Dalība UNESCO starptautiskajā „Izglītības nākotnes” iniciatīvā

Novembra otrajā nedēļā Brocēnu vidusskola kā Unesco asociēto skolu tīkla pārstāve tika aicināta iesaistīties starptautiskajā UNESCO “Izglītības nākotnes” iniciatīvā, rīkojot fokusa grupas diskusiju vairākām mērķgrupām – skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Iniciatīvas mērķis ir uzsākt sarunu starp UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībniekiem par pārmaiņām izglītībā un veidot kopīgu nākotni. Galvenie jautājumi, kas noteica nozīmīgākos diskusijas elementus, saistāmi ar to, kā nepieciešams virzīt un attīstīt izglītību, mācību procesu un zināšanas pasaulē, kurā arvien vairāk vērojama sarežģītība, nenoteiktība un resursu ierobežotība. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja 11. a klases skolēni un ieinteresēto grupa no 10.a klases, skolas metodiskās padomes skolotāji un vecāku pārstāvji. Diskusijas vadīja skolotājas Laura Miķelsone, Daiga Barančane un Mairita Neilande. Fokusa grupu diskusijās to dalībnieki iesaistījās kopīgās pārdomās, ideju ģenerēšanā par izglītības nākotni, izmantojot tematisku pieeju izglītībai ilgtspējīgai attīstībai un globālajam pilsoniskumam .

Nacionālo fokusa grupu diskusijās iegūto skatījumu apkopoja un to plānots pielāgot UNESCO Izglītības nākotnes iniciatīvas Starptautiskās komisijas vajadzībām, tādējādi palīdzot virzīt globālos jautājumus. Komisijas sastāvā ir arī Latvijas ex-prezidente Vaira Vīķe – Freiberga. No Unesco nacionālās komisijas saņēmām atzinīgus vārdus par paveikto: „Liels paldies par ieguldīto darbu šīs diskusijas norisē! Esmu tiešām sajūsmā par diskusiju dziļumu jūsu skolā – skolotāju un pat vecāku iesaisti, atsaucību. Skolēni atbildīgi uztvēruši uzdevumu, izteikuši vērtīgas, interesantas atziņas.  Esmu sajūsmā par jūsu skolas talantīgajiem un gudrajiem skolēniem. Jums (un arī Latvijai) ir
paveicies! Esmu patīkami pārsteigta. Brocēnu vidusskola ir viena maģiska vieta!” :)

#UnescoASP Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Skolēnu pašpārvalde aicina PIEDZĪVOT, Ziemīgās piektdienas jau klāt!

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Šajā sarežģītajā un trauslajā laikā Latvijas kultūras kanona konkursā īpaša uzmanība pievērsta AUGŠANAS ideju daudzveidīgajām izpausmēm kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, kā arī jauniešu prasmē tās ieraudzīt un interpretēt mūsdienu situācijā.  Prieks, ka Brocēnu vidusskolas 11. klases komanda – Daniela Lasmane, Rainers Pavārs, Mareks Lazda, skolotāja Inta Zankovska – Kurzemes reģiona konkursā 1. kārtā 24. 11. iekļuva to 3 laureātu skaitā, kas 15. janvārī cīnīsies Rīgā 2. kārtā par vietu finālā valstī.

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Lepnums un prieks par mūsu skolotāju  Maiju Golubevu, kuras atsaucību, pedagoģisko talantu un lielo ieguldījumu skolēnu izglītošanā novērtējuši Brocēnu novada pašvaldībā, piešķirot apbalvojumu –  2020.gada cilvēks izglītībā.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Manai Latvijai 102!

														
Irēna Birgersone

7.-12.kl.vecākiem un skolēniem

5.novembrī Brocēnu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts un apstiprināts lēmumu projekts “Par pašvaldības ēdināšanas atbalstu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā”:

1. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sniegts atbalsts ēdināšanai 7.-12. klašu izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta uz 2020. gada 26. oktobri  deklarēta Brocēnu novada administratīvajā teritorijā,  1,00 euro (viena euro) apmērā dienā par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika periodu no 2020. gada 26.oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim katram izglītojamajam, kas kopsummā ir 15,00 euro (piecpadmit euro, 00 centi).  Pabalsts izmaksājams uz vecāku (aizbildņa) iesnieguma pamata, ieskaitot to norādītajā bankas kontā. Vairāk informācijas novada mājas lapā www.broceni.lv

														
Irēna Birgersone