Uzņemšanas noteikumi

Brocēnu vidusskola
Reģ.nr. 4113901049
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti un atskaitīti Brocēnu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās NT 21
Lieta
Nr.1-29/28
Apstiprināts 2018-11-30
Direktors E.Valters

Izdoti saskaņā Vispārējās izglītības likuma 41. panta otro daļu un
MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 591  11.6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.Iekšējie noteikumi nosaka kārtību izglītojamo uzņemšanai Brocēnu vidusskolas (turpmāk – skola) īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās (turpmāk – izglītības programma).

II. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmā

2.Skolā 10.–12. klasēs izglītojamos uzņem šādās izglītības programmās:
2.1. vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011011);
2.2 vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods 31013011).
3.Izglītības programmu 10. klasē uzņem izglītojamos, kas saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību, ņemot vērā kritērijus:
3.1. visos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem izglītojamais  atbrīvots), pamatizglītības programmas mācību priekšmetos gada un eksāmenu vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;
3.2. mācību priekšmetos, kuros skolēns kārtojis eksāmenu (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda), gada un eksāmenā iegūtā vērtējuma summa nav mazāka par 30 ballēm. Ja skolēns no eksāmeniem bijis atbrīvots, tad gada vērtējumu  matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā summa nav mazāka par 15 ballēm;
3.3. ja iestāšanās notiek mācību gada laikā, izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetu nesakritība iespējama ne vairāk kā 2 mācību priekšmetos. Nesakritības gadījumā skola nosaka pārbaudījumu termiņus vērtējuma iegūšanai par iepriekšējo mācību periodu, bet ne ilgāk, kā līdz nākamā mācību gada sākumam.
4.Izglītības programmu 11. un 12.klasē uzņem izglītojamos, ņemot vērā kritērijus:
4.1. visos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem izglītojamais  atbrīvots), iepriekš apgūtajos izglītības programmas mācību priekšmetos, kas sakrīt ar skolas izglītības programmu, gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;
4.2. iepriekšējā mācību periodā (semestrī vai gadā)  iegūtais vērtējums angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā nav zemāks par 5 ballēm;
4.3. izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetu nesakritība iespējama ne vairāk kā 2 mācību priekšmetos;
4.4. mācību priekšmetu nesakritības gadījumā, skola nosaka pārbaudījumu termiņus vērtējuma iegūšanai par iepriekšējo mācību periodu, bet ne ilgāk, kā līdz nākamā mācību gada sākumam.

III. Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

5.Iestājoties 10.klasē nepieciešami:
5.1. apliecība par pamatizglītību kopija un sekmju izraksts (uzrādot oriģinālu);
5.2. medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamajam, kurš nav sasniedzis pilngadību;
5.3.izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;
5.4. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, jāiesniedz izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē;
5.5. liecība un sekmju izraksts par iepriekšējo mācību periodu, ja iestāšanās notiek mācību gada laikā.

6.Iestājoties 11.un 12.klasē nepieciešami:
6.1. iepriekšējā mācību gada liecība;
6.2. liecība un sekmju izraksts par iepriekšējo mācību periodu, ja iestāšanās notiek mācību gada laikā;
6.3. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, jāiesniedz izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu.

IV.Atskaitīšana no vispārējās vidējās izglītības programmas

7.Izglītojamo, kurš apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu, no izglītības iestādes ar direktora rīkojumu atskaita šādos gadījumos:
7.1. izglītojamais ir uzņemts citā izglītības iestādē;
7.2. izglītojamais, kurš apguva vispārējās vidējās izglītības programmu 10.–12. klasē, nav pārcelts nākamajā klasē;
7.3. izglītojamais ir izbraucis no valsts;
7.4. izglītojamais ir saņēmis atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai liecību par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi;
7.5. izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos pienākumus;
7.6. pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīgā izglītojamā vecāka/aizbildņa lūgumu, ko apliecina rakstisks iesniegums ar norādītu iemeslu;
7.7. pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu par nepietiekamiem skolēna mācību sasniegumiem vai skolēnu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.
Saskaņots Brocēnu vidusskolas padomes sēdē 29.11.2018., protokols nr.2

Irēna Birgersone