Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
5.03.pirmdena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Pedagoģiskā procesa atbalsta grupas sanāksme 14.00(sk. ist.)

6.03.otrdiena

 

Skolotāju sanāksme 8.00(112.)

Komunikāciju līnija 5.-12.klašu skolēniem 8.30(aktu zāle)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

7.03.trešdiena

Starpnovadu matemātikas olimpiāde 1.-4.klasēm 10.00

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9.klasēm 10.00

8.03.ceturtdiena

Kompetenču projekta visu skolotāju sanāksme(G-21)15.30(102.)

Vecāku Padome 18.00(201.)

9.03.piektdiena  Žetonu pasniegšanas ceremonija 12.klasēm (aktu zāle)

Irēna Birgersone