Noteikumi klātienei

Brocēnu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi klātienes izglītības programmās

 Izdoti pamatojoties uz Izglītības likuma 35.p.,51.p., Vispārējā izglītības likuma 1.p.,15.p., 16.p.,17.p., 19.p., 01.06.2014.MK noteikumu Nr.468 23.pielikumu , 21.05.2013. MK noteikumu Nr.281 26.pielikumu.

I. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un mērķi

1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai pedagogs izmanto kārtējās un nobeiguma pārbaudes.

2. Kārtējās pārbaudes mērķi ir:

2.1. konstatēt skolēnu mācību sasniegumus ar nolūku tos analizēt un uzlabot;

2.2. veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un līdzatbildību par gala rezultātu.

3.Nobeiguma pārbaudes mērķis ir konstatēt skolēnu sasniegumus, beidzot tēmu vai tēmas sadaļu, semestri, mācību gadu, ar nolūku novērtēt skolēnu sasnieguma līmeni.

II. Vērtēšana 1. klasē

 4. Kārtējās pārbaudes:

4.1. mācību sasnieguma vērtējums ir aprakstošs;

4.2. klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji regulāri dienasgrāmatās reizi mēnesī informē vecākus par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm;

4.3. atbilstoši mācību mērķiem pedagogs var izvēlēties daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā skolēnu pašvērtējumu, darbu mapes u.c.;

4.4. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums tiek atspoguļots klases žurnālā ne retāk kā 1-2 reizes mēnesī, atbilstoši stundu skaitam nedēļā, lietojot apzīmējumus: “X” apguvis, “/” daļēji apguvis, “- ”vēl jāmācās”.

 1. Mājas darbu labošana:

5.1. mācību gada pirmajā adaptācijas mēnesī mājas darbus var neuzdot;

5.2. skolotājs labo katru mājas darbu un vērtē, lietojot apzīmējumus „x” „/” „-„ un/vai aprakstoši.

6. Nobeiguma pārbaudes tiek organizētas:

6.1. ja 1 stunda nedēļā – 1 reizi 2 mēnešos;

6.2. ja 2 stundas nedēļā – 2 reizes 3 mēnešos;

6.3. ja 3 – 4 stundas nedēļā – 2 reizes 2 mēnešos;

6.4. ja 5 – 6 stundas nedēļā – 3 reizes 2 mēnešos.

III.  Vērtēšana 2. -3.klasē

 1. Kārtējās pārbaudes:

7.1. skolēnu mācību sasniegumi kārtējās pārbaudēs tiek vērtēti ar “ieskaitīts” (i) vai “neieskaitīts” (ni), vērtējums “i” norāda, ka skolēns apguvis vielu ne mazāk kā 50% apjomā;

7.2. ja skolēns, būdams stundā, darbu nav pildījis vai nodevis, tad tiek saņemts atzinums “nav vērtējuma”, ko atzīmē žurnālā ar “n/v”;

7.3. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums angļu valodā (2. klasē), dabaszinībās, vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā, ētikā vai kristīgajā ētikā, sociālajās zinībās un sportā tiek atspoguļots klases žurnālā ne retāk kā 1–2 reizes mēnesī, atbilstoši stundu skaitam nedēļā, lietojot apzīmējumus : „+” apguvis, „/” daļēji apguvis, „-” vēl jāmācās, skolēnu dienasgrāmatās to fiksējot attiecīgi ar simboliem „+”, „/”, „-”;

7.4. klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji regulāri dienasgrāmatās reizi mēnesī informē vecākus par skolēnu zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējām un prasmēm;

7.5. atbilstoši mācību mērķiem pedagogs var izvēlēties daudzveidīgas vērtēšanas metodes, tai skaitā skolēnu pašvērtējumu, darbu mapes un citas mācību metodes;

7.6. ja pedagogs vērtē darbu angļu valodā (3.klasē), latviešu valodā un matemātikā 10 ballu skalā, tiek ievēroti e-klasē lietotie apguves koeficienti:

1 balle       0.01 – 0,11             6 balles     0,58 – 0,69

2 balles     0,12 – 0,21             7 balles     0,70 – 0,77

3 balles     0,22 – 0,32              8 balles     0,78 – 0,86

4 balles     0,33 – 0,45              9 balles     0,87 – 0,94

5 balles     0,46 – 0,57            10 balles    0,95 – 1,00

8. Mājas darbu labošana:

8.1. skolotājs labo katru mājas darbu latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Darbi tiek vērtēti ar “i” un “ni” vai arī 10 ballu skalā, atspoguļojot klases žurnālā 2 reizes nedēļā, angļu valodā – 3 reizes mēnesī.

9. Nobeiguma pārbaudes:

9.1. nobeiguma pārbaudes tiek organizētas:

9.1.1. ja 1 stunda nedēļā – 1 reizi 2 mēnešos;

9.1.2. ja 2 stundas nedēļā – 2 reizes 3 mēnešos;

9.1.3. ja 3 – 4 stundas nedēļā – 2 reizes 2 mēnešos;

9.1.4. ja 5 – 6 stundas nedēļā – 3 reizes 2 mēnešos;

9.2. skolēnu mācību sasniegumu vērtējums angļu valodā (3.klasē), latviešu valodā un matemātikā tiek atspoguļots e-klases žurnālā 10 ballu skalā.

IV. Vērtēšana 4.-12.klasē

10. Kārtējās pārbaudes:

10.1. skolēnu mācību sasniegumi kārtējās pārbaudēs klases žurnālā tiek fiksēti formā “ieskaitīts” (i) vai   “neieskaitīts” (ni). Vērtējums “i” norāda, ka skolēns apguvis mācību vielu ne mazāk kā 50 % apjomā; skolotājs, brīdinot skolēnus, var noteikt lielāku mācību vielas apguves %;

10.2. uzsākot kārtējās pārbaudes darbu, pedagogs informē skolēnus par vērtēšanas kārtību (izpildes laiks, vērtēšana ar i/ni vai ballēs, maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu);

10.3. ja pedagogs vērtē darbu 10 ballu skalā, tiek ievēroti e- klasē  lietotie apguves koeficienti:

1 balle       0.01 – 0,11             6 balles     0,58 – 0,69

2 balles     0,12 – 0,21             7 balles     0,70 – 0,77

3 balles     0,22 – 0,32              8 balles     0,78 – 0,86

4 balles     0,33 – 0,45              9 balles     0,87 – 0,94

5 balles     0,46 – 0,57            10 balles    0,95 – 1,00

 

10.4. nav tādu darbu, kuros maksimālais vērtējums ir zemāks par 10 ballēm;

10.5. ja skolēns ir piedalījies pārbaudes darbā, bet to nav nodevis, vai darbu nav veicis, vai arī tas izpildīts neatbilstoši ballu vērtējuma iegūšanai, tad viņš saņem skolotāja atzinumu – nav vērtējuma, ko fiksē žurnālā ar ” n/v”. Vērtējums „i”, „ni” tiek ņemts vērā, nosakot skolēna semestra vērtējumu. Tas var ietekmēt vērtējumu vienas balles robežās;

10.6. pirms katra nobeiguma pārbaudes darba jābūt organizētam vismaz vienam kārtējās pārbaudes darbam. Skolēns, kas kārtējā pārbaudes darba laikā nav bijis stundā attaisnojošu iemeslu dēļ, var to veikt skolotāja konsultācijas laikā. Kārtējā pārbaudes darbā iegūto vērtējumu skolēns var uzlabot vienu reizi 2 nedēļu laikā pēc pārbaudes darba;

10.7. kārtējie pārbaudes darbi jāizlabo līdz nākamai mācību priekšmeta stundai;

10.8. Par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs ir tiesīgs ielikt skolēnam e-klases žurnālā vērtējumu no 8 līdz 10 ballēm.

 1. Mājas darbu labošana:

11.1. skolotājs 4.klasē labo mājas darbus latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā pēc saviem   ieskatiem, bet ne retāk, kā 2 reizes nedēļā, angļu valodā – ne retāk kā 3 reizes mēnesī;

11.2. matemātikas, dzimtās valodas un svešvalodas skolotājs 5. – 12. klasē mājas darbu labošanu veic pēc saviem ieskatiem, bet ne retāk kā tik reizes mēnesī, cik attiecīgā mācību priekšmetā stundu ir nedēļā; darba rezultāti tiek vērtēti ar “i/ ni” vai arī 10 ballu skalā, veicot atsevišķus ierakstus e- klasē mājas darbu žurnālā;

11.3. ja skolēns pildījis mazāk par 50% no pārbaudītajiem mājas darbiem, vērtējums semestrī tiek pazemināts.

12. Nobeiguma pārbaudes:

12.1. mācību sasniegumi nobeiguma pārbaudēs tiek vērtēti 10 ballu skalā, ievērojot apguves koeficientus;

12.2. nobeiguma pārbaudes darbi tiek organizēti:

12.2.1. ja 1 stunda nedēļā –1 reizi 2 mēnešos;

12.2.2. ja 2 stundas nedēļā –2 reizes 3 mēnešos;

12.2.3. ja 3-4 stundas nedēļā –2 reizes 2 mēnešos;

12.2.4. ja 5-6 stundas nedēļā –3 reizes 2 mēnešos;

12.3. sākot jaunu tēmu vidusskolas skolotājs informē skolēnus par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas, lai izpildītu nobeiguma pārbaudes darbus, kā arī par veicamajiem darbiem (referāti, esejas, domraksti, projekti u.c.) tēmas apguvei;

12.4. pārbaudes darbu paredzamo norises laiku skolotājs nosaka vismaz  1 nedēļu pirms pārbaudes  darba;

12.5. ja skolēns nav ieradies uz nobeiguma pārbaudes darbu :

12.5.1. attaisnojošu iemeslu dēļ (apliecinošs ieraksts e- klases žurnāla sadaļā „Zīmju reģistrs”), jāizpilda pēc atgriešanās skolā 2 nedēļu laikā vai individuāli vienojoties ar skolotāju. Ja to neizdara, saņem skolotāja atzinumu – nav vērtējuma, ko fiksē žurnālā ar “ n/v”;

12.5.2. neattaisnotu iemeslu dēļ, saņem skolotāja atzinumu – nav vērtējuma, ko fiksē žurnālā ar “n/v”;

12.5.3. skolotājs veic informējošus ierakstus skolēna ( 4.-9.kl. ) dienasgrāmatā un e- klases žurnāla sadaļā „Dienasgrāmata” par darba izpildes laiku un rezultātu;

12.6.ja skolēns nav bijis skolā:

12.6.1.neattaisnotu iemeslu dēļ, viņam tēma jāapgūst patstāvīgi;

12.6.2. nepārtrauktas slimības dēļ vismaz 10 mācību dienas, tad atbrīvojumu no nobeiguma pārbaudes darbiem šajā laikā klases audzinātājs rakstiski saskaņo ar skolas direktoru.

12.6.3. nepārtrauktas slimības dēļ mazāk par 10 mācību dienām  un tajā laikā notikuši vairāk nekā 3 nobeiguma pārbaudes darbi, tad direktora vietnieks izglītības jomā pedagoģiskā procesa satura, kvalitātes un kontroles jautājumos pēc klases audzinātāja iesnieguma, konsultējoties ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, nosaka veicamo pārbaudes darbu skaitu, bet ne vairāk kā pusi no kopējā pārbaudes darbu skaita skolēna slimošanas laikā.

12.6.4. pārstāvot skolu starpnovadu vai valsts pasākumā mācību, sporta vai interešu izglītības jomā, skolēns mācību priekšmetā, kurā ir 3-6 mācību stundas nedēļā, var izvēlēties, vai tajā dienā organizēto pārbaudes darbu veikt (skolotāja konsultācijas laikā). Ja skolēns izvēlas pārbaudes darbu nepildīt, skolotājs žurnālā veic ierakstu „a” ( atbrīvots);

12.7. nobeiguma pārbaudes darbi skolotājam jāizlabo un rezultāti jāpaziņo 5 darba dienu laikā;

12.8. Nobeiguma pārbaudes darbā iegūto vērtējumu uzlabot nevar.

13. Vērtējums semestrī un gadā:

13.1. skolotājs, izliekot semestra vērtējumu, ņem vērā visu organizēto nobeiguma un kārtējo  pārbaudes darbu vērtējumus un atzinumus, skolēna attieksmi pret mācību darbu un attīstības dinamiku;
13.1.1. pētniecisko /radošo darbu pamatskolā un zinātnieki pētniecisko darbu vidusskolā vērtē 10 ballu skalā un to ņem vērā, izliekot 2.semestra vērtējumu tajā mācību priekšmetā, kuram darbs piesaistīts; vērtējumu ieraksta skolēna liecībā;
13.1.2. skolēnam semestrī jāsaņem ne mazāk kā trīs vērtējumi 10 ballu skalā.

13.2. gada vērtējumu mācību priekšmetā izliek:

13.2.1. visās klasēs, ņemot vērā 1. un 2. semestra vērtējumu mācību gada noslēguma pārbaudes darba vērtējumu un pēcpārbaudījuma vērtējumu (ja tādi ir noteikti).

13.3. mācību sasniegumu uzlabošana nav pieļaujama semestra pēdējā nedēļā.

V. Pirmā semestra vērtējuma uzlabošana

 1. 4. – 9. klases skolēns, kurš nav ieguvis vērtējumu vai ieguvis nepietiekamu vērtējumu, var uzlabot vērtējumu, nokārtojot pēcpārbaudījumu (mutiski, rakstiski vai kombinēti) par semestra vielu attiecīgajā mācību priekšmetā 1 nedēļas laikā pēc ziemas brīvdienām. Tādā gadījumā skolēna vecāki 2 dienas pirms brīvdienām iesniedz iesniegumu, adresētu direktora vietniekam izglītības jomā pedagoģiskā procesa vadības un kontroles jautājumos, kas izveido pedagogu komisiju darba vērtēšanai. Semestra pēdējā dienā skolēns no priekšmeta skolotāja saņem pārbaudes darba jautājumus.
 2. 10.-12.klases skolēnam, kurš nav ieguvis vērtējumu vai ir ieguvis nepietiekamu vērtējumu 1-3 mācību priekšmetos , jākārto ieskaite mācību sasniegumu uzlabošanai visos šajos mācību priekšmetos.
 3. 10.-12. klases skolēns, kurš nav ieguvis vērtējumu vai ieguvis nepietiekamu vērtējumu vairāk kā 3 mācību priekšmetos:

16.1.kārto ieskaites mācību sasniegumu uzlabošanai 3 mācību priekšmetos;

16.2.divas dienas pirms semestra beigām iesniegumā direktora vietniekam izglītības jomā pedagoģiskā procesa satura, kvalitātes un kontroles jautājumos norāda mācību priekšmetus, kuros kārtos ieskaites;

16.3.divas dienas pirms semestra beigām informē mācību priekšmeta skolotājus par ieskaites kārtošanu un saņem no mācību priekšmeta skolotāja norādījumus par ieskaites tēmām vai uzdevumu veidiem.

 1. 10.-12.klases skolēni ieskaites mācību sasniegumu uzlabošanai kārto 2. semestra pirmajās divās nedēļās. Ieskaišu grafiku veido direktora vietnieks izglītības jomā pedagoģiskā procesa satura, kvalitātes un kontroles jautājumos.
 2. Ieskaitē iegūto vērtējumu mācību priekšmeta skolotājs fiksē protokolā un klases žurnālā un ņem vērā, izliekot gada vērtējumu.

VI. Vērtējuma apelācija

 1. Ja vecāki vai viens no vecākiem, vai pilngadīgais izglītojamais apstrīd gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā un pārrunās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, pieaicinot direktora vietnieku izglītības jomā pedagoģiskā procesa satura, kvalitātes un kontroles jautājumos, vienošanās nav panākta, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam izglītojamam ir tiesības divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma paziņošanas iesniegt direktoram lūgumu pārskatīt vērtējumu mācību priekšmetā.

19.1. Direktors 2 darba dienu laikā izveido apelācijas komisiju (pieaicinot attiecīgā mācību priekšmeta metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus).

19.2. Apelācijas komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standarta prasībām, mācību priekšmeta programmā noteiktajām prasībām un izglītojamā mācību sasniegumu analīzi, ja nepieciešams, organizē pēcpārbaudījumu un sniedz rakstisku atzinumu direktoram 3 darba dienu laikā pēc komisijas izveidošanas.

19.3. Direktors pieņem lēmumu par izglītojamā gada vērtējuma apstiprināšanu attiecīgajā mācību priekšmetā vai tā pārskatīšanas kārtību un 2 darba dienu laikā pēc apelācijas komisijas ziņojuma saņemšanas informē par to vecākus vai pilngadīgo izglītojamo.

 1. Pēc eksāmena rezultātu paziņošanas izglītojamam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības piecu darbdienu laikā iesniegt Brocēnu novada izglītības darba speciālistei rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmena darbā saņemto vērtējumu.
 2. Brocēnu novada izglītības darba speciāliste pēc visu iesniegumu saņemšanas izveido komisiju, kura divu darbdienu laikā izskata saņemtos iesniegumus, pārskata eksāmena darbā piešķirto vērtējumu un pieņem lēmumu par piešķirtā vērtējuma atstāšanu spēkā vai tā paaugstināšanu, lēmumu piecu darbdienu laikā rakstveidā paziņo iesniedzējam.

Saskaņots Brocēnu vidusskolas padomes sēdē 11.05.2017., protokols nr.1

 

Irēna Birgersone