Tālmācība 1.-9.kl.

Iesniegums tālmācības programmai 1.-9.kl.šeit.

Kam šī programma ir domāta?

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt pamatizglītību neklātienē un tālmācībā izglītojamiem, kuri neiegūst vai atbilstošā vecumā nav ieguvuši pamatizglītību, nevar regulāri apmeklēt izglītības iestādi darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ, kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Ja pārstāvat kādu no diasporas skolām un Jūsu skolā ir bērns/-i, kas vēlas mācīties tālmācības programmā, esiet laipni aicināti iesaistīties. Šobrīd, sadarbībā ar latviešu skolu «Garā pupa» Kentā, Lielbritānijā, skolēni, mācoties šajā tālmācības programmā, papildus konsultācijas saņem arī savā latviešu skolā un skolotāju uzraudzībā pilda pārbaudes darbus.

Ja vēlaties iesaistīties programmā kā skoliņa, rakstiet e pastu ar saviem jautājumiem skolas «Garā pupa» vadītājai un programmas koordinatorei ārzemēs Baibai Freidenfeldei baiba@foreste.co.uk

Individuālie pieteikumi un jautājumi Brocēnu vidusskolas direktora vietniecei Olitai Ļitvinovai talmaciba@brocenuvsk.lv

Tālmācības programma nodrošina

 • iespēju bērniem mācīties dzimtajā valodā,
 • iespēju atgriezties Latvijā jebkurā laikā un iekļauties mācību vidē,
 • ciešu saikni ar Latviju un latvietību,
 • papildus zināšanas un prasmes.
 • LR izglītību.

Kā tiek organizēts mācību process?

Izglītības programma nodrošina īpaši organizētu mācību procesu, izmantojot dažādu tehnisko un elektronisko tālsaziņas līdzekļu iespējas, kā arī individuālu mācīšanās tempu un specifisku iegūto zināšanu pārbaudes un sasniegtā izglītības līmeņa novērtēšanas veidu un kārtību. Bērni mācās mājas, izmantojot mācību līdzekļus, kādi ir pieejami, sazinoties ar pasniedzēju Latvijā, tā noteiktos konsultāciju laikos skype, e pastā, pieslēdzas tiešsaistē mācību stundām  vai konsultācijām, noskatās to ierakstus. Savukārt skolotāji, izsūta pārbaudes darbus (vismaz divus vienā semestrī katrā mācību priekšmetā), ar kuru palīdzību tiek izvērtēts bērna zināšanu progress un sekošana līdzi mācību vielai, pārbauda skolēnu zināšanas un prasmes, izmantojot tiešsaistes saziņas līdzekļus. Ar šiem darbiem bērni arī iegūst semestra  un gada vērtējumus. Reizi nedēļā notiek skolotāju e- konsultācijas.

Vai ir iespējams sekot līdzi tam, kas tiek mācīts uz vietas klasē Brocēnos?

1.      Visi tālmācības skolēni tiek reģistrēti elektroniskajā skolas vidē e-klase.lv, kurā skolotāji Brocēnos ik dienu ieraksta:

 • kas mācīts stundā,
 • kas uzdots mājās,
 • kādas atzīmes katrs nopelnījis,
 • kā arī veido sekmju izrakstus (liecības) un citas atskaites.

2.      Brocēnu vidusskola nodrošina tālmācības skolēnus ar tām pašām mācību grāmatām, kuras tiek izmantotas klasē, un no kurām mācās bērni Latvijā. Jau savlaicīgi pirms mācību gada sākuma vecākiem tiek nosūtīts nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts.

3.      Bērnam, uzturoties Latvijā, ir iespēja dažas dienas vai nedēļas piedalīties mācību stundās Brocēnu vidusskolā ( skolai ir arī internāts).

Kā  var pieteikties šai programmai?

1. Ir jāizrāda vēlme apgūt tālmācības programmu, jāaizpilda anketa un jānosūta uz t e -pastu talmaciba@brocenuvsk.lv  līdz š.g.15.augustam. Aptaujas anketa šeit.

2. Kad vēlme izrādīta, jums tiks izsūtīts pārbaudes darbs, ar kura palīdzību tiks noteikta skolēna atbilstība attiecīgajai klasei.

3. Pārbaudes darbs potenciālajam skolēnam ir jaaizpilda patstāvīgi, neizmantojot grāmatas un internetu (ja tas īpaši netiek atļauts), pēc tam jāieskenē un jānosūta atpakaļ uz e pastu. Pārbaudes darbs nav jāveic bērnam, kas uzsāk mācības pirmajā klasē vai tikko pārtrauc mācības Latvijā.

4. Kad atbilde par pārbaudes darbu saņemta, jāraksta iesniegums skolas direktoram.

5. Kad tas izdarīts un apstiprinājums no Brocēniem saņemts, esiet pilntiesīgs Brocēnu vidusskolas skolēns!

Vai ir iespējams programmā mācīties, ja Latvijas skolā nav iets nemaz vai dažus gadus?

Jā! Mācīties ir iespējams jebkuram. Lai noteiktu zināšanu atbilstību attiecīgajai vecumposma klasei, katram interesentam tiek izsūtīts pārbaudes darbs pirms mācību uzsākšanas, ar kura palīdzību tiek novērtēta gatavība attiecīgajai mācību programmai. Pēc šī pārbaudes darba/-biem, skolotāji pasaka, vai mācīties var sākt uzreiz klasē, kas sanāktu pēc vecuma, vai vēl jāmācās papildus, vai klasi zemāk.

Kad jāpiesaka bērns 1. klasei?
Pirmajā klasē bērns sāk mācīties tajā gadā, kad viņam paliek 7.gadi. Līdz attiecīgā gada 1.jūnijam būtu jāizrāda vēlme ar septembri uzsākt mācības 1.klasē.

Kas jāzina uzsākot mācības 1. klasē?

Uzsākot mācības 1.klasē, nav jāraksta pārbaudes darbs, tomēr latviski jāvar saprast un runāt, lasīt vienkāršus 1-2 zilbju vārdus.

Kam ir jābūt, lai programmā mācītos?

 • vēlmei un iespējai mācīties patstāvīgi;
 • veltīt šīs programmas mācībām vismaz 1 stundu dienā (5 dienas nedēļā);
 • mācīties papildus pilna laika skolai valstī, kurā dzīvojat;
 • pieejai internetam, e pastam, skype, arī printerim un skenerim;
 • pacietībai.

Laipni lūgti mācībās!

tālr.informācijai 26497216 Olita Ļitvinova

Irēna Birgersone