Par Grozījumiem “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā“

26.novembrī Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīti un apstiprināti grozījumi lēmumprojektam “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā”:

1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 7.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 26. oktobri  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā vai kuri mācās kāda no Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet nav deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 26.oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 15,00 euro (piecpadmit euro, 00 centi).  Pabalsts izmaksājams uz vecāku (aizbildņa) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. 

Pabalsts izmaksājams, ja izglītojamais nesaņem atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā no citas pašvaldības.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs (ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie ēku durvīm) vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2020. gada 7. decembrim.

														
Irēna Birgersone

Mācāmies būt līderi

Novembris mūsu vidusskolēniem “Līderu akadēmijā” ir bijis rosīgs laiks. Mēneša sākumā mūsu skolas komanda mācījās, kā vadīt domnīcas attālināti. Klusībā gan priecājāmies, ka mēs savas domnīcas novadījām jau īsi pirms pandēmijas sākuma – februārī. Taču pieredze noderēs arī piedaloties citu skolu attālinātajās domnīcās.  Esam jau piedalījušies attālinātajās domnīcās, kuras vadīja Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija – tēma “Ekonomika, kas kalpo cilvēkam “ un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas darbnīcā “Vienlīdzība un godīgums”. Divas reizes mēnesī aktīvi piedalāmies līderības mācībās un viedokļu apmaiņā –  “Iemācītā bezspēcība vai pārpilnības mentalitāte” un ‘Sevis motivācija attālināto mācību laikā”.  Patīkami vērot, ka mūsu skolas jaunieši ir vieni no aktīvākajiem runātājiem. Lieliska iespēja bija klausīties eksprezidenta Valda Zatlera lekciju, kuras laikā bija iespēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Prieks par K. Zakevicu. L. Spriesli un D. Lasmani, kuri ieguva V. Zatlera parakstītu grāmatu “Kas es esmu?” par interesantiem jautājumiem. Interesantas izvērtās diskusijas pēc lekcijas. Prieks, ka mūsu vidusskolēni prot uzvesties interneta vidē, komunicēt ar vienaudžiem un uzdot jēgpilnus jautājumus.

Tikai sevi pilnveidojot, sadarbojoties ar citu skolu vienaudžiem, varam panākt kopīgi labu rezultātu un attīstīt līderības prasmes.

Sagatavoja L. Miķelsone

														
Irēna Birgersone