Irēna Birgersone

Lepojamies

Apsveicam 9.b kl.skolnieci Demiju Burlakovu ar iegūto 2.vietu Saldus novadu apvienības LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS 9. klases olimpiādē. Paldies skolotājai Mairitai Neilandei.

														
Irēna Birgersone

10 sniega dienas izklaides

 • Klasiskā braukšana ar ragaviņām vai slēpēm
 • Sacensības braukšanā no kalna
 • Sniega eņģeļu zīmēšana
 • Iemēģini roku (vai kāju) snovošanā
 • Sniega zaķi un sniega dāmas
 • Seno laiku ledus karuselis uz slidām
 • Sacenties vilkšanā
 • Izmēģini klasiku – šļūkšanu uz plēves
 • Izmēģini pastaigas sniega kurpēs
 • Uzcel savu sniega māju

Izbaudām ziemu radoši un jaudīgi!

														
Irēna Birgersone

Lepojamies ar mūsu absolventa panākumiem

Jauka ziņa! Zelta Mikrofons nominants -Lauris Valters ar savu albūmu “Guliet, mazie!”

														
Irēna Birgersone

Bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu

Laikā, kad Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ arī jaunāko klašu skolēniem mācības notiek attālināti,  vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Vecākiem ir tiesības saņemt šo pabalstu par bērna vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) pieskatīšanu. Tā kā  mācības attālināti notiks visā valstī, tad, pieprasot pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), nav nepieciešama izglītības iestādes izziņa par attālinātu mācību procesu.

No š.g. 1. janvāra līdz 30. jūnijam slimības palīdzības pabalsta kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots. VSAA piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.

Pabalstu piešķir par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai  bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Pabalstu piešķir un izmaksā, pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona bērna (vecumā līdz 10 gadiem) pieskatīšanas dēļ nevar strādāt noteiktu laika periodu (norādot periodu, no kura līdz kuram datumam darbinieks nestrādās) un nav iespējams darbu veikt attālināti. Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, vai nu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam 11.a kl.skolnieci Danielu Lasmani ar iegūto 1.vietu Saldus novadu apvienības FILOZOFIJAS (11. – 12.kl.) olimpiādē. Paldies skolotājai Intai Zankovskai.

														
Irēna Birgersone

Barikāžu ugunskurs manā ģimenē

Šogad aprit 30 gadi kopš latvieši apkopoja savus spēkus, lai noturētu to, kas tajā brīdī bija vissvarīgākais – neatkarība! Pieminot barikāžu nedēļas notikumus, skolēni savās mājās aizkūra “atmiņu ugunskurus”. Tika saņemti 165 atmiņu stāsti par saviem vecākiem, vecvecākiem, tantēm un onkuļiem, skolotājiem un kaimiņiem. Katrs no viņiem dalījās savās atmiņās par tā brīža emocijām, darbiem, par tiešu dalību barikādēs vai jušanu līdzi mājās. Katram no viņiem ir atmiņas, kas palīdzēs barikāžu atmiņu ugunskuram degt vēl ilgi!
Paldies Danielai par iespēju ieskatīties Jura Lasmaņa foto kolekcijā!
Sagatavoja Laura Miķelsone

														
Irēna Birgersone

Atzinība

Brocēnu vidusskola 2020./2021. mācību gada I semestrī ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv!

														
Irēna Birgersone

Attālinātā mācību procesa organizēšana 5.-12. klasēs

Pielikums Nr. 4 Rīkojumam 04.01.2021.

 Skolēniem un skolotājiem

 1. Mācību darbs katru dienu notiek saskaņā ar klases žurnālā pieejamo informāciju, ievērojot stundu izmaiņas, ja tādas ir.
 2. 5.-12. klases mācību priekšmeta skolotājiem  e – klases žurnālā  katru dienu līdz 8.30  veikt ierakstus par stundas tēmu, sasniedzamo rezultātu un uzdevumiem, kas skolēniem mācību stundas laikā jāveic,  un iesūtīšanas termiņu (datums, pulksteņa laiks). Tiešsaistes stundai jānorāda Zoom adrese.
 3. Ja skolēnam nav iespējas iesniegt darbus elektroniski, tad skolēns vai vecāki/aizbildņi tos ievieto skolā novietotajā pastkastītē, iepriekš informējot pedagogu e-klases pastā.
 4. Mācību priekšmeta skolotājs pēc katra iesniegtā darba sniedz skolēnam atgriezenisko saiti rakstveidā, audioierakstā vai tiešsaistē.
 5. Ja skolēns uzdoto darbu neiesūta  līdz norādītajam laikam (datums, pulksteņa laiks), e-žurnālā fiksē ierakstu “nv”.
 6. Skolotājiem veikt ierakstus e – klases Google dokumentā ‘Tiešsaistes stundu grafiks” līdz attiecīgās nedēļas pirmdienas plkst. 8.30: nedēļā paredzētās Zoom  tiešsaistes atbilstoši stundu sarakstam, iekavās norādot tiešsaistes ilgumu minūtēs (piem., matem.,Zoom, 20); nedēļā paredzētos ilgtermiņa darbu nodošanu (piem., latv.val.,prezent.,17.00) un nobeiguma pārbaudes darbus (piem., mūzika PD); nedēļā paredzētās specialās izglītības nodarbības (piem., matem.1, sports 2); nedēļā paredzētās 2 klases stundas. Stundā, kurā notiek programmas “Līderis manī“ īstenošana, raksta – klases stunda LM.
 7. Vienas mācību dienas tiešsaistes kopējais laiks 5.- 8. klasei nepārsniedz 120 minūtes, 9.-12. klasei – 180 minūtes. Ja dienā mācību priekšmetā ir 2 stundas, tiešsaistes kopīgais laiks nepārsniedz 40 minūtes, ja 3 stundas, tad nepārsniedz 60 minūtes.
 8. Klases stundas neietilpst Zoom tiešsaistēm noteiktajā vienas dienas maksimālā laika limitā.
 9. Skolēns pieslēdzas tiešsaistei Zoom  ar savu vārdu, uzvārdu, mikrofonu, ieslēgtu kameru kurā redzama skolēna seja.
 10. Ja skolēns nav pieslēdzies tiešsaistei vai tiešsaistes laikā nav redzams kamerā, vai nereaģē uz skolotāja jautājumiem, tad pedagogs e-klasē reģistrē to kā kavējumu, izņemot gadījumus, kad radušās tehniskas problēmas, par kurām skolēns vai vecāki informējuši mācību priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju.
 11. Saziņa un konsultācijas ar mācību priekšmeta skolotāju notiek saskaņā ar grafiku, kurš ir ievietots e-klasē un skolas mājaslapā pie stundu izmaiņām.
 12. Skolēniem saziņa ar skolotājiem jāveic attiecīgās mācību stundas vai konsultāciju laikā.  Uz e – pasta vēstulēm skolotājs atbild to saņemšanas secībā. Uz e-pasta vēstulēm, kas iesūtītas pēc plkst. 17.00, skolotājs atbild nākamajā dienā. (Skatīt skolas mājas lapā infografiku par e- klases vēstules izveidi un nosūtīšanu).
 13. Pārbaudes darbu vērtējumu uzlabošana notiek attālināti, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par pārbaudes darba norises veidu un laiku.
 14. Slimības gadījumos vecāki/aizbildņi informē klases audzinātāju; interneta, datora problēmu u.c. ar mācību procesu saistītos gadījumos – attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju  un vienojas par tālāko rīcību.
 15. Skolēniem, kuriem radušās problēmas ar datortehniku,  ir iespēja saņemt skolas datortehniku, informējot par to klases audzinātāju un  direktoru. Saņemot datortehniku, tiek parakstīts akts par materiālo atbildību.
 16. Mācību process nodrošināšana notiek šādās vidēs : e-klase, Zoom, Classroom, uzdevumi.lv, soma.lv, letonika.lv, maconis.lv, zvaigzne.lv; vecāku saziņai ar klases audzinātāju un skolas administrāciju tiek izmantots tālrunis un e – klases pasts.
 17. Pilnvērtīga  mācību procesa nodrošināšanai, katrs 7.-12. klašu skolēns izveido Google kontu.
 18. Par attālinātā mācību procesa organizēšanu atbildīgs ir direktors Egons Valters. Atbildīgie direktora vietnieki un atbalsta personāls: par tehnoloģisko atbalstu – d.v. Irēna Birgersone; par mācību saturu un vērtēšanu – d.v. Olita Ļitvinova; par mācību procesa organizēšanu – d.v. Marika Ulmane, Vivita Ķezbere par skolotāju metodisko darbu – d.v.Laura Miķelsone par audzināšanas un sociālajiem jautājumiem – d.v. Dita Dubulta, sociālais pedagogs Janīna Drekslere.

Attālinātā mācību procesa organizēšana pēc nepieciešamības var tikt koriģēta! 

														
Irēna Birgersone

Mācības

Līdz 22. janvārim 1. – 4. klašu skolēniem pagarināts ziemas brīvlaiks.

5. – 12. klašu skolēni no 11. janvāra mācās attālināti.

Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkst notikt tikai attālināti .

														
Irēna Birgersone