Drošības pasākums

17.septembrī Drošības pasākums 1.-4.kl.skolēniem (tikšanās ar policiju).

														
Irēna Birgersone

10.klašu iesvētības

15.septembrī un visu nedēļu 10.klašu iesvētības.

														
Irēna Birgersone

Autobusi

Ar 2.septembri skolēnu autobusi kursēs:

Saldus – Brocēni 7 25

Remte – Brocēni 7 30

Brocēni – Saldus – Remte 15 30

														
Irēna Birgersone

1.septembrī

1.septembrī skolēnu autobuss no Saldus sporta nama plkst.  7 45.

														
Irēna Birgersone

Zinību diena

110. sept.jpg

														
Irēna Birgersone

Mācību piederumi

2014./2015.m.g.skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

														
Irēna Birgersone

Atestāti un sertifikāti

 

Atestātus un sertifikātus varēs saņemt no 1.jūlija skolas kancelejā 9.00- 13.00.

														
Irēna Birgersone

Piesakies mācībām 10.klasē!

Nav iestājpārbaudījumu!

Piesakies mācībām 10.klasē katru darba dienu 9.00- 13.00!

 

Dabaszinību programma – pastiprināti māca matemātiku un informātiku. Laba programma tiem, kam patīk arī fizika, ķīmija, bioloģija. Izvēlas skolēni, kas domā savu nākotni saistīt ar datorzinībām, ekonomiku, medicīnu, tehniskām specialitātēm. Noderīga programma arī tiem, kuri vēl nav izvēlējušies savu nākotnes specialitāti, jo, beidzot šo daudzpusīgo virzienu, var iestāties ļoti dažāda profila augstskolās.

 

 

Humanitārā programma  – pastiprināti māca angļu, valodu, iespēja izvēlēties vācu vai franču valodu. Liela vērība sociālo zinību mācību priekšmetiem – psiholoģija, filosofija, politika un tiesības, kulturoloģija, žurnālistikas pamati, retorika. Noderēs tiem, kas grib studēt jurisprudenci, sociālās zinības, valodas, žurnalistiku.

 

 

Vispārējā programma – vispusīga programma, padziļināti  māca informātiku, palielināts stundu skaits matemātikā. Domāta skolēniem, kuri vēl nav izvēlējušies jomu, ar kuru saistīt savu turpmāko dzīvi, bet ir vēlēšanās būt labā, interesantā vidē, atklāt savas spējas, pilnveidot savus talantus.

 

 

Dokumentu pieņemšana

          katru darba dienu

                     plkst. 9 00 – 13 00

 

														
Irēna Birgersone

uzņemšana

Brocēnu vidusskola uzņem skolēnus

 

  • 1.-12. klasē ( klātienes, neklātienes un tālmācības programma)
  • 5.klasē ( iespēja izvēlēties novirzienu- matemātika un dabaszinības, valodas, mākslas)
  • 10.klasē (dabaszinību, humanitārā, vispārējā programma)

                                       t. 63865605,  26497216

 

														
Irēna Birgersone

2014./2015.m.g.jaunumi

2014./15.m.g. jaunumi

 

Nākamajā mācību gadā skola pievērsīs īpašu uzmanību diferencētas pieejas nodrošināšanai atbilstoši katra skolēna spējām un vajadzībām, attīstot katra bērna talantu. Esam pārveidojuši mācību plānu no 1. līdz 9.klasei:

*        sākumskolas visās klasēs būs papildus sporta stunda, kurā skolotājs galvenokārt attīstīs bērnu biomotoriskās spējās, skaidros veselīga dzīvesveida nozīmi, uzturēsies ar skolēniem svaigā gaisā;

*        4.klasē un 6.klasē ieviesīsim atsevišķu mācību priekšmetu „Veselības mācība”;

*        5.klases skolēnus gaida vislielākās pārmaiņas. Skola piedāvās izvēlei šādus novirzienus:

-          matemātika un dababaszinības,

-          valodas,

-          māksla.

Klašu kolektīvi saglabāsies tagad 4.klasē esošie, bet uz izvēlētā novirziena stundām dosies skolēni no visām trijām piektajām klasēm. Matemātikas un dabaszinību novirziena skolēniem 5.klasē būs papildstundas matemātikā, bet 6.klasē dabaszinībās, galveno uzmanību veltot pētnieciskai darbībai, modelēšanai, eksperimentēšanai un zināšanu praktiskai pielietošanai.

Valodu novirziena skolēniem gan 5., gan 6.klasē būs iespēja attīstīt uzstāšanās prasmes, valodas kultūru, spēlēt teātri.

Mākslu novirziena skolēni 5.klasē izpaudīs savu radošumu zīmējumos un rokdarbos, bet 6.klasē muzikālajās nodarbībās.

*      7.klases skolēni sociālo zinību stundās pievērsīs uzmanību globālās izglītības un vērtībizglītības jautājumiem;

*      8.klases skolēniem informātikas stundās būs iespēja tehniski kvalitatīvāk veikt pētniecisko  darbu un tā prezentāciju;

*      9.klasē vēsturē palielināts stundu skaits, gatavojoties valsts eksāmenam.

 

														
Irēna Birgersone