Sākumskola

Kas sākumskolā īpašs?

sakums

 • mācīties, iesaistīties pagarinātajā dienas grupā;
 • apgūt angļu valodu no 1.klases;
 • darboties interešu izglītības pulciņos;
 • slidot sporta stundās;
 • trenēties hokejā Brocēnu sporta skolā;
 • saņemt bezmaksas mācību grāmatas;
 • baudīt garšīgas pusdienas, launagu mūsdienīgā ēdamzālē;
 • nokļūt līdz skolai ar bezmaksas skolēnu autobusu (arī no Saldus);
 • mācību stundas labiekārtotā bibliotēkā;
 • atvieglināta mācību programma;
 • bērniem ar mācīšanās grūtībām papildus stundas latviešu valodā, matemātikā.

Ko darīt brīvajā laikā ?

 • vides pulciņš „Vabulis”;
 • koris;
 • ansamblis;
 • krāsu pulciņš;
 • dejas;
 • sporta pulciņš;
 • futbols un hokejs Brocēnu Sporta skolā;
 • radošas domāšanas iespējas mākslā.

Kādas ir tradīcijas sākumskolā?

 • Miķeļtirgus.
 • Dzejoļu konkurss „Zvirbulis”.
 • Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem.
 • Jauno talantu koncerts „Mazās zvaigznītes”.
 • Vecāku nedēļa.
 • Vecāku pēcpusdiena.
 • Tūrisma diena, Sniega diena.
 • Ābeču svētki 1.klasēm.
 • klases izlaidums.
 • Mācību priekšmetu olimpiādes.
 • Kustību stunda.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai iestātos Brocēnu vidusskolā?

 • vecāka iesniegums;
 • bērna dzimšanas apliecības kopija;
 • ziņas VIIS datu bāzei;
 • divas fotogrāfijas 3×4 cm;
 • skolēna apliecība (neaizpildīta);
 • medicīniskā karte 026/u;
 • potēšanas karte 063/u vai izraksts no potēšanas pases.

Kas palīdzēs mācībās?

 • pagarinātā dienas grupa;
 • konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem;
 • logopēds;
 • sociālais pedagogs;
 • psihologs;
 • ikviens sākumskolas skolotājs.

Kāds ir mācību process?      

 • radošas, pētnieciskas mācību stundas;
 • interaktīvas mācību stundas:
  • ekskursijas;
  • tematiskas pēcpusdienas;
  • klases vakari.
 • bērncentrēta sadarbība ar vecākiem;
 • iespēja vecākiem vērot mācību darbu stundās;
 • izmantot e-klases pakalpojumus;
 • strādā izaugsmei motivēti skolotāji.

 

 

 

Irēna Birgersone