Noteikumi neklātienei tālmācībai

Brocēnu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi neklātienes un tālmācības programmās

Izdoti saskaņā ar Brocēnu vidusskolas nolikuma 43.punktu

 1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un mērķi
 2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai pedagogs izmanto kārtējās un nobeiguma pārbaudes.
 3. Kārtējās pārbaudes mērķi ir:
  • 1. konstatēt skolēnu mācību sasniegumus ar nolūku tos analizēt un uzlabot;
  • 2. veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un līdzatbildību par gala rezultātu.
 1. Nobeiguma pārbaudes mērķis ir konstatēt skolēnu sasniegumus, beidzot tēmu vai tēmas sadaļu, semestri, mācību gadu, ar nolūku novērtēt skolēnu sasnieguma līmeni.
 1. Vērtēšana 1. klasē

 Kārtējās pārbaudes:

4.1. mācību sasnieguma vērtējums ir aprakstošs;

4.2. atbilstoši mācību mērķiem pedagogs var izvēlēties daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā tiešsaistes, skolēnu pašvērtējumu u.c.;

4.3. mācību priekšmetu skolotāji pēc kārtējās pārbaudes informē vecākus (tiešsaistē vai mācību vidē Office 365) par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm;

4.4. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums tiek atspoguļots e- klases žurnālā, lietojot apzīmējumus: “+” apguvis, “/” daļēji apguvis, “- ”vēl jāmācās”.

5. Nobeiguma pārbaudes:

5.1. katrā mācību priekšmetā obligātais pārbaudes darbu (t.sk., tiešsaistes vai klātienes pārbaudījumi) skaits noteikts skolas direktora apstiprinātā plānā;

5.2. mācību priekšmeta skolotājs var noteikt starpieskaites;

5.3. mācību priekšmetu skolotāji pēc nobeiguma pārbaudes vai starpieskaites informē vecākus par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm (tiešsaistē vai mācību vidē Office 365);

5.4. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums tiek atspoguļots e- klases žurnālā, lietojot apzīmējumus: “+” apguvis, “/” daļēji apguvis, “- ”vēl jāmācās” ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba norises datuma;

5.5. apzīmējums „nv” ( nav vērtējuma) tiek lietots, ja skolēns pārbaudes darbā nav ieguvis vismaz 1 punktu vai darbu nav iesniedzis;

5.6. ja skolēns iesniedz darbu vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba norises datuma, skolotājs veic labojumu e- klases žurnālā ar norādi „pēc būtības”; žurnālā saglabājas apzīmējums „nv” un iegūtais vērtējums.

III. Vērtēšana 2. -3.klasē

 Kārtējās pārbaudes:

6.1. skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti ar “ieskaitīts” (i) vai “neieskaitīts” (ni),

 • vērtējums “i” norāda, ka skolēns apguvis vielu ne mazāk kā 50% apjomā;

6.2. atbilstoši mācību mērķiem pedagogs var izvēlēties daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā tiešsaistes, skolēnu pašvērtējumu u.c.;

6.3. mācību priekšmetu skolotāji pēc kārtējās pārbaudes informē vecākus (tiešsaistē vai mācību vidē Office 365) par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm;

6.4. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums angļu valodā (2. klasē) dabaszinībās, vizuālajā mākslā, mūzikā, ētikā, kristīgajā mācībā, sociālajās zinībās tiek atspoguļots e-klases žurnālā, lietojot apzīmējumus: “+” apguvis, “/”daļēji apguvis, “- ”vēl jāmācās;

6.5. ja pedagogs vērtē darbu angļu valodā (3. klasē), latviešu valodā un matemātikā 10 ballu skalā, tiek ievēroti e- klasē lietotie apguves koeficienti:

1 balle       0.01 – 0,11            6 balles     0,58 – 0,69

2 balles     0,12 – 0,21             7 balles     0,70 – 0,77

3 balles     0,22 – 0,32             8 balles     0,78 – 0,86

4 balles     0,33 – 0,45              9 balles     0,87 – 0,94

5 balles     0,46 – 0,57           10 balles   0,95 – 1,00

 1. 7. Nobeiguma pārbaudes:

7.1. katrā mācību priekšmetā obligātais pārbaudes darbu (t.sk., tiešsaistes vai klātienes pārbaudījumi) skaits noteikts skolas direktora apstiprinātā plānā;

7.2. mācību priekšmeta skolotājs var noteikt starpieskaites;

7.3. mācību priekšmetu skolotāji pēc nobeiguma pārbaudes vai starpieskaites informē vecākus par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm (tiešsaistē vai mācību vidē Office 365);

7.4. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums angļu valodā (2. klasē) dabaszinībās, vizuālajā mākslā, mūzikā, ētikā, kristīgajā mācībā, sociālajās zinībās tiek atspoguļots e-klases žurnālā, lietojot apzīmējumus: “+” apguvis, “/” daļēji apguvis, “- ”vēl jāmācās” ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba norises datuma;

7.5. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums angļu valodā (3. klasē), latviešu valodā un matemātikā tiek atspoguļots e- klases žurnālā 10 ballu skalā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba norises datuma;

7.6. apzīmējums „nv” ( nav vērtējuma) tiek lietots, ja skolēns pārbaudes darbā nav ieguvis vismaz 1 punktu vai darbu nav iesniedzis;

7.7. ja skolēns iesniedz darbu vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba norises datuma, skolotājs veic labojumu e- klases žurnālā ar norādi „pēc būtības”. Žurnālā saglabājas apzīmējums „nv” un iegūtais vērtējums.

 1. Vērtēšana 4.-12.klasē

 8. Kārtējās pārbaudes:

8.1. skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā vai ar “ieskaitīts” (i) vai “neieskaitīts” (ni);

8.2. vērtējums “i” norāda, ka skolēns apguvis mācību vielu ne mazāk kā 50 % apjomā; skolotājs, brīdinot skolēnus, var noteikt lielāku mācību vielas apguves %;

8.3. vērtējums „i”, „ni” var ietekmēt semestra vērtējumu vienas balles robežās;

8.4. atbilstoši mācību mērķiem pedagogs var izvēlēties daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā tiešsaistes, skolēnu pašvērtējumu u.c.;

8.5. pedagogs pirms kārtējās pārbaudes informē skolēnus par vērtēšanas kārtību (izpildes laiks, vērtēšana ar i/ni vai ballēs, maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu);

8.6. ja pedagogs vērtē darbu 10 ballu skalā, tad tiek ievēroti e – klasē lietotie apguves koeficienti:

1 balle       0.01 – 0,11             6 balles     0,58 – 0,69

2 balles     0,12 – 0,21             7 balles     0,70 – 0,77

3 balles     0,22 – 0,32             8 balles     0,78 – 0,86

4 balles     0,33 – 0,45             9 balles     0,87 – 0,94

5 balles     0,46 – 0,57           10 balles   0,95 – 1,00

9. Nobeiguma pārbaudes:

9.1. katrā mācību priekšmetā obligātais pārbaudes darbu (t.sk., tiešsaistes vai klātienes pārbaudījumi) skaits noteikts skolas direktora apstiprinātā plānā;

9.2. mācību priekšmeta skolotājs var noteikt starpieskaites;

9.3. mācību priekšmetu skolotāji pēc nobeiguma pārbaudes vai starpieskaites informē nepilngadīgo tālmācības skolēnu vecākus par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm (tiešsaistē vai mācību vidē Office 365);

9.4. mācību priekšmetu skolotāji pēc nobeiguma pārbaudes vai starpieskaites informē e-klases dienasgrāmatā nepilngadīgo neklātienes skolēnu vecākus par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm;

9.5.skolēnu mācību sasniegumu vērtējums tiek atspoguļots e- klases žurnālā 10 ballu skalā ne vēlāk kā divu nedēļu lakā pēc pārbaudes darba norises datuma;

9.6. apzīmējums „nv” ( nav vērtējuma) tiek lietots, ja skolēns pārbaudes darbā nav ieguvis vismaz 1 punktu vai darbu nav iesniedzis;

9.7. ja skolēns iesniedz darbu vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba norises datuma, skolotājs veic labojumu e- klases žurnālā ar norādi „pēc būtības”. Žurnālā saglabājas apzīmējums „nv” un iegūtais vērtējums.

 1. Vērtējums semestrī un gadā

 Skolotājs, izliekot semestra vērtējumu, ņem vērā visu organizēto nobeiguma un kārtējo pārbaudes darbu vērtējumus un atzinumus, skolēna attieksmi pret mācību darbu un attīstības dinamiku.

 1. Skolēns saņem ierakstu „nv”( nav vērtējuma) semestrī, ja nav ieguvis vērtējumu nevienā pārbaudes darbā, nav izmantojis papildu mācību pasākumus un nav kārtojis pēcpārbaudījumus.
 2. Gada vērtējumu mācību priekšmetā izliek, ņemot vērā 1. un 2. semestra vērtējumu, mācību gada noslēguma pārbaudes darba vērtējumu un pēcpārbaudījuma vērtējumu (ja tādi ir noteikti).
 3. Skolēns saņem ierakstu „n/v” (nav vērtējuma) gadā, ja abos semestros mācību priekšmetā nav iegūts vērtējums.
 1. Semestra vērtējuma uzlabošana

 Skolēns, kurš nav ieguvis vērtējumu vai ieguvis nepietiekamu vērtējumu, var to iegūt uzlabot, nokārtojot ieskaiti (mutiski, rakstiski vai kombinēti) par semestra vielu attiecīgajā mācību priekšmetā skolas noteiktajos papildu mācību pasākumu termiņos.

 1. Ieskaitē iegūto vērtējumu mācību priekšmeta skolotājs fiksē protokolā un klases žurnālā un ņem vērā, izliekot gada vērtējumu.

Saskaņots Brocēnu vidusskolas padomes sēdē 26.02.2015., protokols nr.1

Irēna Birgersone