Inovatīva skola

 

Brocēnu IPS uz sadarbību vērsta komanda!

45. ekselence.jpg

 

Inovatīvās pieredzes skolu uzdevumi:

  • Izplatīt reformas pamatidejas savā skolā.
  • Dalīties pieredzē ar citu skolu skolotājiem, palīdzot plānošanā un stundu īstenošanā, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanā .
  • Veicināt skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm.

                     Inovatīvās pieredzes skolā :

  • skolēns aktīvs mācību procesa dalībnieks;
  • skolotāji efektīvi izmanto mūsdienīgas metodes un tehnoloģija;
  • skolotāji profesionāli reflektē par savu darbu, analizē to;
  • skolotāji profesionāli dalās pieredzē ar citu skolu skolotājiem;
  • skolu vadības ir mācīšanās procesa līderes.

Brocēnu inovatīvās pieredzes skolas mērķis un uzdevumi:

•Organizēt aktivitātes Brocēnu novada un starpnovadu sadarbības partnerskolām, īstenojot reformas dabaszinātnēs un matemātikā.

•Sniegt konsultācijas atbalsta materiālu, aprīkojuma, mācību spēļu izmantošanā.

•Organizēt pieredzes apmaiņu, palīdzot stundu plānošanā un īstenošanā.

•Popularizēt reformas idejas Brocēnu vidusskolā citu priekšmetu skolotājiem.

•Organizēt pasākumus skolēniem.

Plānotās aktivitātes Brocēnu vidusskolā:

•Pieredzes semināri.

•Reģionālie semināri.

•Atklātās stundas, to analīze.

•Pieredzes apmaiņa sadarbības skolās.

•Individuālas konsultācijas.

•Sadarbība ar SIA  “Cemex”.

•Pasākumi skolēniem.

•Pasākumi vecākiem, sabiedrībai.

•E- vides izveide  ( broceni.ips@inbox.lv, parole ekselence).

Irēna Birgersone