Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
8.05.pirmdiena

Skolas adminstrācijas apspriede 8.40(201.)

Klašu audzinātāju konsultatīvā padome 12.00(201.)

9.05.otrdiena

Klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija (5.-12.kl.)8.30(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

10.05.trešdiena
11.05.ceturtdiena

„Lietišķā etiķete” (7.kl.)9.20(aktu zāle)

„Koučinga metožu izmantošana karjeras izvēlē”(8.kl.)

12.30-13.50 9(aktu zāle)

Filmu pēcpusdiena „Mammu es tevi mīlu” 14.40(aktu zāle)

Skolas padome 17.00

Vecāku padome 19.00(201.)

12.05.piektdiena

Pedagoģiskā sēde 14.00(112.)

Ināras Bērziņas radošā darba vakars-koncerts „Tava sirds ir Tavas mājas”19.00(BKC)

13.05.sestdiena

 

 

Zvans uz pēdējo mācību stundu 12. klasēm (10.-12.kl.) 10.10(aktu zāle)

Zvans uz pēdējo mācību stundu 9. klasēm (5.-9.kl.)11.00 (aktu zāle)

 

														
Irēna Birgersone