Noteikumi klātienei

Brocēnu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi klātienes izglītības programmās

Izdoti pamatojoties uz Izglītības likuma 35.p.,51.p., Vispārējā izglītības likuma 1.p.,15.p., 16.p.,17.p., 19.p., 01.06.2014.MK noteikumu Nr.468 23.pielikumu , 21.05.2013. MK noteikumu Nr.281 26.pielikumu.

I. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un mērķi

 1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai pedagogs izmanto kārtējās un nobeiguma pārbaudes.
 2. Kārtējās pārbaudes mērķi ir:

2.1.  konstatēt skolēnu mācību sasniegumus ar nolūku tos analizēt un uzlabot;

2.2. veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un līdzatbildību par gala rezultātu.

 1. Nobeiguma pārbaudes mērķi ir:

3.1.  konstatēt skolēnu sasniegumus, beidzot tēmu vai tēmas sadaļu, semestri, mācību gadu;

3.2.  novērtēt skolēnu sasnieguma līmeni.

II. Vērtēšana 1. klasē

4. Kārtējās pārbaudes:

4.1. mācību sasnieguma vērtējums ir aprakstošs;

4.2. klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji regulāri dienasgrāmatās reizi mēnesī informē vecākus par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm;

4.3. atbilstoši mācību mērķiem pedagogs var izvēlēties daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā skolēnu pašvērtējumu, darbu mapes u.c.;

4.4. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums tiek atspoguļots klases žurnālā ne retāk kā 1-2 reizes mēnesī, atbilstoši stundu skaitam nedēļā, lietojot apzīmējumus: “x” apguvis, “/” daļēji apguvis, “- ”vēl jāmācās”.

 1. Mājas darbu labošana:

5.1. mācību gada pirmajā adaptācijas mēnesī mājas darbus var neuzdot;

5.2. skolotājs labo katru mājas darbu un vērtē, lietojot apzīmējumus „x” „/” „-„ un/vai aprakstoši.

 1. Nobeiguma pārbaudes tiek organizētas:

6.1. ja 1 stunda nedēļā – 1 reizi 2 mēnešos;

6.2. ja 2 stundas nedēļā – 2 reizes 3 mēnešos;

6.3. ja 3 – 4 stundas nedēļā – 2 reizes 2 mēnešos;

6.4. ja 5 – 6 stundas nedēļā – 3 reizes 2 mēnešos.

 1. Novērtētie pārbaudes darbi tiek uzglabāti skolēnu individuālajās darba mapēs pie klases audzinātāja līdz attiecīgā mācību gada apelācijas laika beigām.
 2. Skolēniem un vecākiem ir iespēja iepazīties ar skolēna darbu, tā vērtēšanas kritērijiem un rezultātiem pie attiecīgās klases audzinātāja.

 

III.  Vērtēšana 2. -12.klasē

 1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtējums 2.klasē angļu valodā, 2.-3.klasē dabaszinībās, vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, ētikā vai kristīgajā ētikā, sociālajās zinībās un sportā tiek atspoguļots klases žurnālā ne retāk kā 1–2 reizes mēnesī, atbilstoši stundu skaitam nedēļā, lietojot apzīmējumus : „x” apguvis, „/” daļēji apguvis, „-” vēl jāmācās, skolēnu dienasgrāmatās to fiksējot attiecīgi ar simboliem „x”, „/”, „-”;
 2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtējums 4.-12.klasei visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā.
 3. Mācību sasniegumu minimālais vērtējumu skaits (ievērojot vērtējumu regularitātes principu) ballēs noteikts atbilstoši mācību stundu skaitam nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā :
Stundu skaits nedēļā  (2.-4.kl.) 1 2 -3 4 – 5
1.semestrī 3 3 4
2.semestrī 3 4 5

Stundu skaits nedēļā

(5.-12.kl.)

1 2 3 – 4 5 – 6
1.semestrī 3 3 4 5
2.semestrī 3 4 5 6
 1. Sākot jaunu tēmu skolotājs informē skolēnus par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas, lai izpildītu nobeiguma pārbaudes darbus, kā arī par veicamajiem darbiem (referāts, eseja, domraksts, projekts u.c.) tēmas apguvei;
 2.  Klases audzinātājs reizi mēnesī informē vecākus par skolēnu mācību rezultātiem, izsniedzot skolēniem sekmju izrakstu.
 1. Kārtējās pārbaudes:

14.1. uzsākot kārtējās pārbaudes darbu, pedagogs informē skolēnus par vērtēšanas kārtību (izpildes laiks, vērtēšana ar i/ni vai ballēs, maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu);

14.2. skolēnu mācību sasniegumi kārtējās pārbaudēs klases žurnālā tiek fiksēti formā “ieskaitīts” (i) vai   “neieskaitīts” (ni). Vērtējums “i” norāda, ka skolēns apguvis mācību vielu ne mazāk kā 50 % apjomā; skolotājs, brīdinot skolēnus, var noteikt lielāku mācību vielas apguves %;

14.3. ja pedagogs vērtē darbu 10 ballu skalā, tiek ievēroti e- klasē  lietotie apguves koeficienti:

1 balle       0.01 – 0,11             6 balles     0,58 – 0,69

2 balles     0,12 – 0,21             7 balles     0,70 – 0,77

3 balles     0,22 – 0,32              8 balles     0,78 – 0,86

4 balles     0,33 – 0,45              9 balles     0,87 – 0,94

5 balles     0,46 – 0,57            10 balles    0,95 – 1,00

14.4. skolotājam kārtējās pārbaudes darbi jānovērtē līdz nākamajai attiecīgā mācību priekšmeta stundai.

14.5. pārstāvot Brocēnu vidusskolu starpnovadu vai valsts pasākumā mācību, sporta  vai interešu izglītības jomā, skolēns tiek atbrīvots no tajā dienā organizētajiem kārtējās  pārbaudes darbiem.

14.6. darbā iegūto vērtējumu skolēns var uzlabot vienu reizi 2 nedēļu laikā pēc rezultātu fiksēšanas e – klases žurnālā.

14.7. par gatavošanos un piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs ir tiesīgs ielikt skolēnam e-klases žurnālā vērtējumu no 8 līdz 10 ballēm, nenorādot vērtēšanas kritērijus; stundas piezīmēs veic ierakstu, par ko iegūts vērtējums.

14.8. Kārtējo vērtēšanu veic vismaz vienu reizi pirms katra nobeiguma pārbaudes darba. Ja vērtēšana veikta aprakstoši, izmantots snieguma līmeņa apraksts, pašvērtējums vai savstarpējais vērtējums pēc izvirzītajiem kritērijiem u.c., skolotājs veic attiecīgu ierakstu  e – žurnālā aiz stundas tēmas, lietojot  saīsinājumu “k.p.” un   pierakstot formatīvās vērtēšanas veidu.

 1. Nobeiguma pārbaudes:

15.1. skolotājs organizē, ievērojot ar direktora vietnieku izglītības jomā saskaņoto pārbaudes darbu grafiku;

15.2. par pārbaudes darba paredzamo norises laiku skolotājs informē vismaz 1 nedēļu pirms pārbaudes  darba, veicot ierakstu e -klases dienasgrāmatā  sadaļā “Mājas darbi”.

15.3. skolēnam vienā dienā pieļaujami ne vairāk kā 2 nobeiguma pārbaudes darbi;

15.4. mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā, nosakot darba vērtēšanas kritērijus  un ievērojot apguves koeficientus;

15.5. atbilstoši pārbaudes darba apjomam un specifikai, skolotājs var iekļaut kritērijus (nepārsniedzot 5% no darba maksimālās punktu summas) par darba kultūras, pareizrakstības un iesniegšanas termiņa ievērošanu;

15.6. ja skolēns nav ieradies uz nobeiguma pārbaudes darbu:

15.6.1.nepārtrauktas  slimības (vismaz 10 mācību dienas) gadījumā, klases audzinātājs 3 darba dienu laikā pēc skolēna ierašanās skolā rakstiski informē direktora vietnieku izglītības jomā, kas pieņem lēmumu un 2 darba dienu laikā  iesniedz ziņojumu direktoram par skolēna  atbrīvošanu no pārbaudes darbiem (ne vairāk kā 50% no kopīgā pārbaudes darbu skaita);

15.6.2. slimības (mazāk par 10 mācību dienām) vai citu iemeslu gadījumā, līdzvērtīgs darbs jāveic pēc atgriešanās skolā 2 nedēļu laikā vai individuāli vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju;

15.6.3. mācību priekšmeta skolotājs veic informējošu atgādinājumu e- klases žurnāla par darba izpildes tēmu un laiku;

15.7. skolotājam nobeiguma pārbaudes darbs jānovērtē un rezultāti jāfiksē e- klases žurnālā  5 darba dienu laikā pēc tā  norises datuma;

15.8. nobeiguma pārbaudes darbā iegūto vērtējumu (ne vairāk kā 50% no pārbaudes darbiem katrā mācību priekšmetā) skolēns var uzlabot vienu reizi 2 nedēļu laikā pēc rezultātu fiksēšanas e- klases žurnālā;

15.9. skolēns ir atbildīgs par nobeiguma pārbaudes darbu izpildes termiņu ievērošanu;

15.10. nobeiguma pārbaudes darbu organizēšana nav pieļaujama 5 darba dienas pirms semestra atzīmju izlikšanas;

15.11.skolēnam jāsaņem vērtējums visos nobeiguma pārbaudes darbos, izņemot tos, no kuriem atbrīvots;

15.12. Ja nav iegūts vērtējums kādā no nobeiguma pārbaudes darbiem (izņemot gadījumus, kad skolēns atbrīvots), semestra vērtējumu izliek pēc darbu veikšanas – 2 nedēļu laikā pēc katra semestra, attiecīgi janvārī vai  jūnijā.

 1. Mājas darbu labošana:

16.1. skolotājs 2.- 3. klasē labo katru mājas darbu latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Darbi tiek vērtēti ar “i”/ “ni”, veicot ierakstus e- klases mājas darbu žurnālā latviešu valodā, matemātikā 2 reizes nedēļā, angļu valodā – 3 reizes mēnesī;

16.2. matemātikas, latviešu valodas skolotājs 4.– 12. klasē mājas darbu labošanu veic pēc saviem ieskatiem, bet ne retāk, kā 3 reizes mēnesī ; darba rezultāti tiek vērtēti ar “i/ ni”, veicot ierakstus e- klases  mājas darbu žurnālā;

16.3. svešvalodas skolotājs 4. – 12. klasē mājas darbu labošanu veic pēc saviem ieskatiem, bet ne retāk, kā 2 reizes mēnesī. Darba rezultāti tiek vērtēti ar “i/ ni” skalā, veicot ierakstus e- klases  mājas darbu žurnālā;

16.4. skolotājs neuzdod mājas darbu, kura izpilde iespējama tikai brīvdienās vai svētku dienās, neieskaitot darba uzdošanas dienu.

 1. Kārtējā un nobeiguma vērtējuma uzlabošana:

17.1. vērtējuma uzlabošana (izņemot mācību priekšmetus – mājturība un tehnoloģijas, sports, vizuālā māksla, informātika un pārbaudes darba mutvārdu un klausīšanās daļu)  notiek piektdienā direktora norīkota skolotāja vadībā. 1.-6.kl. skolēniem plkst. 13.30, 7.-12.kl. skolēniem plkst.15.00;

17.2. skolēns, kurš vēlas vērtējumu uzlabot, rakstiski informē mācību priekšmeta skolotāju,  norādot darba tēmu, līdz attiecīgās nedēļas otrdienas plkst.15.30;

17.3. mācību priekšmeta skolotājs sagatavotos pārbaudes darbus nodod darba vadītājam līdz attiecīgās nedēļas piektdienas plkst.13.00.

17.4. ja uzlabošana notiek  citā laikā, kas nav saskaņots ar direktora vietnieku izglītības jomā, darbs tiek anulēts.

18. Vērtējums semestrī un gadā:

18.1. semestra vērtējums nav zemāks par vidējo vērtējumu veselos skaitļos, neveicot noapaļošanu;

18.2.  skolotājs, izliekot semestra vērtējumu, ņem vērā:

1) visu organizēto nobeiguma un kārtējo  pārbaudes darbu vērtējumus ballēs;

2)  skolēna attieksmi pret mācību darbu (aktīva līdzdalība mācību procesā, uzdevumu izpildes sadarbībā ar klases biedriem, centība, skolotāja norādījumu un ieteikumu ievērošana, ko parāda ieraksti e klases žurnālā) un sasniegumu dinamiku;

3) izšķiršanās gadījumā, ja vidējā vērtējumā aiz komata iegūts  :

0,0 – 0,29,  vērtējums tiek noapaļots uz leju;

0,30 – 0,69, tiek ņemti vērā mājas darbi, attieksme pret mācību darbu;

0,70 -0, 99 , vērtējums tiek noapaļots uz augšu;
18.3. skolēnam semestrī jāsaņem ne mazāk kā trīs vērtējumi 10 ballu skalā;

18.4. skolotājs, izliekot gada vērtējumu, ņem vērā 1.un 2. semestra vērtējumu, un  mācību gada noslēguma pārbaudes darbu ( ja tādi noteikti) vērtējumu;

18.5. gada vērtējuma izšķiršanās gadījumā skolotājs ņem vērā mājas darbu vai patstāvīgo darbu izpildi;

18.6. mācību sasniegumu uzlabošana nav pieļaujama semestra pēdējā nedēļā;

18.7. 10.-12.klases skolēnam, kurš nav ieguvis vērtējumu vai ir ieguvis nepietiekamu vērtējumu semestrī 1-3 mācību priekšmetos, jākārto ieskaite mācību sasniegumu uzlabošanai visos šajos mācību priekšmetos. Ieskaitē iegūto vērtējumu mācību priekšmeta skolotājs fiksē protokolā un e klases žurnālā, un ņem vērā, izliekot gada vērtējumu.

18.8. 10.-12.klases skolēni ieskaites mācību sasniegumu uzlabošanai kārto 2. semestra pirmajās divās nedēļās. Ieskaišu grafiku veido direktora vietnieks izglītības jomā pedagoģiskā procesa satura, kvalitātes un kontroles jautājumos;

18.9.pētniecisko /radošo darbu pamatskolā un zinātnieki pētniecisko darbu vidusskolā vērtē 10 ballu skalā un to ņem vērā, izliekot 2.semestra vērtējumu tajā mācību priekšmetā, kuram darbs piesaistīts; vērtējumu ieraksta skolēna liecībā.

 1. Apzīmējuma n/v lietošana:

19.1. skolēns atsakās veikt pārbaudes darba mutvārdu vai rakstveida uzdevumus;

19.2. skolēns piedalījies mācību stundā, bet nav iesniedzis/ veicis darbu;

19.3. skolēns nav piedalījies mācību stundā, kurā organizēts nobeiguma pārbaudes darbs, un 2 nedēļu laikā nav tajā ieguvis vērtējumu;

19.4. darbs veikts, bet iegūti 0 punkti;

19.5. darbs uzrakstīts nesalasāmā rokrakstā;

19.6. darbā ir cilvēka cieņu aizskarošas piezīmes, zīmējumi u.tml.;

19.7. darbu veicot, izmantojis neatļautus palīglīdzekļus;

19.8. semestra vērtējumā, ja nav veikts kāds no nobeiguma pārbaudes darbiem ( izņemot darbus, no kuriem skolēns atbrīvots);

18.9. gada vērtējumā, ja kādā no semestra vērtējumiem fiksēts apzīmējums n/v.

 1. Novērtēto pārbaudes darbu uzglabāšana:

20.1. individuālajās darba mapēs pie klases audzinātāja 1.-4.kl. skolēniem;

20.2. personīgi pie 5.-12.kl. skolēniem vai skolotāja, atļaujot skolēniem savu darbu nokopēt vai nofotografēt;

20.3. darbi tiek uzglabāti līdz attiecīgā mācību gada semestra beigām;

20.4. skolēniem un vecākiem ir iespēja iepazīties ar  skolēna darbu (1.-4.kl.), tā vērtēšanas kritērijiem un rezultātiem pie attiecīgā klases audzinātāja (1.-4.kl.)  vai mācību priekšmeta skolotāja (5.- 12.kl.).

 V.Vērtējuma apelācija

 1. Ja vecāki vai viens no vecākiem, vai pilngadīgais izglītojamais apstrīd gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā un pārrunās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, pieaicinot direktora vietnieku izglītības jomā pedagoģiskā procesa satura, kvalitātes un kontroles jautājumos, vienošanās nav panākta, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam izglītojamam ir tiesības divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma paziņošanas iesniegt direktoram lūgumu pārskatīt vērtējumu mācību priekšmetā.

21.1. Direktors 2 darba dienu laikā izveido apelācijas komisiju (pieaicinot attiecīgā mācību priekšmeta metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus).

21.2. Apelācijas komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standarta prasībām, mācību priekšmeta programmā noteiktajām prasībām un izglītojamā mācību sasniegumu analīzi, ja nepieciešams, organizē pēcpārbaudījumu un sniedz rakstisku atzinumu direktoram 3 darba dienu laikā pēc komisijas izveidošanas.

21.3. Direktors pieņem lēmumu par izglītojamā gada vērtējuma apstiprināšanu attiecīgajā mācību priekšmetā vai tā pārskatīšanas kārtību un 2 darba dienu laikā pēc apelācijas komisijas ziņojuma saņemšanas informē par to vecākus vai pilngadīgo izglītojamo.

 1. Pēc eksāmena rezultātu paziņošanas izglītojamam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības piecu darbdienu laikā iesniegt Brocēnu novada izglītības darba speciālistei rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmena darbā saņemto vērtējumu.
 2. Brocēnu novada izglītības darba speciāliste pēc visu iesniegumu saņemšanas izveido komisiju, kura divu darbdienu laikā izskata saņemtos iesniegumus, pārskata eksāmena darbā piešķirto vērtējumu un pieņem lēmumu par piešķirtā vērtējuma atstāšanu spēkā vai tā paaugstināšanu, lēmumu piecu darbdienu laikā rakstveidā paziņo iesniedzējam.

Saskaņots Brocēnu vidusskolas padomes sēdē 16.05.2019., protokols nr. 1

Irēna Birgersone