Ziemassvētki ir pasaku laiks

Ziemassvētki ir pasaku un brīnumu laiks, tas ir mirklis, kad vari ļauties atgriezties bērnībā un piedzīvot pasaku valstības burvību.

														
Irēna Birgersone

Lēmums “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 5.-6. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā“

22.decembrī Brocēnu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmuma projekts “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 5.-6. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā”:

1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 5.-6. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz attālināta mācību procesa uzsākšanas dienu deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā vai kuri mācās kādā no Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet nav deklarēti Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu.

Pabalsts izmaksājams, ja izglītojamais nesaņem atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā no citas pašvaldības. 

IESNIEGUMS (.doc)

2. No pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” budžeta līdzekļiem sniegs atbalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestāžu 5.-6. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, kuriem piešķirtas brīvpusdienas, pamatojoties uz trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu, 1,70 EUR (viena euro, 70 centu) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu. 

Ja ar Ministru Kabineta noteikumiem attālinātais mācību process tiks pagarināts, tad pašvaldība turpinās sniegt atbalstu. Iesniegums atkārtoti nebūs jāiesniedz, ja tāds jau būs iesniegts.

Maksājums ēdināšanas atbalstam tiks veikts vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi. 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības pagastu pārvaldēs (ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie ēku durvīm) vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības e-pastu: pasts@broceni.lv līdz 2021.gada 7.janvārim. 

														
Irēna Birgersone