elektroniski, tad vecāki/aizbildņi tos ievieto skolā novietotajā pastkastītē, iepriekš informējot pedagogu e-klases pastā.
 12. Par attālinātā mācību procesa organizēšanu atbildīgs ir direktors Egons Valters. Atbildīgie direktora vietnieki un atbalsta personāls: par tehnoloģisko atbalstu –  d.v. Irēna Birgersone; par mācību saturu – d.v. Olita Ļitvinova (5.-12.klasei)  un d.v. Vivita Ķezbere (1.4.klasei); par mācību procesa organizēšanu – d.v. Marika Ulmane (5.-12.klasei) un d.v. Vivita Ķezbere (1.-4.klasei); par skolotāju metodisko darbu – d.v. Laura Miķelsone; par audzināšanas un sociālajiem jautājumiem –  d.v. Dita Dubulta, sociālais pedagogs Janīna Drekslere.
 13. Mācību procesa nodrošināšanai galvenokārt tiks izmantoti šādi tiešsaistes rīki: e-klase, uzdevumi.lv, soma.lv, WhatsApp, letonika.lv, maconis.zvaigzne.lv;
 14. Vecāku saziņai ar klases audzinātāju un skolas administrāciju tiek izmantots tālrunis un e-pasts.
 15. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu, skolas administrācija aicina 9.-12. klašu skolēnus katram izveidot Google kontu.

Ieteikumi skolēniem:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi, plāno savu laiku un iesniedz norādītajos termiņos uzdotos uzdevumus!
 • Atceries, ka tiek vērtēts tavs individuālais mācību darbs!
 • Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus!
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!

 Vecākiem:

 1. Sekojiet, lai jūsu bērns katru darba dienu atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā. Ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos.  
 2. Ja skolēns neveic un neiesūta norādītajā laikā uzdotos darbus, skolotājs e-klasē veic ierakstu “nv”, un skolotājs vai klases audzinātājs informē vecākus par to.
 3. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) skolēns vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojas par tālāko rīcību.
 4. Attālinātās mācīšanās laikā visiem vecākiem e-klases uzturētāji ir pieslēguši “ģimenes komplektu” e-klasē.

Ieteikumi vecākiem:

 • Pārliecinieties, vai jūsu bērnam ir e-klases lietotājvārds un parole, vai viņš prot tos lietot. Ja nav paroles vai ja tā ir aizmirsta, lūdziet klases audzinātājam piešķirt jaunu paroli!
 • Sagatavojot ierīci drošam apmācības procesam, skolēnam ieteicams izveidot atsevišķu lietotāja kontu, kas palīdzēs ierobežot iespēju piekļūt vecumam neatbilstošai informācijai.
 • Atbalstiet bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdziet iekārtot darba vietu, palīdziet plānot laiku, dienas beigās pārrunājiet, kā bērnam veicies!
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskās vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem!

Attālinātā mācību procesa organizēšana pēc nepieciešamības var tikt koriģēta! 

														
Irēna Birgersone