2020.gada 30.oktobra rīkojums Nr.1-12/20/722

Par attālinātā mācību procesa organizēšanu

7.-12. klasēm laikā no 02. novembra līdz 13. novembrim.

  1. Skolotāji darbu var veikt skolā vai attālināti.
  2. Darbu turpināt saskaņā ar esošo stundu sarakstu. Tiešsaistes stundu laiku Zoom vai Classroom platformā plānot atbilstoši attiecīgās klases stundu sarakstam.
  3. Skolotājiem veikt ierakstus e – klases tiešsaistes stundu grafikā un skolēnu dienasgrāmatā vismaz 1 dienu pirms tiešsaistes atbilstoši stundu sarakstam, iekavās norādot tiešsaistes ilgumu minūtēs. Vienas mācību dienas tiešsaistes kopējais laiks 7.-8. klasei nepārsniedz 120 minūtes, 9.-12. klasei -180 minūtes.
  4. Skolotājiem sagatavot un nodod dienas dežurantei mācību materiālus, kas nepieciešami skolēniem, kuriem nav pieejami elektroniskie / interneta pakalpojumi.
  5. Ievērot norādījumus par attālināta mācību procesa organizēšanu Brocēnu vidusskolā (pielikums Nr. 1).
  6. Atbalsta personālam veikt darbu atbilstoši noteiktajam darba laikam, uzturēt komunikāciju ar skolēniem, vecākiem, pedagogiem un administrāciju.

Pamats: 1. Izglītības likuma 30. panta 1.daļa.

              2. 27.10.2020. MK noteikumi Nr.647 “Grozījumi MK 2020.09.06. noteikumā Nr.                       360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības              ierobežošanai” ” 1.6.punkts.

              3. Skolas vadības 29. oktobra sanāksmes lēmums.

Direktors E.Valters

Irēna Birgersone